Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn quy hoạch sử dụng đất

Được đăng lên bởi lythanhhuong65
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi
Câu 1: Hãy trình bày khái & chức năng cơ bản của đất.
* Khai niệm: đất đai (land) là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành của môi
trường sinh thái ngay trên và dưới bề mặt đó như: khí hậu bề mặt, thổ nhưỡng, dáng dịa hình, mặt nước, các lớp
trầm tích sát bề mặt cùng với nước ngầm và khoáng sản trong lòng đất, tập toàn động thực vật, trạng thái định cư
của con người, nhưng kết quả của con người trong quá khứ và hiện tại để lại(san nền, hồ chứa nước, hệ thống tiêu
thoát nước trường xá, nhà cửa...)
- Land là khoảng không gian được giới hạn theo hai chiều, thẳng đứng và nằm ngang.
* Các chức năng cơ bản của đất:
- chức năng sản xuất: là cơ sở cho nhiều hệ thống phục vụ cho cuộc sống của con người, qua quá trình sx, land cung
cấp lương thực, thực phẩm và rất nhiều sản phẩm khác cho con người sử dụng
- chức năng môi trường: land là cơ sở cho mọi hình thái sinh vật sống trên lục địa thông qua việc cung cấp các môi
trưòng sống cho sinh vật và gen di truyền bảo tồn nòi giống cho thực vật, động vật và các cơ thể sống cả trên và
dưới mặt đất.
- chức năng cân bằng sinh thái: land và việc sử dụng nó là nguồn và la tấm thảm xanh đã hình thành một thể cân
bằng năng lượng trái đất thông qua việc phản xạ, hấp thụ và chuyển đổi năng lượng từ mặt đất va vòng tuần hoàn
khí quyển của địa cầu.
- chức năng tàng trư và cung cấp nguồn nước: land là kho lưu trư măt nước và nước ngầm vô tận, có tác động
mạnh tới chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên và có vai trò điều tiết nước rất lớn.
- chức năng dự trữ: land là kho tài nguyên khoáng sản cung cấp cho mọi nhu cầu use của con người.
- chức năng không gian sống: land có chức năng tiêu thụ, gạn lọc, là môi trường đệm và làm thay đổi hình thái, tính
chất của các chất thải độc hại.
- chức năng bảo tồn bảo tàng lịch sử: land là trung gian để bảo vệ các chứng tích lịch sử, văn hoá của loại người là
nguồn thông tin về dk khí hậu, thời tiết và các quá trình use đất trong quá khứ.
- chức năng mang sự sống: land cung cấp khong gian cho sự chuyển vận của con người, cho đầu tư sx, và sự dịch
chuyển của động vật... giữa các vùng khác nhau của hệ sinh thái.
- chức năng phân dị lãnh thổ: sự thích hợp của land về chức năng chủ yếu nói trên thể hiện rất khác biệt ở mỗi
vùng lãnh thổ của mỗi quốc gia nói riêng và toàn trái đất nói chung. Môi vùng lãnh thổ mang những đặc tính tự
nhiên kinh tế đặc thù.
Câu 2: Tại sao lại nói land là tư liệu sản xuất đặc biệt.
Land là tư liệu sản xuất: 1 công cụ lao dộng...

Câu 1: Hãy trình bày khái & chức năng cơ bản của đất.
 !"#$%!&'()
 *+#,!#& -.*/0*12345*6#4!#784*/4!/9
 :,!;#./*/#:.1"!#,% "#<#439"#=.34 >#!7*
"#*+4*#1'?%"#*+ "#?!1@.>>,4$@*/4(#A-
"!*/ *+#B!4CDDD
EF1"%#1)##*G#/>H"4I#@#.J##D
!@K#L%
E@K#,%BL,M"(#9.",(#"#*+4??! 8,B4#
9*L#=4=9N. ,%9N1!""#*+,C#
E@K#) *+#L,M"O8!,.3,(# -7)#?.#9!)
 *<#,(#",.3.#H &%"$<#(#"=.34#.3.!L,(#% -.
*/D
E@K#J#,!..,C#0#$.%BP8
J#K#*G# !)#?.9%B>49.&5K#*G#Q..<#:"
12?&7:D
E@K## *.#9#$*/1"* *K*/.*/#:.)340!#
>/ 8:"*/ "#=-.0. <A'*/ /D
E@K#= R1"#&-1"!#,%#9"O:,H"#*+D
E@K#1)##,(#0@K#A-4#>O4) *+#.&58!4
!%>D
E@K#%"$%"#7,C ##%".!@#7,C4.K"!">#*+
#$)#A.11234+A'.!?! 8,H "#?!1@D
E@K##,=,(##91"##",=&.3"#*+4":*,B4.,=7
&#.3DDD#R!.;#1!,!D
E@K#97P5,=2G9.@K#&'0 - 1!MS
.;#P5S?(#0 -#." !0#DT).;#P5#R#=
-1';D
Câu 2: Ti sao lại nói land là tư liệu sản xuất đặc biệt.
F*,%BU)#"#VW(*G#"#
F*,%B0K#,",!#R.!">*,%B1
XXYYXFZ[!
U\#$#(>"],%9N=-#7,C40B.$>#"^ 2.
3@"#*+D\0#_./"#*+#&Q5,L1],%9N>"4048
 "#3@"#*+. #"+"#,B"#*+
W]098-98-)#?V'.*G#*/0 "#V
*6#0 "#V1,(#]!*1!81)#098-
`]0,=#/>.-W]1)##/>.,(*G#09.":,C#.A-
;#"#*+D
a]1)#&)(7..7 2]01%K#&QL,B/LA-;#
b]*,B1)#01%K#&']01%K#&'.8:"#*+)&5(
./">,%9N
c]01%K#K#,B]0B*/##%:H"+#
Câu 3: việc sử dụng land chịu ảnh hưởng bởi sự tác động của các nhân tố nào? Hay trình bày về các nhân tố đó?
d! 8,H"#$9>.,H4L.9*L#@,H#DDD)7,=9(M!
14?&131'EBP.!&'(1e3#*7,=%*M#!1.?&3
,!=-D\R#1.(%*M#'.,H"#$
Đề cương môn quy hoạch sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn quy hoạch sử dụng đất - Người đăng: lythanhhuong65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương môn quy hoạch sử dụng đất 9 10 673