Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Hóa Học Đất

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương hóa học đất (Me^ Lo^)
Câu1: Nội dung và nhiệm vụ môn hóa học đất
2.1 Hoá học đất là khoa học có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề có liên quan
đến phát sinh, các đặc tính và sử dụng đất. Vì vậy hoá học đất chính là một phần
của thổ nhưỡng học nghiên cứu các cơ sở hoá học của quá trình hình thànhđất và
độ phì nhiêu của đất. Nghiên cứu thành phần, các đặc tính của đất và các quá
trình diễn ra trong đất ở các mức độ phân tử, ion và keo là cơ sở để giải quyết
các vấn đề này. Đồng thời hoá học đất cũng tham gia vào việc nghiên cứu nhiều
vấn đề khác có liên quan đến một số các khoa học: thổ nhưỡng học, sinh thái
học, địa chất học, sinhđịa hoá học, hoá học hữu cơ và hoá học vô cơ...
2.2Đối tượng nghiên cứu của hoá học đất là đất tự nhiên bao gồm các
thành phần vô cơ, hữu cơ, hữu cơ-vô cơ của đất, cũng như các phản ứng và các
quá trình diễn ra trong đất.
2.3Hoá học đất sử dụng các phương pháp địa lý so sánh, phẫu diện - phát
sinh cũng như các phương pháp và các chỉ tiêu đặc trưng cho các đặc tính đặc
biệt của đất như: thành phần mùn, sự phân bố theo phẫu diện của các nguyên tố,
sự phân bố các nguyên tố theo nhóm di động và mức độ dễ tiêu đối với cây
trồng, khả năng nitrat hoá...
2.4 Giải quyết đúng đắn vấn đề hoá học đất trong hệ thống các khoa học có
ý nghĩa phương pháp luận rất quan trọng vì nó quyết định con đường phát triển
của hoá học đất, vai trò của nó trong việc giải quyết các nhiệm vụ của nền kinh
tế quốc dân.
2.5 Ngày nay hoá học đất được chia thành bốn hướng chính: hoá học các
chất của đất, hoá học các quá trình của đất, các cơ sở hoá học của độ phì nhiêu
đất và hoá học phân tíchđất. Nội dung cụ thể của các hướng này bao gồm:
* Hoá học các chất của đất:
+ Học thuyết về thành phần hoá học đất: thành phần nguyên tố, thành phần
pha, thành phần pha rắn, thành phần pha lỏng và thành phần pha khí.
+ Cấu tạo và các đặc tính của các thành phần đất: các muối đơn giản, các
oxyt và hydroxit, các khoáng vật sét, các chất hữu cơ và các chất hữu cơ-vô cơ.
+ Các đặc tính của đất: khả năng hấp phụ, phản ứng môi trường, các đặc
tính hoá keo, các phản ứng oxy hoá khử và cân bằng trong hệ thống pha.
* Hoá học các quá trình hình thànhđất:
+ Sự chuyển hoá thành phần chất trong quá trình hình thành đất: tổng hợp
và phá huỷ các khoáng vật, sự phân giải các tàn dư thực vật, sự tổng hợp các
chất mùn và hoá học hình thành mới các chất.
+ Các quá trình hoá học phân hoá phẫu diệnđất.
+ Sự diđộng và tích luỹ các hợp chất hoá học trong đất.
+ Sự phụ thuộc của các đặc tính và t...
Đề cương hóa học đất (Me^ Lo^)
Câu1: Nội dung và nhiệm vụ môn hóa học đất
2.1Hoá học đất là khoa họcnhiệm vụ giải quyết các vấn đềliên quan
đến phát sinh, các đặc tính và sử dụng đất. Vì vậy hoá học đất chính là một phần
của thổ nhưỡng học nghiên cứu các cơ sở hoá học của quá trình hình thànhđất và
độ phì nhiêu của đất. Nghiên cứu thành phần, các đặc tính của đất các quá
trình diễn ra trong đất các mức độ phân tử, ion keo s để giải quyết
các vấn đề này. Đồng thời hoá học đất cũng tham gia vào việc nghiên cứu nhiều
vấn đề khác liên quan đến một số các khoa học: thổ nhưỡng học, sinh thái
học, địa chất học, sinhđịa hoá học, hoá học hữu cơ và hoá học vô cơ...
2.2Đối tượng nghiên cứu của hoá học đất đất tự nhiên bao gồm các
thành phần cơ, hữu cơ, hữu cơ-vô của đất, cũng như các phản ứng các
quá trình diễn ra trong đất.
2.3Hoá học đất sử dụng các phương pháp địa so sánh, phẫu diện - phát
sinh cũng như các phương pháp các chỉ tiêu đặc trưng cho các đặc tính đặc
biệt của đất như: thành phần mùn, sự phân bố theo phẫu diện củac nguyên tố,
sự phân bố các nguyên tố theo nhóm di động mức đ dễ tiêu đối với y
trồng, khả năng nitrat hoá...
2.4 Giải quyết đúng đắn vấn đề hoá học đất trong hệ thống các khoa học
ý nghĩa phương pháp luận rất quan trọng quyết định con đường phát triển
của hoá học đất, vai trò của trong việc giải quyết các nhiệm vụ của nền kinh
tế quốc dân.
2.5Ngày nay hoá học đất được chia thành bốn hướng chính: hoá học các
chất của đất, hoá học các quá trình của đất, các sở hoá học của độ phì nhiêu
đất và hoá học phân tíchđất. Nội dung cụ thể của các hướng này bao gồm:
* Hoá học các chất của đất:
+ Học thuyết về thành phần hoá học đất: thành phần nguyên tố, thành phần
pha, thành phần pha rắn, thành phần pha lỏng và thành phần pha khí.
+ Cấu tạo và các đặc tính của các thành phần đất: các muối đơn giản, các
oxyt và hydroxit, các khoáng vật sét, các chất hữu cơ và các chất hữu cơ-vô cơ.
+ Các đặc tính của đất: khả năng hấp phụ, phản ứng môi trường, các đặc
tính hoá keo, các phản ứng oxy hoá khử và cân bằng trong hệ thống pha.
* Hoá học các quá trình hình thànhđất:
+ Sự chuyển hoá thành phần chất trong quá trình hình thành đất: tổng hợp
phá huỷ các khoáng vật, sự phân giải các tàn thực vật, sự tổng hợp các
chất mùn và hoá học hình thành mới các chất.
+ Các quá trình hoá học phân hoá phẫu diệnđất.
+ Sự diđộng và tích luỹ các hợp chất hoá học trong đất.
+ Sự phụ thuộc của các đặc tính và thành phần của đất vào các điều kiện
Đề cương Hóa Học Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Hóa Học Đất - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề cương Hóa Học Đất 9 10 511