Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học đại học

Được đăng lên bởi Chương Đỗ Thành
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa: Kỹ Thuật Hóa Học
Bộ môn : KT Hóa Vô cơ

Đề cương Môn học Đại học

HÓA ĐẠI CƯƠNG A
(General Chemistry A)
Mã số MH : 604001
- Số tín chỉ 3
:
- Số tiết
- Tổng:
- Đánh giá
:
Thang điểm 10/10
- Môn tiên quyết
:
- Môn học trước
:
- Môn song hành
:
- CTĐT ngành
:
- Trình độ
:
(khối kiến thức-KT)
- Ghi chú khác
:

Tc (LT.BT&TH.TựHọc)
TCHP:
40
LT: 30
BT: 10
TH: 20
ĐA:
Seminar:
Kiểm tra giữa kỳ:
30%
Điểm thí nghiệm
Thi cuối kỳ:
70%
Thi viết trắc nghiệm - 90'
MS:
MS:
MS:
Đề cương được xây dựng áp dụng cho ngành công nghệ hóa học và các
ngành cần kiến thức hóa học như là một môn học chính
Môn học thuộc khối kiến thức đại cương.

1. Mục tiêu của môn học:
Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản hiện đại có hệ thống của ngành hóa
học để sinh viên có thể tiếp thu được các môn hóa học cơ sở (vô cơ, hữu cơ, hóa lý, phân
tích)
Aims:
This subject supplies the basic knowledge of Chemistry generally to students then they can understand
other foundation chemistry subjects (Inorganic, Organic, Physico-Chemistry, Analyses)

2. Nội dung tóm tắt môn học:
Phần 1 - Cấu tạo chất: Gồm các chương 1, 2 và 3. Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu tạo
nguyên tử, quy luật tuần hoàn của các nguyên tố trên cơ sở cấu trúc electron của các nguyên tử, các
loại liên kết trong phân tử và cấu tạo phân tử.
Phần 2- Cơ sở lý thuyết của các quá trình hóa học: Gồm các chương từ 4 đến 9. Cung cấp cho sinh
viên những khái niệm cơ bản của các kiến thức nền tảng cho các quá trình hóa học: Nhiệt hóa học,
entropy và năng lượng tự do Gibbs. Khái niệm về cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng đến cân
bằng hóa học. Các loại cân bằng trong dung dịch chất điện ly. Cân bằng trong hệ dị thể của chất ít tan.
Chiều và mức độ của phản ứng không có sự thay đổi trạng thái oxy hóa. Chiều và mức độ của phản
ứng có sự thay đổi trạng thái oxy hóa. Tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

.

Course outline:
Part 1- Matter Structure: Consist of chapters 1,2 and 3. This part supplies the modern knowledge on
atom, cycle rules of atoms base on their electron structure, bonding types in molecules and molecular
structure.

Part 1- Basic Theories of Chemical Engineering Process: Consist of chapters 4 to 9. These chapters
supply basic concept of foundation theories on Chemistry Process: Thermochemistry, entropy and
Gibbs energy, concept of chemical equilibrium and factors affect it, equilibrium types in electrolyte
solutions, equilibrium in heterogeneous system, the direction and reaction intensity o...
Khoa: Kỹ Thuật Hóa Học
Bộ môn : KT Hóa Vô cơ c ng Môn h c i h cĐề ươ Đạ
HÓA ĐI CƯƠNG A
(General Chemistry A)
Mã s MH : 604001
- Số tín chỉ 3 : Tc (LT.BT&TH.TựHọc) TCHP:
- Số tiết - Tổng: 40 LT: 30 BT: 10 TH: 20 ĐA: Seminar:
- Đánh giá : Kiểm tra giữa kỳ: 30% Điểm thí nghiệm
Thang điểm 10/10 Thi cuối kỳ: 70% Thi viết trắc nghiệm - 90'
- Môn tiên quyết : - MS:
- Môn học trước : - MS:
- Môn song hành : - MS:
- CTĐT ngành : Đề cương được xây dựng áp dụng cho ngành công nghệ hóa học và các
ngành cần kiến thức hóa học như là một môn học chính
- Trình độ :
(khối kiến thức-KT)
Môn học thuộc khối kiến thức đại cương.
- Ghi chú khác :
1. Mục tiêu của môn học:
Môn học y cung cấp những kiến thức cơ bản hiện đại có hệ thống của ngành hóa
học để sinh viên có thể tiếp thu được các môn hóa học cơ sở (vô cơ, hữu cơ, hóa , phân
tích)
Aims:
This subject supplies the basic knowledge of Chemistry generally to students then they can understand
other foundation chemistry subjects (Inorganic, Organic, Physico-Chemistry, Analyses)
2. Nội dung tóm tắt môn học:
Phần 1 - Cấu tạo chất: Gồm các chương 1, 2 3. Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu tạo
nguyên tử, quy luật tuần hoàn của các nguyên tố trên cơ sở cấu trúc electron của các nguyên tử, các
loại liên kết trong phân tử và cấu tạo phân tử.
Phần 2- Cơ sở lý thuyết của các quá trình hóa học: Gồm các chương từ 4 đến 9. Cung cấp cho sinh
viên những khái niệm cơ bản củac kiến thức nền tảng cho các quá trình hóa học: Nhiệt hóa học,
entropy năng lượng tự do Gibbs. Khái niệm về cân bằng hóa học các yếu tố ảnh hưởng đến cân
bằng hóa học. Các loại cân bằng trong dung dịch chất điện ly. Cân bằng trong hệ dị thể của chất ít tan.
Chiều và mức đ của phản ng không có s thay đổi trạng thái oxy hóa. Chiều và mức độ của phản
ứng có sự thay đổi trạng thái oxy hóa. Tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
.
Course outline:
Part 1- Matter Structure: Consist of chapters 1,2 and 3. This part supplies the modern knowledge on
atom, cycle rules of atoms base on their electron structure, bonding types in molecules and molecular
structure.
Đề cương môn học đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học đại học - Người đăng: Chương Đỗ Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương môn học đại học 9 10 267