Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi luongvien1606
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1658 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 38: Chi-square test có thể ứng dụng đề trả lời giả thiết nghiên cứu n
Câu 39: Sự giống nhau và khác nhau giữa giả thuyết nghiên cứu và giả t
Câu 40: Cho biết sự khác nhau và giống nhau giữa vấn đề nghiên cứu, m
Bài giải đề cương ôn thi PPNCKH Lớp Đêm 1 K20
....................................................................................................................
Câu
tríchhành
dẫn đóng
trong
nghiên
khoa
Câu 1:
Khi xây dựng một đề xuất nghiên cứu thì việc tóm lược lý thuyết
có 41liênCho
quanbiết
sẽ tiến
đồng vai
thờitrò
vớigìquá
trình
nhậncứu
dạng
và học? H
thích
vì
sao
sai?..........................................................................................
nêu vấn đề nghiên cứu hay sẽ tiến hành sau khi nhận dạng vấn đề nghiên cứu? Tại sao?
42: Nghiên
hỗn
hợpnghiên
thườngcứu
được
sử tính?
dụng Trong
trong những
Câu 2:Trong hai phương pháp: quy nạp và diễn dịch, thì phương pháp nàoCâu
thường
được sửcứu
dụng
trong
định
nghiêndự án ng
nghiên cứu định tính hay định lượng.........................................................
cứu định lượng? Tại sao?................................................................................................................................................
Phương pháp thiết kế nghiên cứu điều tra khảo sát được sử dụn
Câu 3:
Các yếu tố nào thường được sử dụng để nhận dạng mối quan hệCâu
nhân43:
quả?
Câulà44:
Phân
biệtlai?
thang
hướng
và đakế
hướng.
dụ minh họa
Câu 4:
Trong thiết kế nghiên cứu thực nghiệm, những biến nào được xem
biến
ngoại
Chođovíđơn
dụ về
một thiết
nghiênCho
cứuvíthực
Có xuất
mấy hiện?
mô hình đo lường? Cho biết sự giống nhau và khác nha
nghiệm, và sau đó chỉ ra: biến nguyên nhân biến kết quả, và các biến ngoạiCâu
lai 45:
có thể
46: Hệ
số Cronbach
alpha
lường
cáiđiện
gì của
thang
đo? Nó được sử
Câu 5: Giả sử anh/chị tiến hành một nghiên cứu điều tra thị trường về hànhCâu
vi của
người
tiêu dùng khi
sử đo
dụng
mạng
thoại
di động.
47:này?
CácCác
bước
chọn
trong
lượng?
Chọn
Những cấu trúc nào thể hiện hành vi của người tiêu dùng cần làm rõ trongCâu
đề tài
câu
hỏi mẫu
nghiên
cứunghiên
đặt ra cứu
trongđịnh
đề tài
này là
gì? 1 đề tà
Câu 1:
Khi xây dựng một đề xuất nghiên cứu thì việc tóm lược lý thu
Các giả thuyết có thể có trong đề tài nghiên cứu này là gì?.........................................................................................
đề nghiên
Câu 6: Nêu 1 đề tài nghiên cứu, thành lập câu hỏi,mô hình lý thuyết và cácnêu
giảvấn
thuyết
nghiêncứu
cứuhay sẽ tiến hành sau khi nhận dạng vấn ...
Bài giải đề cương ôn thi PPNCKH Lớp Đêm 1 K20
 !"#$%!&'()"*+,-&
#$%!&$#.,-/0-$#1/
20+1#343*3"-3&567343*3&1($89+16:/0+1
6/0-$#1/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<*!=&1($89>,-="#"?/
@0+1!.!7AB!&1C&B!1-#/1:9!.!
7&$#D+#B!B!.!"?7&*B!1-#>/
EF?$8#G6!&+#6+(&H#(I.$89-1-;
JA+K&1>&H#(IL&+M+1&&/*NO+#+1&&&/
*?!>+1&&&/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PJ&7&,3N7Q !&*?!
 !"
#$%$& "'()* !"*+ ,-./(0
1234*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
56789:;2<:==:;;:=>?@A3<B@C<@3?B:CD7@3E8<?;9F
G3%HIJH,!KL*MN O,IP% !"H+(
BD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
38Q>K0  0NER/S,$
RS9:H#.T,3:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
UV=#&.*#A#&&9
WX$#13?YZ/V=#&.*#A#YZ+16:&6;1
Y#;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
[V=#&.*#A# !.1#Y&.>6 !.1#Y;1Y#;
0!.!?:$89+1+(3&1/1:9&D+MB!&B!*;
2S="#H#97N&?!/1:9
<\+!.!B?N;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
@]B9:$89H#<1-Q?7?:7.*3*;
EF=&.*#H#B?N16:&6/1X^;
P0+B&.!B&.!_&+M3L&1B`B&3L&1.1B`Ba;
R0+B&343*3+:Z&C1*b#+#+_+:Z+!37+:Z*!37*#9&
#.?1&*+:Z.*a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ub#!/b34$#$#$=#c;d&!&1>,-/
W0+B&>&>H#*343*33N+!373N"#:&3N"#-;
2[&1&$89343*33:'";0+B&7>H#343*3&&1B!
