Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án môn Vật lý

Được đăng lên bởi phuchoangnguyentruong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ A2
Mã môn học: PHYS 120202- Thi ngày:02/6/2014
Câu
Lời giải
1 a- Theo phép biến đổi Lorentz thì trong hệ quy chiếu K’, các biến cố đó xảy ra vào
lúc:
v 

t1'    t1  2 x1 
c



Trong đó, thừa số Lorentz 



1
1

v

2

c2

và

v


t 2'    t 2  2 x2 
c



1


1

(0,9c)

2



1
1  (0,9) 2

Điểm

0,5 đ
 2,294

c2

0,9c 

t1'  2,294100  2  0   229,4s ,
c


0,9c
0,9




'
t 2  2,294 200  2  5 1010   2,294 200 
 5 1010   114,7 s
8
c
3 10





0,5 đ

b- Kết quả quan sát trên đây cho thấy thứ tự hai biến cố đã thay đổi: trong hệ quy
chiếu K, biến cố A1 xảy ra trước biến cố A2, t2 > t1, nhưng trong hệ quy chiếu K’,
biến cố A2 xảy ra trước biến cố A1, t2’ < t1’. Nhận xét ”Thứ tự của các biến cố trong
các hệ quy chiếu có thể bị đảo lộn” là đúng.
Tuy nhiên, nếu mở rộng thêm nữa: “tôi có thể quan sát thấy bạn đã được sinh ra
trước mẹ bạn nếu tôi ở trong một hệ quy chiếu nào đó chuyển động so với trái đất”
thì không đúng vì hai biến cố mẹ được sinh ra và con được sinh ra là hai biến cố có
quan hệ nhân quả. Đối với các biến cố có quan hệ nhân quả thì thứ tự các biến cố
trong các hệ quy chiếu quán tính khác nhau vẫn không thay đổi.
Xét hai biến cố có quan hệ nhân quả trong hệ quán tính K xảy ra tại hai thời điểm t1
và t2 tại các vị trí x1 và x2 tương ứng, giả sử u là vận tốc truyền tương tác từ biến cố
nguyên nhân đến biến cố kết quả. Ta có:
x2 – x1 = u(t2 – t1)

0,5 đ

0,5 đ

v


 vu 
t 2' t 1'   (t 2  t1 )  2 ( x2  x1 )   t 2  t1 1  2 
c


 c 

Do vu/c2 < 1 nên nếu t2 > t1 thì t2’ > t1’, tức là thứ tự xảy ra các biến cố không thay
đổi.

0,5 đ

2

α
Hiệu quang lộ của 2 tia phản xạ trên 2 mặt nêm không khí: L  L2  L1  2e 


2

0,5 đ

Điều kiện giao thoa cực đại: L  2esk 



Điều kiện giao thoa cực tiểu: L  2etk 

1 
 k  esk  (k  ) , k = 1, 2, 3, ...
2
2 2



1

 (k  )  etk  k , k = 0, 1, 2, …
2
2
2

Khoảng cách từ vân sáng đến cạnh nêm:
xsk 

1 

, k = 1, 2, 3, ...
 k  
 
2  2

esk

Khoảng cách từ vân tối đến cạnh nêm:
e

, k = 0, 1, 2, ...
xtk  tk  k

2
- Khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến cạnh nêm:
Đối với vân sáng thứ tư thì k = 4, nên:
6

1  0,65  10

xs 4   4  
 0,379  10 2 m  3,79mm
2  2  3  10 -4


0,5 đ

0,5 đ

- Khoảng cách từ vân tối thứ năm đến cạnh nêm:
Đối với vân tối thứ năm thì k = 4, nên:
xt 4  4 

0,65  10 6
2  3  10 -4

 0,433  10 2 m  4,33mm

0,5đ

-Từ các công thức tính khoảng cách của v...
ĐÁP ÁN MÔN VT LÝ A2
Mã môn hc: PHYS 120202- Thi ngày:02/6/2014
Câu
Li gii
Đim
1
a- Theo phép biến đi Lorentz thì trong h quy chiếu K’, các biến c đó xảy ra vào
lúc:
1
2
1
'
1
v
x
c
tt
2
2
2
'
2
v
x
c
tt
Trong đó, tha s Lorentz
294,2
)9,0(1
1
(0,9c)
1
1
v
1
1
2
2
2
2
2
cc
s
c
c
t 4,2290
9,0
100294,2
2
'
1
,
s
c
c
t 7,114105
103
9,0
200294,2105
9,0
200294,2
10
8
10
2
'
2
b- Kết qu quan sát trên đây cho thấy th t hai biến c đã thay đổi: trong h quy
chiếu K, biến c A
1
xảy ra trước biến c A
2
, t
2
> t
1
, nhưng trong hệ quy chiếu K’,
biến c A
2
xy ra trước biến c A
1
, t
2
’ < t
1
. Nhn xét Th t ca các biến c trong
các h quy chiếu có th b đảo ln” là đúng.
Tuy nhiên, nếu m rng thêm na: “tôi có th quan sát thy bạn đã được sinh ra
trước m bn nếu tôi trong mt h quy chiếu nào đó chuyển động so với trái đất
thì không đúng vì hai biến c m được sinh ra và con đưc sinh ra là hai biến c
quan h nhân qu. Đối vi các biến c có quan h nhân qu thì th t các biến c
trong các h quy chiếu quán tính khác nhau vẫn không thay đổi.
Xét hai biến c có quan h nhân qu trong h quán tính K xy ra ti hai thời điểm t
1
và t
2
ti các v trí x
1
và x
2
tương ứng, gi s u là vn tc truyền tương tác từ biến c
nguyên nhân đến biến c kết qu. Ta có:
x
2
x
1
= u(t
2
t
1
)
Do vu/c
2
< 1 nên nếu t
2
> t
1
thì t
2
> t
1
, tc là th t xy ra các biến c không thay
đổi.
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2
Hiu quang l ca 2 tia phn x trên 2 mt nêm không khí:
2
2
12
eLLL
0,5 đ
α
Đáp án môn Vật lý - Trang 2
Đáp án môn Vật lý - Người đăng: phuchoangnguyentruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án môn Vật lý 9 10 899