Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG
1.2. Mã HP/MH: 843006
1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (24, 6)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Không
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Quản lý môi trường
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học “Con người và môi trường” cung cấp cho sinh viên những vấn đề tổng
quan, những khái niệm môi trường, sinh thái, tài nguyên cũng như giới thiệu các
biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên mà đỉnh cao của nó là
phát triển bền vững.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên biết áp dụng các kiến thức cơ bản về các thành phần khoa học môi
trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên
thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
3.2. Về kĩ năng:
Sinh viên biết vận dụng kiến thức cơ bản các thành phần môi trường đã học để
tiếp tục học tiếp các môn chuyên ngành.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có đạo đức nghề nghiệp; hiểu rõ tầm quan trọng của các thành phần
khoa học môi trường.. Qua đó sinh viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
Các kiến thức về con người và sự phát triển của con người, gắn liền với sự
tác động của con người vào môi trường, hậu quả của sự tác động đó ngược trở lại đối
với con người; đồng thời giới thiệu các khái niệm về sinh thái, tài nguyên, môi trường.
Giới thiệu các biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên
mà đỉnh cao của nó là phát triển bền vững
1

Các biện pháp tối ưu cho sự phát triển của con người trong khi vẫn bảo vệ
được môi trường tự nhiên và xã hội.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH
Chương 1. Con người và quá trình phát triển
1.1. Mục đích và đối tượng của môn học
1.2. Các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua
1.3. Tác động của các yếu tố sinh thái đến con người
1.3.1. Ảnh hưởng của phương thức sống và thức ăn
1.3.2. Ảnh hưởng của yếu tố khí hậu
1.4. Dân số và các vấn đề về dân số
1.4.2. Quá trình tăng dân số và đô thị hóa
1.4.3. Dân số với sự tồn tại và phát triển xã hội
1.5. Vấn đề giới trong bảo vệ môi trường
Chương 2. Môi trường - tài nguyên thế giới và Việt
Nam
2.1. Môi trường
2.1.1. Các khái niệm
2.1.2. Thành ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG
1.2. Mã HP/MH: 843006
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (24, 6)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Không
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Quản lý môi trường
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học “Con người môi trường” cung cấp cho sinh viên những vấn đề tổng
quan, những khái niệm môi trường, sinh thái, tài nguyên cũng như giới thiệu các
biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên mà đỉnh cao của
phát triển bền vững.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên biết áp dụng các kiến thức bản về c thành phần khoa học môi
trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng hợp nguồn tài nguyên
thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
3.2. Về kĩ năng:
Sinh viên biết vận dụng kiến thức bản các thành phần môi trường đã học để
tiếp tục học tiếp các môn chuyên ngành.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có đạo đức nghề nghiệp; hiểu rõ ̀m quan trọng của các thành phần
khoa học môi trường.. Qua đó sinh viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
- Các kiến thức về con người và sự phát triển của con người, gắn liền với sự
tác động của con người vào môi trường, hậu quả của sự tác động đó ngược trở lại đối
với con người; đồng thời giới thiệu các khái niệm về sinh thái, tài nguyên, môi trường.
- Giới thiệu các biện pháp bản để bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên
mà đỉnh cao của nó là phát triển bền vững
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 9 10 824