Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án môn Hóa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Được đăng lên bởi Đinh Đức Minh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
Năm học : 2009 – 2010
Môn : HÓA HỌC
Ngày thi : 20/06/2009
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề này có 02 trang

C©u 1 : 1,50 ®iÓm
Dung dÞch M cã chøa CuSO4 vµ FeSO4
ThÝ nghiÖm 1 : Cho Al vµo dung dÞch M, sau ph¶n øng t¹o thµnh dung dÞch N chøa 3 muèi tan.
ThÝ nghiÖm 2 : Cho Al vµo dung dÞch M, sau ph¶n øng t¹o thµnh dung dÞch N chøa 2 muèi tan.
ThÝ nghiÖm 3 : Cho Al vµo dung dÞch M, sau ph¶n øng t¹o thµnh dung dÞch N chøa 1 muèi tan.
H·y gi¶i thÝch c¸c thÝ nghiÖm trªn vµ viÕt ph−¬ng tr×nh hãa häc ®Ó chøng minh.
C©u 2 : 2,25 ®iÓm
B¶ng d−íi ®©y cho biÕt gi¸ trÞ pH cña dung dÞch mét sè chÊt :
Dung dÞch
A
B
C
D
pH
13
3
1
7
a) H·y dù ®o¸n :
1. Dung dÞch nµo cã thÓ lµ axÝt nh− HCl, H2SO4 ?
2. Dung dÞch nµo cã thÓ lµ baz¬ nh− NaOH, Ca(OH)2 ?
3. Dung dÞch nµo cã thÓ lµ ®−êng, muèi NaCl, n−íc cÊt ?
4. Dung dÞch nµo cã thÓ lµ axÝt axetic (cã trong giÊm ¨n) ?
5.Dung dÞch nµo cã tÝnh baz¬ yÕu, nh− NaHCO3 ?
b) H·y cho biÕt :
1. Dung dÞch nµo ph¶n øng víi Mg, víi NaOH ?
2. Dung dÞch nµo ph¶n øng víi dung dÞch HCl ?
3.Nh÷ng dung dÞch nµo trén víi nhau tõng ®«i mét sÏ x¶y ra ph¶n øng hãa häc ?

E
8

C©u 3 : 2,50 ®iÓm
T×m c¸c chÊt vµ ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh hãa häc theo s¬ ®å chuyÓn hãa sau ®©y :
A (1) B (2) C
(3)
(4)

D

(8)

G

(9)

M

(10)

E

(7)

E (5) Q (6) Z
BiÕt r»ng A lµ thµnh phÇn chÝnh cña khÝ bïn ao, E lµ chÊt khÝ kh«ng duy tr× sù ch¸y.
H·y gi¶i c¸c bµi to¸n hãa häc ë C©u 4 vµ C©u 5 sau ®©y b»ng ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n tèi −u nhÊt:
C©u 4 : 7,75 ®iÓm
Bµi 1) Hoµ tan a gam hçn hîp bét X gåm Fe vµ FeO b»ng mét l−îng dung dÞch HCl võa ®ñ thÊy tho¸t
ra 1,12 lÝt khÝ (®ktc). Dung dÞch thu ®−îc cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d−, läc lÊy kÕt tña,
röa s¹ch råi nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi thu ®−îc 12 g chÊt r¾n. H·y tÝnh khèi
l−îng a cña hçn hîp X .
Bµi 2) Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp (X) gåm 0,12 mol FeS2 vµ a mol Cu2S trong dung dÞch HNO3 (võa
®ñ). Sau ph¶n øng thu ®−îc dung dÞch chØ chøa hai muèi sunfat vµ mét s¶n phÈm khö duy nhÊt
lµ NO. H·y tÝnh gi¸ trÞ cña a trong hçn hîp X.
Bµi 3) Hoµ tan hoµn toµn 20 g hçn hîp (X) gåm Mg vµ Fe2O3 b»ng dung dÞch H2SO4 lo·ng, dư thÊy
tho¸t ra V lÝt H2 (®ktc) vµ thu ®−îc dung dÞch (Y). Thªm tõ tõ dung dÞch NaOH ®Õn dư vµo
dung dÞch (Y). KÕt thóc thÝ nghiÖm läc lÊy kÕt tña, ®em nung trong kh«ng khÝ thu ®−îc 28 g
chÊt r¾n (Z). H·y tÝnh gi¸ trÞ cña V.
trang1/2

