Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012

Được đăng lên bởi quangtiendtntcumgar
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: TOÁN LỚP 12 THPT - BẢNG A
(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang)

Câu
I. 1. (3,0 điểm)
(6,0đ)
5
Điều kiện xác định: x  .
2

Đáp án

Điểm
0,5

Phương trình đã cho tương đương:

3

x  5  2 2x  5 

3x  1
0
2x  4
3x  1

Đặt f (x)  3 x  5  2 2x  5 
với x thuộc 

2x  4
1
2
10
 f '(x) 


0
2
2
3
2x

5
2x

4


3  x  5


3x  1
2x  4

0,5

x  5  2 2x  5 

3

0,5

5

;  
2


với x 

5
2

 5

 hàm số f (x) đồng biến trên  ;  .
 2

 phương trình f (x)  0 có tối đa một nghiệm
(1)
Ta có f (3)  0
(2)
Từ (1) và (2) suy ra phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x  3 .
2. (3,0 điểm)
Điều kiện xác định: x  2 .
Đặt y  x  2 , điều kiện y  0 .

Bất phương trình trở thành: x 3  3xy 2  2y3  0
 xy
2
  x  y   x  2y   0  
 x  2y  0
 x0

x2 x



II.
(3,0đ) Ta có hệ:

 x 3  12x  y3  6y 2  16  0

(1)

2
2
2
 4x  2 4  x  5 4y  y  m  0

(2)



1

0,5
0,5

0,5

0,5

x2
2
 x2x
 x0
 x0


Với x + 2y ≥ 0 thì 2 x  2   x    x  0
 22 3  x 0
  4(x  2)  x 2

 x 22 3.
Kết hợp điều kiện suy ra tập nghiệm của bất phương trình đã cho là
T   2  2 3; 
Với x = y thì

0,5

0,75

0,75

0,5

 2  x  2
 0y4

Điều kiện xác định: 

Ta có (1)  x 3  12x   y  2   12  y  2 

0,25
0,5

 f '(t)  3t 2  12  3  t 2  4   0, t   2;2 

0,5

3

3
Xét hàm số f (t)  t  12t, t   2;2 

Suy ra hàm số f (t) nghịch biến trên  2;2 (3)
Ta có x và y  2 cùng thuộc đoạn  2;2 và f (x)  f (y  2) nên kết hợp
(3) suy ra x  y  2
Thay vào (2) ta có phương trình 3 4  x 2  4x 2  m (4)
Do đó hệ phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (4)
có nghiệm x thuộc đoạn [-2;2].
Đặt g(x)  3 4  x 2  4x 2 , x [  2;2]

 8
2
4  x2
 4x

g '(x)  0  x  0 . g(0)  6; g(2)  g(2)  16 .
min g(x)  16; m ax g(x)  6 .
g '(x) 

x[  2;2]

3x



 8x   x 

0,25
0,5

0,25

3

0,5

x[  2;2]

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi 16  m  6 .
III.
x 1  y 1 y 1  z 1 z 1  x 1
P


Ta
có
(2,5đ)
y2
z2
x2
 1 1 1 
1
1 1
      2  2  
(1).
2
x
y
z
x
y
z

 

x 1  y 1 y 1  z 1 z 1  x 1


Mà
y2
z2
x2
 1

1
1 1
1
 1
  x  1  2  2   y  1 2  

z

1





2
2
y
z 2
 x
 x
 y z
2
2
2
  x  1
  y  1
  z  1
(2).
xy
yz
xz
Từ (1) và (2) suy ra
 1
1 1 1 1
1...
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: TOÁN LỚP 12 THPT - BẢNG A
(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang)
Câu Đáp án Điểm
I.
(6,0đ)
1. (3,0 điểm)
Điều kiện xác định:
5
x
2
. 0,5
Phương trình đã cho tương đương:
3
3x 1
x 5 2 2x 5
2x 4
0,5
3
3x 1
x 5 2 2x 5 0
2x 4
Đặt
3
3x 1
f (x) x 5 2 2x 5
2x 4
với x thuộc
5
;
2

0,5
2
2
3
1 2 10
f '(x) 0
2x 5
2x 4
3 x 5
với
5
x
2
0,5
hàm số
f (x)
đồng biến trên
5
;
2

.
phương trình
f (x) 0
có tối đa một nghiệm (1)
0,5
Ta có
f (3) 0
(2)
Từ (1) và (2) suy ra phương trình đã cho có nghiệm duy nhất
x 3
.
0,5
2. (3,0 điểm)
Điều kiện xác định:
x 2
.
Đặt
y x 2
, điều kiện
y 0
.
0,5
Bất phương trình trở thành:
3 2 3
x 3xy 2y 0
2
x y
x y x 2y 0
x 2y 0
0,5
Với x = y thì
2
x 0
x 2 x x 2
x 2 x
0,75
Với x + 2y ≥ 0 thì
2
x 0
x 0
x 0
2 x 2 x
2 2 3 x 0
4(x 2) x
x 2 2 3
.
0,75
Kết hợp điều kiện suy ra tập nghiệm của bất phương trình đã cho là
T 2 2 3;

0,5
II.
(3,0đ)
Ta có hệ:
3 3 2
2 2 2
x 12x y 6y 16 0 (1)
4x 2 4 x 5 4y y m 0 (2)
1
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012 - Trang 2
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012 - Người đăng: quangtiendtntcumgar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012 9 10 152