Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương logic

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Du
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2801 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔN LÔGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG ( 02 TÍN CHỈ)
SỐ GIỜ TỰ
HỌC
CHƯƠNG

TÊN
CHƯƠNG

SỐ GIỜ LÝ
THUYẾT

BÀI TẬP

KIỂM TRA

TỔNG
SỐ GIỜ

Đối

1

tượng
và
ý
nghĩa
của
môn
lôgic
học

2

2

Khái
niệm

4

2

6

3

Phán
đoán

2

2

4

4

Các
quy
luật cơ
bản của
lôgic
hình
thức

1

1

2

5

Suy
luận

5

4

6

Chứng
minh
và bác
bỏ

2

2

2

1

10

4

7

Giả
thuyết

2

Tổng

18

2

11

1

30

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY
THỜI GIAN

SỐ TIẾT

NỘI DUNG

YÊU CẦU
ĐỐI VỚI SINH
VIÊN

Tuần 1
Từ ...đến

Chương 1
2

- Chuẩn bị
tài liệu, làm
bài tập
- Tự nghiên
cứu: 2.1 đến
2.5

Tuần 2

- Ch2 : 2.1
đến 2.5

- Làm bài tập

GHI CHÚ

Từ ...đến

2
- Luyện bài
tập

Tuần 3

2

Từ ...đến

Tuần 4

2

- Ch 2: 2.6

- Làm bài tập

- Luyện bài
tập

- Tự nghiên
cứu: 2.7 đến
2.9

- Ch 2: 2.7
đến 2.9

- Làm bài tập

Từ ...đến
- Luyện bài
tập
Tuần 5

2

- Ch 3: 3.1,
3.2

Từ ...đến
- Luyện bài
tập
Tuần 6

2

Từ ...đến

Tuần 7

2

Từ ...đến

Tuần 8

2

- Tự nghiên
cứu: 2.6

- Tự nghiên
cứu: 3.1, 3.2

- Làm bài tập
- Tự nghiên
cứu: 3.3

- Ch 3: 3.3

- Làm bài tập

- Luyện bài
tập

- Tự nghiên
cứu chương
4

- Ch 4

- Làm bài tập

- Luyện bài
tập

- Tự nghiên
cứu: 5.1 đến
5.2.1

- Ch 5: 5.1
đến 5.2.1

- Làm bài tập

Từ ...đến
- Luyện bài
tập

- Tự nghiên
cứu: 5.2.2

Tuần 9

2

Từ ...đến

Tuần 10

2

Từ ...đến

Tuần 11

2

Từ ...đến

Tuần 12

2

- Ch 5: 5.2.2

- Làm bài tập

- Luyện bài
tập

- Tự nghiên
cứu: 5.2.2

- Ch 5: 5.2.2

- Làm bài tập

- Luyện bài
tập

- Tự nghiên
cứu: 5.2.3

- Ch 5: 5.2.3

- Làm bài tập

- Luyện bài
tập

- Ôn tập các
chương
1,2,3,4,5

Kiểm tra
giữa kỳ

Theo nhóm
nhỏ ( Mỗi
lớp chia làm
2 nhóm)

- Ch 6: 6.1
đến 6.3

- Làm bài tập

Từ ...đến

Tuần 13

2

Từ ...đến
- Luyện bài
tập
Tuần 14

2

- Ch 6: 6.4,
6.5

Từ ...đến

Tuần 15

2

Từ ...đến

Tổng

- Làm bài tập

- Luyện bài
tập

- Tự nghiên
cứu chương
7

- Chương 7

- Làm bài tập

- Hướng dẫn
ôn tập

30

- Tự nghiên
cứu chương
6

TÀI LIỆU HỌC TẬP
Tài liệu bắt buộc
- Đề cương môn học (soạn theo học chế tín chỉ)
- Vương Tất Đạt: Lôgic học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2008
- Nguyễn Như Hải: Giáo trình Lôgic học đại cương, NXB Giáo dục, 2007
- Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn: Lôgic học đại cương, NXB ĐHQG Hà
Nội, 2008
Tài liệu tham khảo
- Hoàng Chúng: Lôgic học phổ thông, NXB Giáo dục, 2006
- Vương Tất Đạt, Bùi Văn Quân, Nguyễn Thị Vân Hà: Phương pháp giải các bài
tập lôgic học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 1999
- Nguyễn Đức Dân: Giáo trình nhập môn Lôgic hình thức, NXB Đại học Quốc
Gia TP Hồ Chí Minh, 2008
- Nguyễn ...
CHƯƠNG TRÌNH MÔN LÔGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG ( 02 TÍN CHỈ)
CHƯƠNG
TÊN
CHƯƠNG
SỐ GIỜ LÝ
THUYẾT
BÀI TẬP KIỂM TRA
SỐ GIỜ TỰ
HỌC
TỔNG
SỐ GIỜ
Đối
Đề cương logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương logic - Người đăng: Nguyễn Văn Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đề cương logic 9 10 514