Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Công nghệ sinh học môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất và
nước, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường, Các hoạt chất cao phân tử.
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Công nghệ Sinh học Môi trường (Environmental Biotechnology)
Mã môn học: 12105
Số tín chỉ: 3
Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh Môi trường
Các môn học kế tiếp: Xử lý chất thải bằng kỹ thuật sinh học
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết
+ Chuyên đề và báo cáo chuyên đề: 15 tiết
+ Thảo luận: 12 tiết
+ Tự học: 45 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Công Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Môn học này giúp cho sinh viên nắm bắt được các quy luật và quá trình chuyển hóa vật chất
trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Những ứng dụng cơ bản của công nghệ sinh học trong tái
tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý môi trường, trong công nghiệp và nông nghiệp.
Môn học làm rõ tầm quan trọng của vi sinh vật trong các quá trình chuyển hóa vật chất và
ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của công nghệ sinh học
thực vật đối với nông nghiệp và sự đa dạng sinh học cũng như sự tái tạo nguồn cung cấp năng
lượng từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung môn học bao gồm:
- Những khái niệm và quy luật cơ bản của công nghệ sinh học trong trong môi trường
- Vấn đề ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt và tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên

-

Nguồn năng lượng thiên nhiên, năng lượng sinh học và hiệu quả sử dụng
Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải.
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

5. Nội dung chi tiết môn học
CHÖÔNG 1. CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
1.1. Giôùi thieäu
1.2. Coâng ngheä sinh hoïc moâi tröôøng
1.3. OÂ nhieãm
1.4. Xöû lyù oâ nhieãm baèng coâng ngheä sinh hoïc
CHÖÔNG 2. XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Giôùi thieä...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
(CÔNG NGH SINH HC MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin v ging viên:
H và tên: Lê Quc Tun
Chc danh, hc hàm, hc v: Tiến sĩ
Thi gian, địa đim làm vic: Đại hc Nông Lâm Tp.HCM
Địa ch liên h: Khoa Công ngh Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Đin thoi, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cu chính: Hóa sinh hc, Các quá trình sinh hc, Vi sinh vt hc trong đất và
nước, Kim loi nng: chc năng và độc tính, Độc cht hc môi trường, Các hot cht cao phân t.
2. Thông tin chung v môn hc
- Tên môn hc: Công ngh Sinh hc Môi trường (Environmental Biotechnology)
- Mã môn hc: 12105
- S tín ch: 3
- Môn hc: Bt buc
- Các môn hc tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh Môi trường
- Các môn hc kế tiếp: X lý cht thi bng k thut sinh hc
- Các yêu cu đối vi môn hc (nếu có):
- Gi tín ch đối vi các hot động: 45 tiết
+ Nghe ging lý thuyết: 18 tiết
+ Chuyên đề và báo cáo chuyên đề: 15 tiết
+ Tho lun: 12 tiết
+ T hc: 45 tiết
- Địa ch Khoa/ b môn ph trách môn hc: Khoa Công Môi trường và Tài nguyên
3. Mc tiêu ca môn hc
Môn hc này giúp cho sinh viên nm bt được các quy lut và quá trình chuyn hóa vt cht
trong môi trường t nhiên và nhân to. Nhng ng dng cơ bn ca công ngh sinh hc trong tái
to ngun tài nguyên thiên nhiên, trong x lý môi trường, trong công nghip và nông nghip.
Môn hc làm rõ tm quan trng ca vi sinh vt trong các quá trình chuyn hóa vt cht và
ng dng chúng ca chúng trong t nhiên và trong thc tế. Tm quan trng ca công ngh sinh hc
thc vt đối vi nông nghip và s đa dng sinh hc cũng như s tái to ngun cung cp năng
lượng t các vt liu sinh hc cũng được đề cp đến trong môn hc này.
4. Tóm tt ni dung môn hc
Ni dung môn hc bao gm:
- Nhng khái nim và quy lut cơ bn ca công ngh sinh hc trong trong môi trường
- Vn đề ô nhim môi trường, s cn kit và tái to ngun tài nguyên thiên nhiên
Đề cương môn học Công nghệ sinh học môi trường - Trang 2
Đề cương môn học Công nghệ sinh học môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương môn học Công nghệ sinh học môi trường 9 10 42