Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương học phần B2

Được đăng lên bởi Nguyễn Phú Đức
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Môn

Trang

1. Môn: VI TÍCH PHÂN A1..........................................................................................................................1
2. Môn: CƠ & NHIỆT ĐẠI CƯƠNG............................................................................................................3
3. Môn: TOÁN CAO CẤP.............................................................................................................................4
4. Môn: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ...................................................................................................................7
5. Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ.....................................................................................................................8
6. Môn: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG...........................................................................................................11
7. Môn: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG..............................................................................................................13
8. Môn: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG........................................................................................................17
9. Môn: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG..............................................................................................................22
10. Môn: VIẾT (Paper)................................................................................................................................25
11. Môn: NÓI (Oral)....................................................................................................................................26
12. Môn: NGỮ PHÁP..................................................................................................................................27
13. Môn: ĐỌC HIỂU...................................................................................................................................29

0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI - NĂM 2014
1. Môn: VI TÍCH PHÂN A1
I. HÀM SỐ, GIỚI HẠN, LIÊN TỤC
1. Tập số thực
2. Hàm số
- Định nghĩa
- Các tính chất đặc biệt của hàm số
- Các phép toán trên hàm số
- Các hàm số sơ cấp cơ bản
3. Giới hạn
- Định nghĩa
- Tính chất
- Các giới hạn cơ bản
4. Hàm số liên tục
- Định nghĩa
- Tính chất của hàm liên tục
II. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN
1. Đạo hàm
- Định nghĩa
- Các qui tắc tính đạo hàm
- Đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản
- Đạo hàm hàm ẩn, hàm ngược
- Đạo hàm cấp cao
2. Vi phân
- Định nghĩa, tính chất
- Các định lý cơ bản của phép tính v...
MỤC LỤC
Môn Trang
1. Môn: VI TÍCH PHÂN A1..........................................................................................................................1
2. Môn: CƠ & NHIỆT ĐẠI CƯƠNG............................................................................................................3
3. Môn: TOÁN CAO CẤP.............................................................................................................................4
4. Môn: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ...................................................................................................................7
5. Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ.....................................................................................................................8
6. Môn: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG...........................................................................................................11
7. Môn: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG..............................................................................................................13
8. Môn: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG........................................................................................................17
9. Môn: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG..............................................................................................................22
10. Môn: VIẾT (Paper)................................................................................................................................25
11. Môn: NÓI (Oral)....................................................................................................................................26
12. Môn: NGỮ PHÁP..................................................................................................................................27
13. Môn: ĐỌC HIỂU...................................................................................................................................29
0
Đề cương học phần B2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương học phần B2 - Người đăng: Nguyễn Phú Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề cương học phần B2 9 10 911