Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Công nghệ sinh thái

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ SINH THÁI
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất và
nước, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường, Sinh thái môi trường.
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Công nghệ Sinh thái (Ecological Technology)
Mã môn học: 12105
Số tín chỉ: 2
Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Sinh thái môi trường
Các môn học kế tiếp: Các quá trình sinh học
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 30 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết
+ Chuyên đề và báo cáo chuyên đề; thực hành: 9 tiết
+ Thảo luận: 3 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Môn học này giúp cho sinh viên nắm bắt được các quy luật và quá trình chuyển hóa vật chất
trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Những ứng dụng cơ bản của hệ sinh thái trong tái tạo nguồn
tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý môi trường, trong công nghiệp và nông nghiệp.
Môn học làm rõ tầm quan trọng của các chu trình sinh địa hóa trong chuyển hóa vật chất,
năng lượng và ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của hệ
sinh thái đối nông nghiệp và sự đa dạng sinh học cũng như sự tái tạo nguồn cung cấp năng lượng từ
các vật liệu sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung môn học bao gồm:
- Những khái niệm và quy luật cơ bản của sinh thái môi trường
- Vấn đề ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt và tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên
- Nguồn năng lượng thiên nhiên, năng lượng sinh học và hiệu quả sử dụng

-

Ứng dụng hệ sinh thái trong xử lý chất thải.
Ứng dụng công nghệ sinh thái trong phát triển công, nông nghiệp bền vững

5. Nội dung chi tiết môn học
CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.
Giới thiệu
1.2.
Công nghệ sinh thái và vai trò của công nghệ sinh thái trong môi trường
1.3.
Ô nhiễm môi trường và xử lý ô nhiễm bằng hệ sinh thái
CHƯƠNG 2. XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG KỸ THUẬT SINH THÁI
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Giới thiệu
Chức năng của các h...
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI N
GUYÊN
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
CÔNG NGH SINH THÁI
1. Thông tin v ging viên:
H và tên: Lê Quc Tun
Chc danh, hc hàm, hc v: Tiến sĩ
Thi gian, địa đim làm vic: Đại hc Nông Lâm Tp.HCM
Địa ch liên h: Khoa Công ngh Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Đin thoi, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cu chính: Hóa sinh hc, Các quá trình sinh hc, Vi sinh vt hc trong đất và
nước, Kim loi nng: chc năng và độc tính, Độc cht hc môi trường, Sinh thái môi trường.
2. Thông tin chung v môn hc
- Tên môn hc: Công ngh Sinh thái (Ecological Technology)
- Mã môn hc: 12105
- S tín ch: 2
- Môn hc: Bt buc
- Các môn hc tiên quyết: Sinh thái môi trường
- Các môn hc kế tiếp: Các quá trình sinh hc
-
Các yêu cu đối vi môn hc (nếu có):
- Gi tín ch đối vi các hot động: 30 tiết
+ Nghe ging lý thuyết: 18 tiết
+ Chuyên đề và báo cáo chuyên đề; thc hành: 9 tiết
+ Tho lun: 3 tiết
+ T hc: 30 tiết
- Địa ch Khoa/ b môn ph trách môn hc: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mc tiêu ca môn hc
Môn hc này giúp cho sinh viên nm bt được các quy lut và quá trình chuyn hóa vt cht
trong môi trường t nhiên và nhân t
o. Nhng ng dng cơ bn ca h sinh thái trong tái to ngun
tài nguyên thiên nhiên, trong x lý môi trường, trong công nghip và nông nghip.
Môn hc làm rõ tm quan trng ca các chu trình sinh địa hóa trong chuyn hóa vt cht,
năng lượng và ng dng chúng ca chúng trong t nhiên và trong thc tế. Tm quan trng ca h
sinh thái đối nông nghip và s đa dng sinh hc cũng như s tái to ngun cung cp năng lượng t
các vt liu sinh hc cũng được đề cp đến trong môn hc này.
4. Tóm tt ni dung môn hc
Ni dung môn hc bao gm:
- Nhng khái nim và quy lut cơ bn ca sinh thái môi trường
- Vn đề ô nhim môi trường, s cn kit và tái to ngun tài nguyên thiên nhiên
- Ngun năng lượng thiên nhiên, năng lượng sinh hc và hiu qu s dng
Đề cương môn học Công nghệ sinh thái - Trang 2
Đề cương môn học Công nghệ sinh thái - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương môn học Công nghệ sinh thái 9 10 430