Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi Phạm Thúy Thanh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 8843 lần   |   Lượt tải: 76 lần
ĐỀ CƯƠNG
MÔN:ĐA DẠNG SINH HỌC
Câu1:Trình bày và phân tích các khái niệm về ĐDSH?Các giá trị của ĐDSH?Cho
VD cụ thể?
Trả lời:


Các khái niệm về ĐDSH:

KN1:Quỹ bảo vệ thiên nhiên Quốc tế(WWF) quan niệm:ĐDSHlà sự phồn
thịnh của sự sống trên trái đất,là hàng triệu loài thực vật,động vật và vi sinh vật,là
những gen chứa đựng trong các loài và là những HST vô cùng phức tạp cùng tồn tại
trong môi trường


HST bao gồm 3 cấp độ:Đa dạng gen,đa dạng loài và đa dạng hst
KN2:Theo công ước ĐDSH :ĐDSH là sự phong phú của mọi cơ thể sống có từ
tất cả các nguồn trong các hst trên cạn,ở biển và các hst dưới nước khác,và mọi tổ
hợp sinh thái mà chúng tạo nên.


Bao gồm:đa dạng trong loài(đa dạng gen hay đa dạng di truyền),đa dạng loài(đa
dạng loài), đa dạng hst


Các khái niệm khác:

- tính đa dạng của sự sống dưới mọi hình thức, mức độ và mọi tổ hợp, bao gồm đa
dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái . [FAO]
- tính đa dạng, trạng thái khác nhau về đặc tính hoặc chất lượng (R.Patrick,1983)


Các giá trị của đa dạng sinh học

 Giá trị trực tiếp

+ Các giá trị cho tiêu thụ
Vd:Sp tiêu dùng cho cuộc sống hàng ngày như:củi và các loại sp khác
Săn bắt các loài động vật hoang dã để lấy thực phẩm giàu protein
+Giá trị sử dụng cho sản xuất:giá bán cho các sp thu lượm được từ thiên nhiên trên
thị trường trong và ngoài nước


Giá trị kinh tế gián tiếp:

+ giá trị sử dụng không cho tiêu dùng:
 khả năng sản xuất của hệ sinh thái:40% sức sản xuất của HST trên cạn phục vụ

cho cs con người
 bảo vệ tài nguyên đất và nước
 điều hoà khí hậu
 phân huỷ các chất thải

1

 Những mối quan hệ giữa các loài:nhiều loài bị fụ thuộc lẫn nhau .Mất loài

nàymất những loài có giá trị kinh tế to lớn
 Nghỉ ngơi &du lịch sinh thái
 Giá trị giáo dục khoa học
 Quan trắc môi trường

+ Giá trị lựa chọn của 1 loài là tiềm năng của chúng trong điều kiện lịch sử cụ thể
trong mối liên hệ và trong sự phát triển.
+ Giá trị tồn tại:Con người có nhu cầu được tham quan nơi sống của 1 loài đặc biệt
và được nhìn thấy nó trong thiên nhiên hoang dã bằng chiíh mắt mình.
+ Khía cạnh đạo đức


Mỗi loài đều có quyền tồn tại



Tất cả các loài đều có quan hệ với nhau



Con người phải sống trong 1 giới hạn sinh thái như các loài khác



Con người phải chịu trách nhiệm như những người quản lý TĐ

Sự tôn trọng csống con người và sự đa dạng văn hoá phải được đặt ngang tầm
với sự tôn trọng ddsh



Thiên nhiên có những giá trị tinh thần và thẩm mỳ vượt xa giá trị kinh tế của nó



DDSH là cốt lõi để x...
ĐỀ CƯƠNG
MÔN:ĐA DẠNG SINH HỌC
Câu1:Trình bày và phân tích các khái niệm về ĐDSH?Các giá trị của ĐDSH?Cho
VD cụ thể?
Trả lời:
Các khái niệm về ĐDSH:
KN1:Quỹ bảo vệ thiên nhiên Quốc tế(WWF) quan niệm:ĐDSHlà sự phồn
thịnh của sự sống trên trái đất,là hàng triệu loài thực vật,động vật và vi sinh vật,là
những gen chứa đựng trong các loài và là những HST vô cùng phức tạp cùng tồn tại
trong môi trường
HST bao gồm 3 cấp độ:Đa dạng gen,đa dạng loài và đa dạng hst
KN2:Theo công ước ĐDSH :ĐDSH là sự phong phú của mọi cơ thể sống có từ
tất cả các nguồn trong các hst trên cạn,ở biển và các hst dưới nước khác,và mọi tổ
hợp sinh thái mà chúng tạo nên.
Bao gồm:đa dạng trong loài(đa dạng gen hay đa dạng di truyền),đa dạng loài(đa
dạng loài), đa dạng hst
Các khái niệm khác:
- tính đa dạng của sự sống dưới mọi hình thức, mức độ và mọi tổ hợp, bao gồm đa
dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái . [FAO]
- tính đa dạng, trạng thái khác nhau về đặc tính hoặc chất lượng (R.Patrick,1983)
Các giá trị của đa dạng sinh học
Giá trị trực tiếp
+ Các giá trị cho tiêu thụ
Vd:Sp tiêu dùng cho cuộc sống hàng ngày như:củi và các loại sp khác
Săn bắt các loài động vật hoang dã để lấy thực phẩm giàu protein
+Giá trị sử dụng cho sản xuất:giá bán cho các sp thu lượm được từ thiên nhiên trên
thị trường trong và ngoài nước
Giá trị kinh tế gián tiếp:
+ giá trị sử dụng không cho tiêu dùng:
khả năng sản xuất của hệ sinh thái:40% sức sản xuất của HST trên cạn phục vụ
cho cs con người
bảo vệ tài nguyên đất và nước
điều hoà khí hậu
phân huỷ các chất thải
1
Đề cương Đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Đa dạng sinh học - Người đăng: Phạm Thúy Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương Đa dạng sinh học 9 10 686