Ktl-icon-tai-lieu

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – Công ty cổ phần dệt may Hưng An Bình

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – Công ty cổ phần dệt may Hưng An Bình

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................3
DANH MỤC HÌNH.................................................................................................... 3
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT............................................................................4
MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 5
CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ............................................7
1.1. Tên của cơ sở.........................................................................................................7
1.2. Chủ sơ sở...............................................................................................................7
1.3. Vị trí địa lý của cơ sở............................................................................................7
1.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở..............................................9
1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở............................................................10
1.6. Máy móc, thiết bị................................................................................................12
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu.........................................................................12
1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường..............................................14
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI
TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN
PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ.........................................................................................16
2.1.Nguồn Chất thải rắn thông thường....................................................................16
2.2.Nguồn chất thải lỏng............................................................................................17
2.3.Nguồn chất thải khí..............................................................................................19
2.4. Nguồn chất thải nguy hại....................................................................................22
2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung......................................................................
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – Công ty cổ phần dệt may Hưng An Bình
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................3
DANH MỤC HÌNH.................................................................................................... 3
DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT............................................................................4
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................5
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ............................................7
1.1. Tên của cơ sở.........................................................................................................7
1.2. Chủ sơ sở...............................................................................................................7
1.3. Vị trí địa lý của cơ sở............................................................................................7
1.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở..............................................9
1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở............................................................10
1.6. Máy móc, thiết bị................................................................................................12
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu.........................................................................12
1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường..............................................14
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI
TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN
PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ.........................................................................................16
2.1.Nguồn Chất thải rắn thông thường....................................................................16
2.2.Nguồn chất thải lỏng............................................................................................17
2.3.Nguồn chất thải khí..............................................................................................19
2.4. Nguồn chất thải nguy hại....................................................................................22
2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung.....................................................................................22
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM..................26
3.1.Kế hoạch quản lý chất thải..................................................................................26
3.2.Kế hoạch quản lý môi trường không liên quan đến chất thải..........................32
3.3.Kế hoạch ứng phó sự cố.......................................................................................33
3.4.Kế hoạch quan trắc môi trường..........................................................................34
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT..............................................................36
1.Kết luận ..................................................................................................................36
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh 1
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – Công ty cổ phần dệt may Hưng An Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – Công ty cổ phần dệt may Hưng An Bình - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – Công ty cổ phần dệt may Hưng An Bình 9 10 375