:99>3:'"/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2^A3&A$43&/e*6',321-A&/
22bf$1$*>&3-$89H#*343*3YZ3*$/d:9Y#;
2<g1#>9+?(?!!&1/1:9;
2@JA$#$&1>?+#+1"*+,3A/h3*3.`39A+H+1&;
2EJ6:&/]:$.*B$1)6/A343*3,3Q6
:&17.:iZ!&1/1:9343*3,3Q6:7&DZ;
2PjO>H#*3#1_6#77"f7ka;J:91l1-
2Rbf#+#A343*3=.>9>8 AH#*#14B?$#71:9Y#;
0#1#;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0#1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0#1.C+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2U0mC$1>9+?(?!!&1/1:9;
2WJ=.&+(39>.*#+#$#1/
<[V1$*2343*3YZC1*$&3*$/
<*!3,+1&.!:3)*!3,&1/
<2J&/]43*3,&/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<<0!.!&/*L+1!.!/*1-!.!/1:9n1-;
<@bf$1$*>&3-$89H#*343*3YZC1*$/d:9Y#;
<Ej1(&"`1(&/*1(&/
<P1*Q'[Fj,3_+'G*a$#
<R]43*3!.!"#$*&:9H#343*3&/
<Um$"#+CC$>9+?(?!!&1/1:9;
<WV=#&.*#A#?!&?!.>6
@[1B!$.*#&=#A#797N7&?!;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
@m1B!+:Z#+o+1.1#Y/bf:9E-+:Z$#+1+:Z.1#Y&?
:$#1$#/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
@2Jn3($89+1A*&1/X$#13?$89n3#
6:#6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
@<]43*3!.!+#.?1$*$89.&1/1:9;
@@]B#14)&#);1:9Y#
@EQ1(/1B!$=#&.*#A#K&1:9Y#
@Pb$=+1B##3#1(*H##1/J$8911-#1&1/
@R*B)YZ+16/Y&&*B)+;
 !"#$%!&'()"*+,-&
#$%!&$#.,-/0-$#1/
0 !"##&#;S&,3+&1*5f+1"*.>
#+#.!,.!"?H#*&;S9:&K.!Af&_fc"*a&AL
!39_.Cca;b#&,3+&1* !fI?:.1#Y&1
&$1$*KO$7:"*p.?qB*1H#K;
SO.* !o399Q1-+1"*+
m e*60 !K3K#,-Af&&A#&_.Cc
a;X,c.!=$%K3K#!.(#&66H#;
2m 4$r !0 !K3K#? !1Q7?!1.>
6 !71O&4$r1L!3? !;FK3K#q.!+1s7
,- !?;
<m Y#343*30 !K3K#4$rB,7$1$*.!"?H#&A
+)7OB&A#:Bc$&#:=.*)*.!"?;
T#UT(VW
0->* !"#3I37:*&?1oN"*+,-
!7+M+&;J&q>(,3+>7,3AQ !"#:*79>;0
"+B#1(pB`LBt**6#.Cc;X>!
'.*#H!l2':&>6+(& !f;X,K#QQ3?c.!
*& !f>CuK>?"!!&1;J!# !"#
K#!& !);J!K#!&.Cc>!&3*+> !?:
.CcXCC3DYB$ T#UT(GUWJ,+!+1"*+ !"#p33L
*6&;
Câu 2:Trong hai phương pháp: quy nạp và diễn dịch, thì phương pháp nào thường được sử dụng trong nghiên cứu định tính?
Trong nghiên cứu định lượng? Tại sao?
Tóm tắt lý thuyết:
m Nghiên cứu định lượng:(`).>6K7#&1"*+$5_ !+'!a;
o *B!&B!*+16*6+);
o \*+6$%!&#="#A#*B!;
m Nghiên cứu định tính:(_.Q3?QQaQ).*3*+#*!.1#Y7#&1"-3
_+)7 !$#a;
o J6:D*6B!;
o h!*#*6+M7"*+$%'(&+MB!*;
Trả lời câu hỏi:
m ]43*3"-3($89+16:;X6:
A&&343*3!3,t*Q?&3:O>H#(l"#>H#&Y;
C1"-37-1+#!_343*36:o$89"#>>?7.QD
?:&I!.!-1+1a;
Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: luongvien1606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 201