Ktl-icon-tai-lieu

De cương Môn Toán Cao Cấp

Được đăng lên bởi thailamvnn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đề cương Ôn tập thi tuyển Môn Cơ sở
Môn thi: TOÁN CAO CẤP 1
Dùng cho các chuyên ngành Kỹ thuật
Yêu cầu:
- Củng cố trên cơ sở hệ thống hóa một số kiến thức cơ bản của toán học cao cấp, giúp
cho học viên học tập và làm tốt công tác nghiên cứu khoa học sau này.
- Trang bị và rèn luyện một số kỹ năng tính toán, khả năng áp dụng toán học vào cuộc
sống và nghiên cứu khoa học.
- Thông qua việc ôn tập môn toán cao cấp xây dựng tác phong nghiên cứu, khả năng
tư duy logic, tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn xác của người cán bộ khoa học.
I. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN
1. Hàm số:
− Các khái niệm cơ bản (định nghĩa, miền xác định, miền giá trị, tính đơn điệu, tính
chẳn lẻ, tuần hoàn)
− Các hàm số sơ cấp cơ bản (định nghĩa, tính chất, đồ thị).
2. Giới hạn hàm số, tính liên tục của hàm số:
− Các khái niệm
− Vận dụng thành thạo các quy tắc tính giới hạn (đặc biệt chú ý các quy tắc khử các
dạng vô định để giải bài tập)
− Tính liên tục của hàm số
3. Đạo hàm, vi phân:
− Khái niệm

1

− Vận dụng thành thạo các quy tắc tính đạo hàm, vi phân cấp 1 và cấp cao (đặc biệt
chú ý quy tắc tính đạo hàm hàm hợp)
4. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số:
− Xét sự tăng giảm. Xét cực trị. Xét tính lồi lõm. Xét tiệm cận
− Các vấn đề về đồ thị
II. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN
1. Hàm nhiều biến, giới hạn, đạo hàm, vi phân hàm nhiều biến
− Khái niệm
− Vận dụng thành thạo các quy tắc tính đạo hàm riêng và vi phân (cấp 1, cấp cao), đạo
hàm riêng hàm hợp, đạo hàm riêng hàm ẩn.
2. Cực trị hàm nhiều biến (có điều kiện và không điều kiện)
− Khái niệm
− Quy tắc xét cực trị hàm nhiều biến
3. Ứng dụng vi phân để tính gần đúng
III. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN
1. Tích phân bất định
− Khái niệm, tính chất
− Vận dụng thành thạo các quy tắc để giải bài tập tính tích phân bất định (Quy tắc đổi
biến số 1, 2; quy tắc tích phân từng phần).
− Tích phân hàm hữu tỷ.
2. Tích phân xác định
− Khái niệm tính chất. Công thức Niutơn – Lainit
− Vận dụng thành thạo các quy tắc để giải bài tập tính tích phân xác định (Quy tắc đổi
biến số 1, 2; quy tắc tích phân từng phần)
− Tích phân hàm hữu tỷ

2

− Ứng dụng tích phân xác định
3. Tích phân suy rộng
− Khái niệm
− Cách tính
4. Tích phân kép
− Khái niệm, tính chất
− Cách tính tích phân kép trong toạ độ Đề các, trong tọa độ cực.
− Ứng dụng tích phân kép.
5. Tích phân đường loại 2
− Khái niệm
− Phương pháp tính tích phân đường loại 2
− Liên hệ giữa tích phân kép và tích...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – T do – Hnh phúc
Đề cương Ôn tập thi tuyển Môn Cơ s
Môn thi: TOÁN CAO CẤP 1
Dùng cho các chuyên ngành K thut
Yêu cầu:
- Củng cố trên cơ sở hthống hóa một số kiến thức bản của toán học cao cấp, giúp
cho học viên học tập và làm tốt công tác nghiên cứu khoa học sau y.
- Trang bị và rèn luyện một số k năng tính toán, khả năng áp dụng toán học vào cuc
sống và nghiên cu khoa học.
- Thông qua việc ôn tập môn toán cao cp xây dựng tác phong nghiên cứu, khả ng
tư duy logic, tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn xác của người cán bộ khoa học.
I. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MT BIẾN
1. m số:
Các khái niệm bản (định nghĩa, miền xác đnh, miền giá trị, tính đơn điệu, tính
chẳn lẻ, tuần hoàn)
− Các hàm số sơ cấp cơ bn (định nghĩa, tính chất, đồ thị).
2. Giới hạn hàm s,nh liên tc của hàm số:
− Các khái nim
Vận dụng thành thạo các quy tắc tính giới hạn (đặc biệt chú ý các quy tắc khc
dạng vô định để giải bài tập)
− Tính liên tục của hàm s
3. Đạo hàm, vi phân:
− Khái niệm
De cương Môn Toán Cao Cấp - Trang 2
De cương Môn Toán Cao Cấp - Người đăng: thailamvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
De cương Môn Toán Cao Cấp 9 10 21