Ktl-icon-tai-lieu

dạy thêm toán 8

Được đăng lên bởi vocongbattholoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tr-êng THCS H¶i V©n
Gi¸o ¸n : Phô §¹o 8

TuÇn 4
LuyÖn TËp
I Môc tiªu
- RÌn luyÖn cho häc sinh c¸c phÐp to¸n nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc vµ ®a thøc
víi ®a thøc. Chó ý kü n¨ng vÒ dÊu, quy t¾c dÊu ngoÆc, quy t¾c chuyÓn vÕ.
- RÌn c¸ch nhËn biÕt h×nh thang, c¸c yÕu tè chøng minh liªn quan ®Õn gãc.
- RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n, chøng minh cho häc sinh
II- TiÕn tr×nh lªn líp
A §¹i sè
1- Lý thuyÕt
GV cho häc sinh nh¾c l¹i:
- Quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, ®a thøc víi ®a thøc
- Quy t¾c dÊu ngoÆc
- Quy t¾c chuyÓn vÕ
HS tr¨ lêi theo yªu cÇu cña GV
2- Bµi tËp
Bµi tËp 1: lµm tÝnh nh©n
a, (x2 + 2xy – 3 ) . ( - xy )
b, 1/2 x2y ( 2x2 – 2/5 xy2 – 1 )
c, ( x – 7 )( x – 5 )
d, ( x- 1 )( x + 1)( x + 2 )
Gv cho 4 hs lªn b¶ng
Hs lªn b¶ng
Gîi ý : phÇn d nh©n hai ®a thøc ®Çu víi nhau sau ®ã nh©n víi ®a thøc thø ba.
Gv ch÷a lÇn lît tõng c©u. Trong khi ch÷a chó ý häc sinh c¸ch nh©n vµ dÊu cña
c¸c h¹ng tö, rót gän ®a thøc kÕt qu¶ tíi khi tèi gi¶n.
KÕt qu¶: a, - x3y – 2x2y2 + 3xy
b, x5y – 1/5 x3y3 – 1/2x2y
c, x2 – 12 x + 35
d, x3 + 2x2 – x – 2
Bµi tËp 2: Rót gän c¸c biÓu thøc sau
a, x( 2x2 – 3 ) – x2( 5x + 1 ) + x2
b, 3x ( x – 2 ) – 5x( 1 – x ) – 8 ( x3 – 3 )
Gv hái ta lµm bµi tËp nµy nh thÕ nµo?
Hs: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
Thu gän c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng
Gv lu ý häc sinh ®Ò bµi cã thÓ ra lµ rót gän, hay tÝnh, hay lµm tÝnh nh©n th× c¸ch
lµm hoµn toµn t¬ng tù.
Cho 2 häc sinh lªn b¶ng
Gäi häc sinh díi líp nhËn xÐt, bæ sung
GV

