Ktl-icon-tai-lieu

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – CÔNG TY TNHH R&T LOCKS & SECURITY (VIỆT NAM)

MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................... 1
DANH MỤC BẢNG......................................................................................................2
DANH MỤC HÌNH.......................................................................................................3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT........................................................................................4
MỞ ĐẦU........................................................................................................................5
CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ.............................................8
1.1. Tên công ty..............................................................................................................8
1.2. Đại diện công ty......................................................................................................8
1.3. Vị trí địa lý của công ty..........................................................................................8
1.4. Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của công ty............................................9
1.4.1. Quy mô, công suất.........................................................................................................
1.4.2. Thời gian hoạt động của công ty....................................................................................

1.5. Công nghệ sản xuất và vận hành của công ty.....................................................10
1.6. Máy móc, thiết bị..................................................................................................13
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu...........................................................................13
1.7.1. Nhu cầu nguyên vât liệu..............................................................................................
1.7.2. Nhu cầu sử dụng điện..................................................................................................
1.7.3. Nhu cầu sử dụng nước.................................................................................................
1.7.4. Nhu cầu lao động.........................................................................................................

1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của công ty trong thời gian
q...
 !""#$%&'%()*+






 !"#$% 
&'% ()*+,"-
 ./01/234-
 56768/01/234-
 93:;<9=>?0@=01/234-
 +A4B1C01/2DAE3C3FG626=/FH53<I/20@=01/234J
1.4.1. Quy mô, công suất.........................................................................................................
1.4.2. Thời gian hoạt động của công ty....................................................................................
 1/2/2F8DK/LAE3MNMO/FN/F0@=01/234P
Q R4BS0C3F6T3U9
V 2A4./>68AC/F6./>68ACMO3>68A
1.7.1. Nhu cầu nguyên vât li#u..............................................................................................
1.7.2. Nhu cầu sử dụng đi#n..................................................................................................
1.7.3. Nhu cầu sử dụng nước.................................................................................................
1.7.4. Nhu cầu lao động.........................................................................................................
- W/FFW/F3FX0F68/01/23R0UKHM8B163:YG/20@=01/2343:H/23FG626=/
ZA=
1.8.1. Giai đoạn vận hành cho đến thời điểm lập đề án bảo v# môi trường..........................
1.8.2. Lý do đã không lập bản Cam kết bảo v# môi trường...................................................
  &[\C&\] ()
^ _+\,"#%`&`+
abcdaV
 2Ae/0FE33FK6:f/3F1/23FYG/2V
2.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt.................................................................................................
2.1.2 Chất thải rắn sản xuất...................................................................................................
 2Ae/gFR3D6/F/Yh03FK6V
- 1 -
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 9 10 543