Ktl-icon-tai-lieu

dầu mỏ

Được đăng lên bởi phuoc3131995
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b) Rifominh
Rifominh là quá trình biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ mạch thẳng sang mạch
nhánh, mạch vòng no và vòng thơm, nhằm làm tăng chỉ số octan, làm tăng chất lượng
xăng và cung cấp một lượng lớn aren là benzen, toluen, xilen… dùng trong tổng hợp hóa
dầu.
Để thực hiện rifominh xăng có chỉ số octan thấp ta sử dụng phương pháp trưng
cất:
Xăng, H2 Rifominh có chỉ số octan thấp.
Trong quá trình xảy ra phản ứng hóa học thuộc các loại chủ yếu sau:
* Đehiđro hóa ankan → anken và xicloankan thành aren:

n-C6H6
C6H12
+
H2
n-Hexan
Hexen

C6H12
C6H6
+
3H2
Xiclohexan
Benzen
* Đehiđro hóa – đóng vòng ankan thành aren:
CH3[CH2]4CH3 
C6H6
+
4H2
* Đồng phân hóa và đehiđro hóa – đòng phân hóa:
 (CH 3 ) 2 CHCH 2CH 2CH 3
CH 3CH 2CHCH 2


CH3[CH2]4CH3  

│
CH3

C6H6

*Hiđrocrackinh ankan:

n-C6H14
+
H2
- Đeankyl 1, 1- điankynxicloankan:

RCH2[CH2]5CH3

+ 3H2

2C3H8

+

RH

+ 3H2

Quá trình rifominh có ứng dụng chính làm tăng mạnh chỉ số octan của các phân đoạn
xăng có chỉ số octan thấp. Bên cạnh đó rifominh còn khử được các hợp chất chứa lưu
huỳnh để loại ra dưới dạnh H2S và tạo được nguồn aren dùng trong tổng hợp hữu cơ.
Ở Việt Nam nhà máy lọc dầu đầu tiên được xây dựng tại Dung Quất ( Quảng
Ngãi) với công xuất 6,5 triệu tấn/năm.
Dự kiến nhiên liệu phản lực, khí hóa lỏng, v.v..., sẽ chỉ có 1 lượng không lớn propilen
được sản xuất để tổng hợp polipropilen. Sau giai đoạn này nhà mấy sẽ sản xuất aren và sẽ
có bitum để làm nhựa đường.

...
b) Rifominh
Rifominh là quá trình biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ mạch thẳng sang mạch
nhánh, mạch vòng no và vòng thơm, nhằm làm tăng chỉ số octan, làm tăng chất lượng
xăng và cung cấp một lượng lớn aren là benzen, toluen, xilen… dùng trong tổng hợp hóa
dầu.
Để thực hiện rifominh xăng có chỉ số octan thấp ta sử dụng phương pháp trưng
cất:
Xăng, H2 Rifominh có chỉ số octan thấp.
Trong quá trình xảy ra phản ứng hóa học thuộc các loại chủ yếu sau:
* Đehiđro hóa ankan → anken và xicloankan thành aren:
n-C
6
H
6
C
6
H
12
+ H
2
n-Hexan Hexen
C
6
H
12
C
6
H
6
+ 3H
2
Xiclohexan Benzen
* Đehiđro hóa – đóng vòng ankan thành aren:
CH
3
[CH
2
]
4
CH
3
C
6
H
6
+ 4H
2
* Đồng phân hóa và đehiđro hóa – đòng phân hóa:
CH
3
[CH
2
]
4
CH
3
3 2 2 2 3
3 2 2
( )CH CHCH CH CH
CH CH CHCH
CH
3
C
6
H
6
+ 3H
2
*Hiđrocrackinh ankan:
n-C
6
H
14
+ H
2
2C
3
H
8
- Đeankyl 1, 1- điankynxicloankan:
RCH
2
[CH
2
]
5
CH
3
+
RH + 3H
2
dầu mỏ - Trang 2
dầu mỏ - Người đăng: phuoc3131995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
dầu mỏ 9 10 126