: NguyÔn V¨n Dòng

1

Tr-êng THCS H¶i V©n
Gi¸o ¸n : Phô §¹o 8
KÕt qu¶: a, -3x2 – 3x
b, - 11x + 24
Bµi tËp 3: t×m x biÕt
a, 2x ( x – 5 ) – x( 3 + 2x ) = 26
b, 3x ( 12x – 4) – 9x( 4x – 3 ) = 30
c, x ( 5 – 2x ) + 2x( x – 1) = 15
Gv híng dÉn häc sinh thu gän vÕ tr¸i sau ®ã dïng quy t¾c chuyÓn vÕ ®Ó t×m x.
Gäi 1 hs ®øng t¹i chç lµm c©u a. Gv söa sai lu«n nÕu cã
a, 2x( x – 5 ) – x ( 3 + 2x ) = 26
2x.x – 2x.5 – x.3 – x.2x = 26
2x2 – 10x – 3x – 2x2 = 26
( 2x2 – 2x2 ) + ( -10x – 3x ) = 26
-13x = 26
x = 26/ -13
x = -2
vËy x = -2
Gv cho häc sinh lµm c©u b,c t¬ng tù . Hai em lªn b¶ng
Ch÷a chuÈn
KÕt qu¶ b, x = 2
c, x = 5
Bµi tËp 4: chøng minh r»ng
a, ( x – 1 )( x2 + x +1 ) = x3 – 1
b, ( x3 + x2y + xy2 + y3 )( x – y ) = x4 – y4
Gv hái theo em bµi nµy ta lµm thÕ nµo
Hs tr¶ lêi: ta biÕn ®æi vÕ tr¸i thµnh vÕ ph¶i
Gv lu ý häc sinh ta cã thÓ biÕn ®æi vÕ ph¶i thµnh vÕ tr¸i, hoÆc biÕn ®æi c¶ hai vÕ
cïng b»ng biÓu thøc thø 3
Cho häc sinh thùc hiÖn
KÕt qu¶ : a, ( x – 1 )( x2 + x +1 )
= x.x2 + x.x +x.1 – 1.x2 – 1.x – 1.1
= x3 + x2 + x - x2 – x – 1
= x3 + ( x2 – x2) + ( x – x ) – 1
= x3 - ...
Tr-êng THCS H¶i V©n
Gi¸o ¸n : Phô §¹o 8
GV : NguyÔn V¨n Dòng
1
TuÇn 4
LuyÖn TËp
I Môc tiªu
- RÌn luyÖn cho häc sinh c¸c phÐp to¸n nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc vµ ®a thøc
víi ®a thøc. Chó ý kü n¨ng vÒ dÊu, quy t¾c dÊu ngoÆc, quy t¾c chuyÓn vÕ.
- RÌn c¸ch nhËn biÕt h×nh thang, c¸c yÕu tè chøng minh liªn quan ®Õn gãc.
- RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n, chøng minh cho häc sinh
II- TiÕn tr×nh lªn líp
A §¹i sè
1- Lý thuyÕt
GV cho häc sinh nh¾c l¹i:
- Quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, ®a thøc víi ®a thøc
- Quy t¾c dÊu ngoÆc
- Quy t¾c chuyÓn vÕ
HS tr¨ lêi theo yªu cÇu cña GV
2- Bµi tËp
Bµi tËp 1: lµm tÝnh nh©n
a, (x
2
+ 2xy 3 ) . ( - xy )
b, 1/2 x
2
y ( 2x
2
2/5 xy
2
1 )
c, ( x 7 )( x 5 )
d, ( x- 1 )( x + 1)( x + 2 )
Gv cho 4 hs lªn b¶ng
Hs lªn b¶ng
Gîi ý : phÇn d nh©n hai ®a thøc ®Çu i nhau sau ®ã nh©n víi ®a thøc thø ba.
Gv ch÷a lÇn lît tõng c©u. Trong khi ch÷a chó ý häc sinh c¸ch nh©n vµ dÊu cña
c¸c h¹ng tö, rót gän ®a thøc kÕt qu¶ tíi khi tèi gi¶n.
KÕt qu¶: a, - x
3
y 2x
2
y
2
+ 3xy
b, x
5
y 1/5 x
3
y
3
1/2x
2
y
c, x
2
12 x + 35
d, x
3
+ 2x
2
x 2
Bµi tËp 2: Rót gän c¸c biÓu thøc sau
a, x( 2x
2
3 ) x
2
( 5x + 1 ) + x
2
b, 3x ( x 2 ) 5x( 1 x ) 8 ( x
3
3 )
Gv hái ta lµm bµi tËp nµy nh thÕ nµo?
Hs: Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc
Thu gän c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng
Gv lu ý häc sinh ®Ò bµi cã thÓ ra lµ rót gän, hay tÝnh, hay lµm tÝnh nh©n th× c¸ch
lµm hoµn toµn t¬ng tù.
Cho 2 häc sinh lªn b¶ng
Gäi häc sinh díi líp nhËn xÐt, bæ sung
dạy thêm toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dạy thêm toán 8 - Người đăng: vocongbattholoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
dạy thêm toán 8 9 10 370