Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương dành cho cao học môn Xử lý chất thải nông nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3475 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP
(ĐỀ CƯƠNG DÀNH CHO CAO HỌC)
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất và
nước, Xử lý sinh học chất thải, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường.
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Xử lý chất thải nông nghiệp (Agricultural Waste Treatment)
Mã môn học:
Số tín chỉ: 2
Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh Môi trường
Các môn học kế tiếp: Xử lý chất thải bằng kỹ thuật sinh học
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 12 tiết
+ Chuyên đề và báo cáo chuyên đề: 9 tiết
+ Thảo luận: 7 tiết
+ Bài tập: 2 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Môn học này giúp cho học viên nắm bắt được các quy luật và quá trình chuyển hóa vật chất
trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Những ứng dụng cơ bản của công nghệ sinh học trong xử lý
và tái sử dụng chất thải nông nghiệp.
Môn học làm rõ tầm quan trọng của vi sinh vật trong các quá trình chuyển hóa vật chất và
ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của công nghệ sinh học
thực vật đối với nông nghiệp và sự đa dạng sinh học cũng như sự tái tạị nguồn cung cấp năng lượng
từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này.
The aim of this course is to offer students the principles and transformation processes of
natural and man-made materials. Basic applications of biotechnology for recycle and reuse of
agricultural wastes will be achieved.
The important role of microorganisms in biological transformation processes is deeply
revealed with the purpose of applying these processes in nature and occurrence. The essential plant

biotechnology for agriculture, biodiversity as well as the recycle of energy sources from biomass is
also mentioned.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung môn học bao gồm:
- Những khái niệm về chất thải nông nghiệp (sinh khối, phân bón, thuốc trừ sâu, … và một số
độc chất khác trong hoạt động nông nghiệp).
- Vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông sản, sự ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP
(ĐỀ CƯƠNG DÀNH CHO CAO HỌC)
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất
nước, Xử lý sinh học chất thải, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường.
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Xử lý chất thải nông nghiệp (Agricultural Waste Treatment)
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 2
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh Môi trường
- Các môn học kế tiếp: Xử lý chất thải bằng kỹ thuật sinh học
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 12 tiết
+ Chuyên đề và báo cáo chuyên đề: 9 tiết
+ Thảo luận: 7 tiết
+ Bài tập: 2 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Môn học này giúp cho học viên nắm bắt được các quy luật và qtrình chuyển hóa vật chất
trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Những ứng dụng cơ bản của công nghệ sinh học trong xử lý
và tái sử dụng chất thải nông nghiệp.
Môn học làm tầm quan trọng của vi sinh vật trongc quá trình chuyển hóa vật chất
ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của công nghệ sinh học
thực vật đối với nông nghiệp và sự đa dạng sinh học cũng như sự tái tạị nguồn cung cấp năng lượng
từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này.
The aim of this course is to offer students the principles and transformation processes of
natural and man-made materials. Basic applications of biotechnology for recycle and reuse of
agricultural wastes will be achieved.
The important role of microorganisms in biological transformation processes is deeply
revealed with the purpose of applying these processes in nature and occurrence. The essential plant
Đề cương dành cho cao học môn Xử lý chất thải nông nghiệp - Trang 2
Đề cương dành cho cao học môn Xử lý chất thải nông nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương dành cho cao học môn Xử lý chất thải nông nghiệp 9 10 244