Ktl-icon-tai-lieu

dạy và học khái niệm giới hạn hàm số ở trường trung học phổ thông

Được đăng lên bởi maivan0104
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM

Số 27 năm 2011

_____________________________________________________________________________________________________________

DẠY VÀ HỌC KHÁI NIỆM GIỚI HẠN HÀM SỐ
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
LÊ THÁI BẢO THIÊN TRUNG*

TÓM TẮT
Tư tưởng giới hạn đã xuất hiện ngầm ẩn từ thời Euclide, nhưng phải đợi đến thế kỉ
XIX nhân loại mới có một định nghĩa chính xác. Điều đó chứng tỏ những khó khăn mang
bản chất tri thức luận (chướng ngại tri thức luận) mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong
quá trình lĩnh hội khái niệm tinh tế này. Ở bậc THPT, định nghĩa bằng ngôn ngữ ,  đã
biến mất trong các sách giáo khoa hiện hành với mục đích làm giảm khó khăn cho học
sinh khi học khái niệm này. Tuy nhiên, chọn lựa sư phạm này chưa đủ để học sinh vượt
qua các chướng ngại để chiếm lĩnh đầy đủ ý nghĩa của khái niệm giới hạn.
ABSTRACT
Teaching and learning the concept of limit function at secondary high schools
The notion of limit first appeared implicitly in the Euclidean time, but until the 19th
century, there was an exact definition on it. This fact showed that epistemological
difficulties (obstacles) in the process of acquiring of this subtle concept are inevitable. At
the level of secondary high school, the language definitions of  and  disappeared in the
current mathematics textbooks aiming at reducing the difficulties for students to learn
them. However, this pedagogical choice is not enough for students to overcome obstacles
to acquire the full meaning of the term “limit”.

Bài báo này sẽ đề cập đến một số
kết quả nghiên cứu của chúng tôi dựa
trên các công cụ của lý thuyết nhân học
(Chevallard 1985) và lý thuyết tình
huống (Brousseau 1998). Sau khi giới
thiệu một điều tra về quan niệm của học
sinh lớp 12, chúng tôi sẽ trình bày những
quan điểm tri thức luận về khái niệm giới
hạn rút ra từ những phân tích lịch sử và
toán học. Việc so sánh quan niệm của
học sinh về khái niệm giới hạn với các
quan điểm tri thức luận cho phép chúng
tôi làm rõ những ý nghĩa còn thiếu ở học
sinh về khái niệm này. Trong phần cuối
của bài báo, chúng tôi giới thiệu một đồ
*

TS, Khoa Toán – Tin học
Trường Đại học Sư phạm TP HCM

62

án dạy học nhắm vào mục tiêu bổ sung
những ý nghĩa còn thiếu về khái niệm
giới hạn của học sinh.
1. Quan niệm của học sinh sau khi
học khái niệm giới hạn hàm số
Theo chương trình chỉnh lí hợp nhất
và chương trình hiện hành, khái niệm
giới hạn được giảng dạy ở lớp 11. Nhằm
tìm hiểu một phần quan niệm của học
sinh sau khi học khái niệm giới ...
Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM S 27 năm 2011
_____________________________________________________________________________________________________________
62
DẠY VÀ HC KHÁI NIỆM GIỚI HẠN HÀM S
Ở TỜNG TRUNG HỌC PH THÔNG
THÁI BẢO THIÊN TRUNG
*
TÓM TẮT
tưởng giới hạn đã xut hiện ngầm ẩn từ thời Euclide, nhưng phải đợi đến thế kỉ
XIX nhân loại mới một định nghĩa chính xác. Điều đó chứng tnhững khó khăn mang
bản chất tri thức luận (chướng ngại tri thức luận) mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong
quá trình lĩnh hi khái niệm tinh tế này. bậc THPT, định nghĩa bằng ngôn ngữ
,
đã
biến mất trong các ch giáo khoa hiện hành với mục đích làm giảm khó khăn cho học
sinh khi học khái niệm này. Tuy nhn, chọn lựa phạm này chưa đủ để học sinh vượt
qua các chướng ngại để chiếm lĩnh đy đủ ý nghĩa của ki niệm giới hạn.
ABSTRACT
Teaching and learning the concept of limit function at secondary high schools
The notion of limit first appeared implicitly in the Euclidean time, but until the 19th
century, there was an exact definition on it. This fact showed that epistemological
difficulties (obstacles) in the process of acquiring of this subtle concept are inevitable. At
the level of secondary high school, the language definitions of
and
disappeared in the
current mathematics textbooks aiming at reducing the difficulties for students to learn
them. However, this pedagogical choice is not enough for students to overcome obstacles
to acquire the full meaning of the term “limit”.
Bài báo này s đề cập đến một số
kết quả nghiên cứu của chúng tôi da
trên các công ccủa thuyết nhân học
(Chevallard 1985) và thuyết tình
huống (Brousseau 1998). Sau khi giới
thiệu một điều tra về quan niệm của hc
sinh lp 12, chúng tôi strình bày những
quan điểm tri thức luận vkhái niệm giới
hạn rút ra t những phân tích lịch sử và
toán học. Việc so sánh quan niệm ca
hc sinh về khái niệm giới hạn với các
quan điểm tri thức luận cho phép chúng
tôi làm những ý nghĩa còn thiếu học
sinh v khái niệm này. Trong phn cuối
ca bài báo, cng i giới thiệu mt đồ
*
TS, Khoa Tn Tin học
Trường Đại hc Sư phm TP HCM
án dạy học nhắm vào mục tiêu b sung
những ý nghĩa còn thiếu về khái nim
giới hạn của học sinh.
1. Quan nim của hc sinh sau khi
học khái nim giới hn hàm s
Theo chương trình chỉnh lí hợp nhất
chương trình hiện hành, khái niệm
giới hn được giảng dạy lớp 11. Nhằm
m hiu một phần quan niệm của học
sinh sau khi hc khái nim giới hạn hàm
s, chúng tôi đã tiến hành một thực
nghiệm trên 131 hc sinh lớp 12 (chương
trình chnh hợp nhất). Thực nghiệm
gm hai câu hỏi sau đây :
u hi 1. Hãy tính
3
2 1
lim
3
x
x
x
.
dạy và học khái niệm giới hạn hàm số ở trường trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dạy và học khái niệm giới hạn hàm số ở trường trung học phổ thông - Người đăng: maivan0104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
dạy và học khái niệm giới hạn hàm số ở trường trung học phổ thông 9 10 129