Ktl-icon-tai-lieu

đáp án toán đại học khối b năm 2014

Được đăng lên bởi taodeobiet121197
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn : TOÁN; khối B
I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y  2 x 3  3(m  1) x 2  6mx (1) , với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = -1.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho đường thẳng AB vuông góc với đường
thẳng y = x + 2.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình sin 5 x  2 cos 2 x  1
 2 x 2  y 2  3 xy  3 x  2 y  1  0
Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
(x,yR)
2
2
 4 x  y  x  4  2 x  y  x  4 y
1

2
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I   x 2  x dx.
0

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thể tính của khối chóp S.ABCD và khoảng
cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).
Câu 6 (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
4
9
P

.
2
2
2
a  b  c  4 (a  b) (a  2c )(b  2c)
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có hai đường chéo
vuông góc với nhau và AD = 3BC. Đường thẳng BD có phương trình x + 2y – 6 = 0 và tam giác ABD có
trực tâm là H (-3; 2). Tìm tọa độ các đỉnh C và D.
Câu 8.a (1,0 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A (3; 5; 0) và mặt phẳng (P) : 2x + 3y
– z – 7 = 0. Viết phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc với (P). Tìm tọa độ điểm đối xứng của A
qua (P).
Câu 9.a (1,0 điểm) Có hai chiếc hộp chứa bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi trắng, hộp thứ
hai chứa 2 viên bi đỏ và 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi
được lấy ra có cùng màu.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ đỉnh
 17 1
;   , chân đường phân giác trong của góc A là D (5; 3) và trung điểm của cạnh AB là M (0;
A là H 
 5 5
1). Tìm tọa độ đỉnh C.
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; -1; 1), B (-1;2;3) và đường
x 1 y  2 z  3


thẳng  :
. Viết phương trình đường thẳng đi qua A, vuông góc với hai đường thẳng
2
1
3
qua AB và .
 x 2  2 y  4 x  1
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 2 log 3 ( x  1)  log 3 ( y  1)  0

1

Bài giải
Câu 1:
a) m= -1, hàm số thành : y = 2x3 - 6x. Tập xác định là R.
...
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn : TOÁN; khối B
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số
3 2
2 3( 1) 6 (1)y x m x mx
, với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = -1.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) hai điểm cực trị A B sao cho đường thẳng AB vuông góc với đường
thẳng y = x + 2.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình
2
sin 5 2cos 1x x
Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình
2 2
2 2
2 3 3 2 1 0
4 4 2 4
x y xy x y
x y x x y x y
(x,yR)
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân
1
2
0
2 .I x x dx
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, mặt bên SAB tam giác đều
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thể tính của khối chóp S.ABCD và khoảng
cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).
Câu 6 (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
2 2 2
4 9
( ) ( 2 )( 2 )
4
P
a b a c b c
a b c
.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD hai đường chéo
vuông góc với nhau AD = 3BC. Đường thẳng BD phương trình x + 2y 6 = 0 tam giác ABD
trực tâm là H (-3; 2). Tìm tọa độ các đỉnh C và D.
Câu 8.a (1,0 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A (3; 5; 0) mặt phẳng (P) : 2x + 3y
z 7 = 0. Viết phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc với (P). Tìm tọa độ điểm đối xứng của A
qua (P).
Câu 9.a (1,0 điểm) hai chiếc hộp chứa bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ 3 viên bi trắng, hộp thứ
hai chứa 2 viên bi đỏ 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi
được lấy ra có cùng màu.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC chân đường cao hạ từ đỉnh
A
17 1
;
5 5
H
, chân đường phân giác trong của góc A D (5; 3) trung điểm của cạnh AB M (0;
1). Tìm tọa độ đỉnh C.
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; -1; 1), B (-1;2;3) đường
thẳng :
1 2 3
2 1 3
x y z
. Viết phương trình đường thẳng đi qua A, vuông góc với hai đường thẳng
qua AB và .
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
2
3
3
2 4 1
2log ( 1) log ( 1) 0
x y x
x y
1
đáp án toán đại học khối b năm 2014 - Trang 2
đáp án toán đại học khối b năm 2014 - Người đăng: taodeobiet121197
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đáp án toán đại học khối b năm 2014 9 10 774