Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

Được đăng lên bởi Xuân Tùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIÊT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
NĂM HỌC 2012-2013
1. Tên đề tài:
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và
vừa tại TP. Hồ Chí Minh.
2. Lý do, mục đích thực hiện đề tài:
+ Trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá như hiện nay, các doanh nghiệp phải
nhanh chóng thay đổi mình để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của quốc
gia, hoà nhập vào thế giới. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì việc ngăn
chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, nhằm hoạt động hiệu quả hơn để đạt mục tiêu
hoạt động của doanh nghiệp là điều rất cần thiết.
+ Trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói
riêng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn sơ khai,
các hoạt động kiểm soát nội bộ yếu kém hay thậm chí còn chưa rõ ràng. Điều
này rất dễ dẫn đến rủi ro, sai sót và gian lận xảy ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp. Vậy tại sao hoạt động kiểm soát ở các doanh
nghiệp lại còn sơ xài và làm thế nào để xây dựng, cải thiện hệ thống kiểm soát
nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa? Đó cũng chính là mục tiêu mà đề tài
nghiên cứu nhằm đề ra một số giải pháp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống
kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Đối tượng khảo sát: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu:
- Giới hạn: Loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Phạm vi: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Giai đoạn gần đây.
5. Nội dung, phương pháp nghiên cứu:
-Nội dung:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1 Tổng quan về Kiểm soát nội bộ.
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.1.2 Định nghĩa hệ thống kiểm soát nội bộ.

1.1.2 Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.1.3 Các hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.2 Vai trò trong việc ngăn chặn và phát hiện gian lận và sai sót của hệ thống kiểm
soát nội bộ.
1.3 Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.
1.4 Kinh nghiệm vận dụng thành công hệ thống kiểm soát nội bộ.
Chương 2: Thực trạng về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ
và vừa tại TP. Hồ Chí Minh
2.1 Giới thiệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP.Hồ Chí Minh.
2.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và ...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIÊT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
NĂM HỌC 2012-2013
1. Tên đề tài:
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và
vừa tại TP. Hồ Chí Minh.
2. Lý do, mục đích thực hiện đề tài:
+ Trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá như hiện nay, các doanh nghiệp phải
nhanh chóng thay đổi mình để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của quốc
gia, hoà nhập vào thế giới. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì việc ngăn
chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, nhằm hoạt động hiệu quả hơn để đạt mục tiêu
hoạt động của doanh nghiệp là điều rất cần thiết.
+ Trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói
riêng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn sơ khai,
các hoạt động kiểm soát nội bộ yếu kém hay thậm chí còn chưa rõ ràng. Điều
này rất dễ dẫn đến rủi ro, sai sót và gian lận xảy ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp. Vậy tại sao hoạt động kiểm soát ở các doanh
nghiệp lại còn sơ xài và làm thế nào để xây dựng, cải thiện hệ thống kiểm soát
nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa? Đó cũng chính là mục tiêu mà đề tài
nghiên cứu nhằm đề ra một số giải pháp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống
kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Đối tượng khảo sát: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu:
- Giới hạn: Loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Phạm vi: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Giai đoạn gần đây.
5. Nội dung, phương pháp nghiên cứu:
-Nội dung:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1 Tổng quan về Kiểm soát nội bộ.
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.1.2 Định nghĩa hệ thống kiểm soát nội bộ.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 - Người đăng: Xuân Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 9 10 770