Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi loptoan2he2015
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÈ CƯƠNG
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề 2015
“về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh”
1. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn
bó vói nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
1

•

1.1 Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách
nhiềm”
1.1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trung thực”, “trách nhiệm”
1.1.1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trung thực ”
- Theo Từ điển Tiếng Việt: “Trung thực” là ngay thẳng, thật thà; là đúng như
vốn có, đúng như sự thật.
- “Trung thực” là một đặc trưng của nhân cách, là một phẩm chất đạo đức của
một con người. “Trung thực” là phẩm chất đạo đức, thể hiện sự thống nhất giữa tư tưởng
và hành động của con người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực là trung thực từ trong suy nghĩ, từ suy nghĩ
tới việc làm, “nói phải đi đôi với làm”, đã nói thì phải làm. Trung thực là nghiêm túc với
chính mình, đúng với người khác, không được hứa mà không làm ể Vấn đề này, trong chủ
đề năm 2013, đã phân tích nhiều.
Trung thực trong tự phê bình và phê bình; trung thực trong việc chấp hành
nguyên tắc Đảng, kỷ luật Đảng.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: tự phê bình và phê bình là phải thành khẩn, thành
tâm, không được “giấu bệnh, sở thuốc”. Tự phê bình và phê bình phải trung thực. Bác
nhấn mạnh tới việc không “đặt điều”, “không thêm bớt”.
- Trung thực theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn nghĩa là “trung với Đảng”, “trung
với nước”, “hiếu với dân”.
Tư tưởng Hồ Chỉ Minh về “trách nhiệm ”
Trách nhiệm thì bao gồm ỷ thức trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm. Ý thức
trách nhiệm: Nhận thức về trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm: Thực hiện trách nhiệm.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là bổn phận mỗi người phải làm:

Trách nhiệm thì bao gồm ý thức trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm. Ý thức
trách nhiệm: Nhận thức về trách nhiệm, Tinh thân trách nhiệm: Thực hiện trách nhiệm.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là bổn phận mỗi người phải làm:
+ Trách nhiệm đầu tiên là trách nhiệm với Tổ quốc. Mỗi một người đều phải có
trách nhiệm với Tổ quốc. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác viết: “Bất kỳ
đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già người trẻ, không phân biệt tôn giảo, đảng phái, dân tộc,
hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên chống thực dân Pháp”.
+ Mỗi một người đều có trách nhiệm đối với gia đình, quê hương ử
+ Mỗi người đều có trách nhiệm đối với nhân dân, cộng đồng dân tộc.
+ Đối với...
ĐÈ CƯƠNG
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chun đề 2015
về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhânn; đn kết, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mnh
1. Tư ởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vtrung thực, tch nhiệm; gắn
vói nn n; đoàn kết, y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
1
1.1 Tư ởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách
nhiềm”
1.1.1. tưởng HChí Minh về “trung thực”, “tch nhiệm
1.1.1.1. tưởng Hồ Chí Minh về “trung thực
- Theo Từ điển Tiếng Việt: “Trung thực” ngay thẳng, thật thà; đúng như
vốn có, đúng như sự thật.
- “Trung thực” một đặc trưng của nhân ch, mt phẩm chất đạo đức của
một con người. “Trung thực” là phẩm chất đạo đức, thể hiện sự thống nhất giữa tư tưởng
và hành động của con người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực.
tưởng Hồ Chí Minh về trung thực trung thực từ trong suy nghĩ, từ suy nghĩ
tới việc làm, “nói phải đi đôi với làm”, đã nói thì phải làm. Trung thực là nghiêm túc với
chính mình, đúng với người khác, không được hứa mà không làm
Vấn đề này, trong chủ
đề năm 2013, đã phân tích nhiều.
Trung thực trong tự phê bình phê bình; trung thực trong việc chấp hành
nguyên tắc Đảng, kỷ luật Đảng.
Theo Chủ tịch Hồ C Minh: t phê bình phê bình là phải thành khẩn, thành
tâm, không được “giấu bệnh, sở thuốc”. Tự p bình phê bình phải trung thực. Bác
nhấn mạnh tới việc không “đặt điều”, “không thêm bớt”.
- Trung thực theo tưởng Hồ Chí Minh còn nghĩa “trung với Đảng”, “trung
với nước”, “hiếu với dân”.
Tư tưởng Hồ Chỉ Minh về “trách nhiệm ”
Trách nhiệm thì bao gồm thức trách nhiệm tinh thần trách nhiệm. Ý thức
trách nhiệm: Nhận thức về trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm: Thực hiện trách nhiệm.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là bổn phận mỗi người phải làm:
Đề cương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: loptoan2he2015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 639