Ktl-icon-tai-lieu

Đề án đơn giản phòng khám nha khoa Nam Nhi

Được đăng lên bởi Trang Ty
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1889 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của DNTN PKĐK Nam Nhi

MỤC LỤC
TỪ NGỮ VIẾT TẮT......................................................................................................03
MỞ DẦU......................................................................................................................... 04
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ.....................................................................05
1.1. TÊN CƠ SỞ............................................................................................................05
1.2. CHỦ CƠ SỞ............................................................................................................05
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA CƠ SỞ................................................................................05
1.4. QUY MÔ/CÔNG SUẤT, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ..................07
1.5. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT/VẬN HÀNH CỦA CƠ SỞ.......................................09
1.6. MÁY MÓC, THIẾT BỊ..........................................................................................10
1.7. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU........................................................12
1.8. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
TRONG THỜI GIAN QUA................................................................................................14
CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN
LÝ/XỬ LÝ......................................................................................................................20
2.1. NGUỒN CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG................................................20
2.2. NGUỒN CHẤT THẢI LỎNG...............................................................................21
2.3. NGUỒN CHẤT THẢI KHÍ...................................................................................25
2.4. NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI.......................................................................27
2.5. NGUỒN TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG..........................................................................28
2.6. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG, VẤN ĐỀ KINH TẾ – XÃ HỘI DO CƠ SỞ TẠO
RA KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI.................................................................29
Chủ đầu tư: DNTN PKĐK Nam Nhi
ĐVTV: Viện Môi trường và Tài nguyên

Trang 1

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của DNTN PKĐK Nam Nhi

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM.......................31
3.1. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI.................
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của DNTN PKĐK Nam Nhi
MỤC LỤC
TỪ NGỮ VIẾT TẮT......................................................................................................03
MỞ DẦU.........................................................................................................................04
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ.....................................................................05



 !"#$ $%&' (
  )*+!,-.
/01"$23
( $)"$$)",$)
4556$) 03*%)$7# 
% #$ $
CHƯƠNG 2. TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA SỞ BIỆN PHÁP QUẢN
LÝ/XỬ LÝ......................................................................................................................20
 8!*$9 7# 
 8!*$: 
 8!*$;
 8!*$ &$(
 8$2 8"' 4
/0!<$7# "!<;$2=+>'$?%&%
; $2!*$.
@ABCDEFG?H;;IJ@K LIMN
GKOMPKELFQMNRSSKMNDTUM
Đề án đơn giản phòng khám nha khoa Nam Nhi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án đơn giản phòng khám nha khoa Nam Nhi - Người đăng: Trang Ty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đề án đơn giản phòng khám nha khoa Nam Nhi 9 10 40