Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Linh Giang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
----------

ĐỀ CƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã số: 60.52.75

TÊN ĐỀ TÀI
“NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT BIOETHANOL TỪ BÃ MÍA”

Tên HV: Lê Thị Vân Kiều
CBHD: TS. Lê Thị Như Ý
Lớp: CNHH – K26

Đà Nẵng, 06/2014

MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU......................................................................................................3
I.1. Đặt vấn đề.........................................................................................................3
I.2. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................5
I.3. Các kết quả nghiên cứu trước đây..................................................................6
I.4. Tính cấp thiết của đề tài...................................................................................6
I.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.........................................................................8
I.5.1. Ý nghĩa khoa học........................................................................................8
I.5.2. Ý nghĩa thực tiễn.........................................................................................8
PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU......................................................................9
II.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................9
II.1.1. Đối tượng nghiên cứu................................................................................9
II.1.2. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................9
II.2. Quy trình thực hiện........................................................................................9
II.2.1. Quá trình tiền xử lý bằng NaOH.............................................................10
II.2.2. Quá trình thủy phân.................................................................................10
II.2.3. Quá trình lên men....................................................................................10
II.3. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................10
II.4. Kế hoạch thực hiện.......................................................................................11
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................12

2

PHẦN I. MỞ ĐẦU
I.1. Đặt vấn đề
Nhiên liệu hóa th...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
----------
ĐỀ CƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã số: 60.52.75
TÊN ĐỀ TÀI
“NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT BIOETHANOL TỪ BÃ MÍA”
Tên HV: Lê Thị Vân Kiều
CBHD: TS.Thị Như Ý
Lớp: CNHH K26
Đà Nẵng, 06/2014
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - Người đăng: Linh Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 9 10 46