Bµi 4) Cho m gam hçn hîp ba kim lo¹i...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO K THI TUYN SINH VÀO LP 10 CHUYÊN
KHÁNH HÒA Năm hc : 2009 – 2010
Môn : HÓA HC
Ngày thi : 20/06/2009
Đề này có 02 trang Thi gian làm bài: 120 phút (không k thi gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THC
C©u 1 : 1,50 ®iÓm
Dung dÞch M cã chøa CuSO
4
vµ FeSO
4
ThÝ nghiÖm 1 : Cho Al vµo dung dÞch M, sau ph¶n øng t¹o thµnh dung dÞch N chøa 3 muèi tan.
ThÝ nghiÖm 2 : Cho Al vµo dung dÞch M, sau ph¶n øng t¹o thµnh dung dÞch N chøa 2 muèi tan.
ThÝ nghiÖm 3 : Cho Al vµo dung dÞch M, sau ph¶n øng t¹o thµnh dung dÞch N chøa 1 muèi tan.
H·y gi¶i thÝch c¸c thÝ nghiÖm trªn vµ viÕt ph¬ng tr×nh hãa häc ®Ó chøng minh.
C©u 2 : 2,25 ®iÓm
B¶ng díi ®©y cho biÕt gi¸ trÞ pH cña dung dÞch mét sè chÊt :
Dung dÞch A B C D E
pH 13 3 1 7 8
a) H·y dù ®o¸n :
1. Dung dÞch nµo cã thÓ lµ axÝt nh HCl, H
2
SO
4
?
2. Dung dÞch nµo cã thÓ lµ baz¬ nh NaOH, Ca(OH)
2
?
3. Dung dÞch nµo cã thÓ lµ ®êng, muèi NaCl, níc cÊt ?
4. Dung dÞch nµo cã thÓ lµ axÝt axetic (cã trong giÊm ¨n) ?
5.Dung dÞch nµo cã tÝnh baz¬ yÕu, nh NaHCO
3
?
b) H·y cho biÕt :
1. Dung dÞch nµo ph¶n øng víi Mg, víi NaOH ?
2. Dung dÞch nµo ph¶n øng víi dung dÞch HCl ?
3.Nh÷ng dung dÞch nµo trén víi nhau tõng ®«i mét sÏ x¶y ra ph¶n øng hãa häc ?
C©u 3 : 2,50 ®iÓm
T×m c¸c chÊt vµ ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó viÕt c¸c ph¬ng tr×nh hãa häc theo s¬ ®å chuyÓn hãa sau ®©y :
A
(1)
B
(2)
C
(3)
(4)
D
(8)
G
(9)
M
(10)
E
trang1/2
(7)
E
(5)
Q
(6)
Z
BiÕt r»ng A lµ thµnh phÇn chÝnh cña khÝ bïn ao, E lµ chÊt khÝ kh«ng duy tr× sù ch¸y.
H·y gi¶i c¸c bµi to¸n hãa häc ë C
©u 4 vµ C©u 5 sau ®©y b»ng ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n tèi u nhÊt:
C©u 4 : 7,75 ®iÓm
Bµi 1) Hoµ tan a gam hçn hîp bét X gåm Fe vµ FeO b»ng mét lîng dung dÞch HCl võa ®ñ thÊy tho¸t
ra 1,12 lÝt khÝ (®ktc). Dung dÞch thu ®îc cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d, läc lÊy kÕt tña,
röa s¹ch råi nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc 12 g chÊt r¾n. H·y tÝnh khèi
lîng a cña hçn hîp X .
Bµi 2) Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp (X) gåm 0,12 mol FeS
2
a mol Cu
2
S trong dung dÞch HNO
3
(võa
®ñ). Sau ph¶n øng thu ®îc dung dÞch chØ chøa hai muèi sunfat vµ mét s¶n phÈm khö duy nhÊt
lµ NO. H·y tÝnh gi¸ trÞ cña a trong hçn hîp X.
Bµi 3) Hoµ tan hoµn toµn 20 g hçn hîp (X) gåm Mg vµ Fe
2
O
3
b»ng dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng, dư thÊy
tho¸t ra V lÝt H
2
(®ktc) vµ thu ®îc dung dÞch (Y). Thªm tõ tõ dung dÞch NaOH ®Õn dư vµo
dung dÞch (Y). KÕt thóc thÝ nghiÖm läc lÊy kÕt tña, ®em nung trong kh«ng khÝ thu ®îc 28 g
chÊt r¾n (Z). H·y tÝnh gi¸ trÞ cña V.
Đáp án môn Hóa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án môn Hóa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Người đăng: Đinh Đức Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đáp án môn Hóa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 9 10 767