Ktl-icon-tai-lieu

đề cương giới thiệu về công ước RAMSAR

Được đăng lên bởi phong-truong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3574 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG ƯỚC RAMSAR
PHẦN II: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC RAMSAR
Công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách
hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước, với mục đích ngăn chặn quá trình
xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi của
chúng ở thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai, công nhận các chức năng
sinh thái học nền tảng của các vùng đất ngập nước và các giá trị giải trí, khoa học,
văn hóa và kinh tế của vùng đất ngập nước.
Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt là
nơi cư trú của các loài chim nước (hay còn gọi là Công ước Ramsar) được thông
qua ngày 02 tháng 02 năm 1971 tại thành phố Ramsar, Iran.
Mục tiêu ban đầu của Công ước nhằm bảo tồn và sử dụng khôn khéo các
vùng đất ngập nước là nơi sinh sống của các loài chim nước.Tuy nhiên, sau nhiều
năm Công ước đã mở rộng ra đối với tất cả các lĩnh vực bảo tồn và sử dụng khôn
khéo các vùng đất ngập nước nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền
vững trên quy mô toàn cầu.
Việt Nam trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Nhằm
thúc đẩy tiến trình thực hiện Công ước, góp phần vào công cuộc bảo tồn đa dạng
sinh học và phát triển bền vững đất ngập nước Việt Nam, Cục Bảo vệ môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dịch và phát hành cuốn sách “Tài liệu
hướng dẫn thực hiện Công ước Ramsar”.
1. Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước là gì?
Công ước về các vùng đất ngập nước là một hiệp ước liên chính phủ được
thông qua ngày 02 tháng 02 năm 1971 tại thành phố Ramsar ở phía bờ nam biển
caspian của Iran. Do đó, mặc dù ngày nay thường được viết là “Công ước về các
vùng Đất ngập nước (Ramsar, Iran, 1971)” nhưng Công ước này thường được biết
đến dưới tên gọi “Công ước Ramsar”. Công ước Ramsar là hiệp ước đầu tiên trong
số những Công ước liên chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài
nguyên thiên nhiên.
Công ước này có hiệu lực vào năm 1975 và hiện nay (tính đến tháng
12/2006) có 153 Bên tham gia, hoặc là quốc gia thành viên, ở mọi nơi trên thế
giới. Mặc dù thông điệp của Công ước Ramsar là sự cần thiết phải sử dụng bền
vững các vùng đất ngập nước nhưng nội dung trung tâm của Công ước này là
Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (danh sách Ramsar).
Hiện nay, các Bên tham gia đã đưa vào danh sách này trên 1.634 vùng đất ngập
1

nước được coi là “vùng Ramsar” cần được bảo vệ đặc biệt với diện tích trên 145
triệu hecsta(1,45 triệu km²), lớn hơn diện tích ...
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG ƯỚC RAMSAR
PHẦN II: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC RAMSAR
Công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách
hợp thích đáng c vùng đất ngập nước, với mục đích ngăn chặn quá trình
xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi của
chúng thời điểm hiện nay cũng n trong tương lai, công nhận các chức năng
sinh thái học nền tảng của các vùng đất ngập nước các giá trị giải trí, khoa học,
văn hóa và kinh tế của vùng đất ngập nước.
Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt là
nơi trú của các loài chim nước (hay còn gọi Công ước Ramsar) được thông
qua ngày 02 tháng 02 năm 1971 tại thành phố Ramsar, Iran.
Mục tiêu ban đầu của Công ước nhằm bảo tồn sử dụng khôn khéo các
vùng đất ngập nước nơi sinh sống củac loài chim nước.Tuy nhiên, sau nhiều
năm Công ước đã mở rộng ra đối với tất cả các lĩnh vực bảo tồn sử dụng khôn
khéo các vùng đất ngập nước nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền
vững trên quy mô toàn cầu.
Việt Nam trở thành thành viên của ng ước Ramsar từ năm 1989. Nhằm
thúc đẩy tiến trình thực hiện Công ước, góp phần vào công cuộc bảo tồn đa dạng
sinh học phát triển bền vững đất ngập nước Việt Nam, Cục Bảo vệ môi trường,
Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức dịch phát hành cuốn sách “Tài liệu
hướng dẫn thực hiện Công ước Ramsar”.
1. Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước là gì?
Công ước về các vùng đất ngập nước một hiệp ước liên chính phủ được
thông qua ngày 02 tháng 02 năm 1971 tại thành phố Ramsar phía bờ nam biển
caspian của Iran. Do đó, mặc ngày nay thường được viết “Công ước về các
vùng Đất ngập nước (Ramsar, Iran, 1971)” nhưng Công ước này thường được biết
đến dưới tên gọi “Công ước Ramsar”. Công ước Ramsar là hiệp ước đầu tiên trong
số những Công ước liên chính phủ về bảo tồn sử dụng bền vững các nguồn tài
nguyên thiên nhiên.
Công ước này hiệu lực vào năm 1975 và hiện nay (tính đến tháng
12/2006) 153 Bên tham gia, hoặc quốc gia thành viên, mọi nơi trên thế
giới. Mặc thông điệp của Công ước Ramsar sự cần thiết phải sử dụng bền
vững các vùng đất ngập nước nhưng nội dung trung tâm của Công ước này
Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (danh sách Ramsar).
Hiện nay, các Bên tham gia đã đưa vào danh sách này trên 1.634 vùng đất ngập
1
đề cương giới thiệu về công ước RAMSAR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương giới thiệu về công ước RAMSAR - Người đăng: phong-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
đề cương giới thiệu về công ước RAMSAR 9 10 92