Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn vật lý

Được đăng lên bởi Kuroko Tetsuya
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 54 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ
I.
Lý thuyết
1. Định nghĩa công suất? Viết công thức tính công suất? Nêu tên và đơn vị của các đại
lượng có trong công thức?
 Định nghĩa công suất
Công suất được xác định bằng công thực hiện trong đơn vị thời gian
 Công thức tính công suất

P= At
Với P : Công suất (W; J/s)

A : Công thực hiện (J)
t : Thời gian sinh công (s)

2.
3.
4.

Các chất được cấu tạo như thế nào?
Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử hoặc phân tử rất nhỏ bé, riêng biệt
Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách
Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn, không ngừng
Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh
Nhiệt năng của một vật là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật? Nhiệt
lượng là gì? Nêu đơn vị của nhiệt lượng
 Nhiệt năng của một vật
Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật
 Các cách thay đổi nhiệt năng của vật
- Có 2 cách là thực hiện công và truyền nhiệt
- Thực hiện công chỉ làm tăng nhiệt năng còn truyền nhiệt có thể làm tăng hoặc giảm
nhiệt năng của vật
 Nhiệt lượng
Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền
nhiệt
 Đơn vị của nhiệt lượng
Kí hiệu : Q
Đơn vị : J
5. Dẫn nhiệt là gì? Cho ví dụ. So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí?
 Dẫn nhiệt

Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác
gọi là sự dẫn nhiệt
 Ví dụ dẫn nhiệt
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
 So sánh
- Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất
- Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém
6. Đối lưu, bức xạ nhiệt là gì? Cho ví dụ
 Đối lưu
Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng những dòng chất lỏng và chất khí. Đây là hình thức
truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí
 Bức xạ nhiệt
Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả
ở trong chân không
 Ví dụ
* Đối lưu
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
* Bức xạ nhiệt
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
7. Nhiệt lượng cần thu vào để vật nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công
thức tính nhiệt lượng vật thu vào và giải thích các đại lượng và đơn vị có mặt trong
công thức? Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết điều gì?
 Nhiệt lượng vật thu vào phụ thuộc những yếu tố
- Khối lượng của vật
- Độ tăng nhiệt độ của vật
- Chất cấu tạo n...

 
  !"# $$%&'(%)*'+!
,-./01"

'-.2*'345!601'(%7!!
"#
 P=
A
t
8!P 9:;<=>?
@95!6:=?
97!!!:?
A *'-.+1-&1
B *'-.+1C*$D1EFGD0H3IJ0!$3!6
B !K*$DJFGD/L1M*
N $DJFGDO'P'"$
B *$DJFGDO'PQ'PJLC
B !6'P)%R&1S*$DJFGDO'P&
T !6U)VP%R,&S /V*,&V'W!!6U)%R !6
,-.,&S $'(%)!6,-.
!6U)VP%R
!6U)VP%R,&W'PU)*FGD+1$%R
**'W!!6U)%R
B /A*,&5!6%&0X!6
B 5!6Y,&VU!6UZ0X!6/O,&VU1E!MV
!6U)%R
!6,-.
!6,-.,&F[!6UV&%RR'-.V38'!01\*0S0X
!6
(%)!6,-.
]#!69^
(%9=
_ `a!6,&S 1%#bcd1*#ba!6)0eJ,H%&L#
`a!6
đề cương môn vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn vật lý - Người đăng: Kuroko Tetsuya
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề cương môn vật lý 9 10 288