Ktl-icon-tai-lieu

Dấu hiệu chia hết cho các số từ 2 đến 15

Được đăng lên bởi thcsthanhson2008
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Văn Chính

PHT Trường THCS Thanh Sơn

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO CÁC SỐ

1) Ñònh nghóa: Cho hai soá töï nhieân a vaø b (b  0 ).
a  b.q  a Mb  a laø boäi cuûa b  b laø öôùc cuûa a.
2) Tính chaát:
1/ Baát cöù soá naøo khaùc 0 cuõng chia heát cho chính noù.
2/ Neáu a Mb vaø bMc  a Mc
3/ Soá 0 chia heát cho moïi soá b khaùc 0.
4/ Baát cöù soá naøo cuûng chia heát cho 1.
5/ Neáu a Mm vaø b Mm thì a  b Mm vaø a  b Mm
6/ Neáu toång cuûa hai soá chia heát cho m vaø moät trong hai soá aáy chia heát cho m
thì soá coøn laïi cuõng chia heát cho m.
7/ Neáu moät trong hai soá a vaø b chia heát cho m, soá kia khoâng chia heát cho m
thì a +b khoâng chia heát cho m vaø a - b khoâng chia heát cho m.
8/ Neáu moät thöøa soá cuûa tích chia heát cho m thì tích chia heát cho m.
9/ Neáu a Mm, bMn  ab Mmn
n
n
Heä Quaû:
Neáu a Mb  a Mb
Neáu a Mm, a Mn , ( m, n)  1  a Mmn
3. Các dấu hiệu chia hết
 Dấu hiệu chia hết cho 2: Chữ số tận cùng là các chữ số: 0;2;4;6;8


Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số chia hết cho 3



Dấu hiệu chia hết cho 4: 2 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4



Dấu hiệu chia hết cho 5: Chữ số tận cùng là các chữ số: 0; 5



Dấu hiệu chia hết cho 6: Vừa chia hết cho 2 và đồng thời vừa chia hết cho 3



Dấu hiệu chia hết cho 7: Hiệu của số tạo bởi các chữ số theo đúng thứ tự đứng trước số
tận cùng với 2 lần chữ số tận cùng chia hết cho 7 ( có thể làm nhiều lần cho tới khi chắc
chắn chia hêt cho 7)



Dấu hiệu chia hết cho 8: 3 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 8



Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số chia hết cho 9



Dấu hiệu chia hết cho 11: Hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn với tổng các chữ số hàng lẻ
chia hết cho 11



Dấu hiệu chia hết cho 13: Tổng của số tạo bởi các chữ số theo đúng thứ tự đứng trước số
tận cùng với 4 lần chữ số tận cùng chia hết cho 13 ( có thể làm nhiều lần cho tới khi chắc
chắn chia hêt cho 13)



Dấu hiệu chia hết cho 14: Kết hợp của dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 7



Dấu hiệu chia hết cho 15: Kết hợp của dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 5

C¸c dÊu hiÖu chia hÕt viết dưới dạng công thức
Cho sè tù nhiªn M = a n a n-1 ...a 2 a 1 a 0 .
1) M 2
 a 0 0; 2; 4; 6; 8
2) M 5
 a 0 0; 5

Phòng GD & ĐT Hữu Lũng, Lạng Sơn

Nguyễn Văn Chính
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

M 3
M 9
M 4
M 25
M 8
M 125
M 11










PHT Trường THCS Thanh Sơn

(a n-1 + a n-1 +...+ a 1 + a 0 ) 3
(a n-1 + a n-1 +...+ a 1 + a 0 ) 9
a 1 a 0 4
a 1 a 0 25
a 2 a 1 a 0 8
a ...
Nguyễn Văn Chính PHT Trường THCS Thanh Sơn
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO CÁC SỐ
1) Ñònh nghóa: Cho hai soá töï nhieân a vaø b (b
0
).
.a b q a b M
a laø boäi cuûa b
b laø öôùc cuûa a.
2) Tính chaát:
1/ Baát cöù soá naøo khaùc 0 cuõng chia heát cho chính noù.
2/ Neáu
a b b c a cM M Mvaø
3/ Soá 0 chia heát cho moïi soá b khaùc 0.
4/ Baát cöù soá naøo cuûng chia heát cho 1.
5/ Neáu a
M
m vaø b
M
m thì
a b m a b m M Mvaø
6/ Neáu toång cuûa hai soá chia heát cho m vaø moät trong hai soá aáy chia heát cho m
thì soá coøn laïi cuõng chia heát cho m.
7/ Neáu moät trong hai soá a vaø b chia heát cho m, soá kia khoâng chia heát cho m
thì a +b khoâng chia heát cho m vaø a - b khoâng chia heát cho m.
8/ Neáu moät thöøa soá cuûa tích chia heát cho m thì tích chia heát cho m.
9/ Neáu
,a m b n ab mnM M M
Heä Quaû: Neáu
n n
a b a bM M
Neáu
3. Các dấu hiệu chia hết
Dấu hiệu chia hết cho 2: Chữ số tận cùng là các chữ số: 0;2;4;6;8
Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số chia hết cho 3
Dấu hiệu chia hết cho 4: 2 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4
Dấu hiệu chia hết cho 5: Chữ số tận cùng là các chữ số: 0; 5
Dấu hiệu chia hết cho 6: Vừa chia hết cho 2 và đồng thời vừa chia hết cho 3
Dấu hiệu chia hết cho 7: Hiệu của số tạo bởi các chữ số theo đúng thứ tự đứng trước số
tận cùng với 2 lần chữ số tận cùng chia hết cho 7 ( có thể làm nhiều lần cho tới khi chắc
chắn chia hêt cho 7)
Dấu hiệu chia hết cho 8: 3 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 8
Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 11: Hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn với tổng các chữ số hàng lẻ
chia hết cho 11
Dấu hiệu chia hết cho 13: Tổng của số tạo bởi các chữ số theo đúng thứ tự đứng trước số
tận cùng với 4 lần chữ số tận cùng chia hết cho 13 ( có thể làm nhiều lần cho tới khi chắc
chắn chia hêt cho 13)
Dấu hiệu chia hết cho 14: Kết hợp của dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 7
Dấu hiệu chia hết cho 15: Kết hợp của dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 5
C¸c dÊu hiÖu chia hÕt
viết dưi dng công thc
Cho sè tù nhiªn M = a
n
a
n-1
...a
2
a
1
a
0
.
1) M
2 a
0
0; 2; 4; 6; 8
2) M
5 a
0
0; 5
Phòng GD & ĐT Hữu Lũng, Lạng Sơn
Dấu hiệu chia hết cho các số từ 2 đến 15 - Trang 2
Dấu hiệu chia hết cho các số từ 2 đến 15 - Người đăng: thcsthanhson2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dấu hiệu chia hết cho các số từ 2 đến 15 9 10 532