Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Vi sinh vật môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3983 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh vật học trong đất và
nước, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học môi trường.
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Vi Sinh vật Môi trường (Environmental Microbiology)
Mã môn học: 12105
Số tín chỉ: 3
Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh Đại cương
Các môn học kế tiếp: Công nghệ Sinh học Môi Trường
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết
+ Thảo luận: 12 tiết
+ Thực hành/Thí nghiệm: 15 tiết
+ Tự học: 45 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Công Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Vi sinh vật Môi trường là môn học giúp sinh viên biết khái niệm vi sinh vật và các quá trình
chuyển hóa các hợp chất trong đất và nước. Động học của phản ứng chuyển hóa các chất hữu cơ từ
đơn giản đển phức tạp được thực hiện bởi vi sinh vật. Các giai đoạn phát triển của vi sinh vật cũng
được đề cập qua môn học này. Qua các quá trình chuyển hóa nitơ, phosphore, và một số hợp chất
khác, sinh viên có thể hiểu rõ được vai trò của vi sinh trong môi trường.
Môn học làm rõ tầm quan trọng của vi sinh vật trong các quá trình chuyển hóa vật chất và
ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của công nghệ sinh học
thực vật đối với nông nghiệp và sự đa dạng sinh học cũng như sự tái tạo nguồn cung cấp năng
lượng từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập đến trong môn học này.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung môn học bao gồm:

-

Những khái niệm và quy luật cơ bản về vi sinh vật môi trường
Vai trò của vi sinh vật trong xử lý chất thải
Các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng bởi hoạt động của vi sinh vật trong môi
trường
Một số ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý chất thải
Vai trò của vi sinh vật trong các quá trình xử lý chất thải bằng hệ thống sinh thái.

5. Nội dung chi tiết môn học
Chöông 1. Söï phaân boá cuûa vi sinh vaät trong moâi tröôøng
1.1. Moâi Tröôøng ñaát vaø söï phaân boá cuûa vi ...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
(VI SINH VT MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin v ging viên:
H và tên: Lê Quc Tun
Chc danh, hc hàm, hc v: Tiến sĩ
Thi gian, địa đim làm vic: Đại hc Nông Lâm Tp.HCM
Địa ch liên h: Khoa Công ngh Môi trường, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Đin thoi, email: 08-3722-0291; 0918-284-010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cu chính: Hóa sinh hc, Các quá trình sinh hc, Vi sinh vt hc trong đất và
nước, Kim loi nng: chc năng và độc tính, Độc cht hc môi trường.
2. Thông tin chung v môn hc
- Tên môn hc: Vi Sinh vt Môi trường (Environmental Microbiology)
- Mã môn hc: 12105
- S tín ch: 3
- Môn hc: Bt buc
- Các môn hc tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh Đại cương
- Các môn hc kế tiếp: Công ngh Sinh h
c Môi Trường
- Các yêu cu đối vi môn hc (nếu có):
- Gi tín ch đối vi các hot động: 45 tiết
+ Nghe ging lý thuyết: 18 tiết
+ Tho lun: 12 tiết
+ Thc hành/Thí nghim: 15 tiết
+ T hc: 45 tiết
- Địa ch Khoa/ b môn ph trách môn hc: Khoa Công Môi trường và Tài nguyên
3. Mc tiêu ca môn hc
Vi sinh vt Môi trường là môn hc giúp sinh viên biết khái nim vi sinh vt và các quá trình
chuyn hóa các hp ch
t trong đất và nước. Động hc ca phn ng chuyn hóa các cht hu cơ t
đơn gin đển phc tp được thc hin bi vi sinh vt. Các giai đon phát trin ca vi sinh vt cũng
được đề cp qua môn hc này. Qua các quá trình chuyn hóa nitơ, phosphore, và mt s hp cht
khác, sinh viên có th hiu rõ được vai trò ca vi sinh trong môi trường.
Môn hc làm rõ tm quan trng ca vi sinh vt trong các quá trình chuy
n hóa vt cht và
ng dng chúng ca chúng trong t nhiên và trong thc tế. Tm quan trng ca công ngh sinh hc
thc vt đối vi nông nghip và s đa dng sinh hc cũng như s tái to ngun cung cp năng
lượng t các vt liu sinh hc cũng được đề cp đến trong môn hc này.
4. Tóm tt ni dung môn hc
Ni dung môn hc bao gm:
Đề cương môn học Vi sinh vật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học Vi sinh vật môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương môn học Vi sinh vật môi trường 9 10 131