Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương nghiên cứu: Phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 16018 lần   |   Lượt tải: 61 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC
TẠI KÊNH NHIÊU LỘC - THỊ NGHÈ

Người thực hiện:

Nguyễn Thị Hảo
Huỳnh Thị Huệ
Trương Thị Thùy Trinh
Lương Thị Minh
Đặng Văn Hưng.

Tháng 09 năm 2011

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
I.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng và có vai trò quyết định trong
việc bảo đảm đời sống đối với con người. Mặc dù nước có vai trò rất quan trọng
nhưng do nhận thức còn hạn chế, con người chỉ chú ý đến việc khai thác và sử dụng
mà không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường nước. Hậu quả tất yếu là nguồn
nước tại nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Trong giai đoạn hiện nay các vấn đề về ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi
trường nước đáng được xã hôi đặc biệt quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh vốn có
rất nhiều kênh rạch, sông ngòi nhưng không được sự quan tâm bảo vệ đúng mức
nên các kênh rạch, sông ngòi này ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng gây mất vẻ mỹ
quan và làm tổn thất rất lớn về tài nguyên nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của người
dân.
Vùng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nằm trên địa bàn thành phố cũng là một
trong những con kênh hiện đang ô nhiễm nặng nề. Đã có dự án cải tạo kênh Nhiêu
Lộc – Thị Nghè nhưng dự án này vẫn nhiều sai phạm, chậm trễ. Do vậy việc nghiên
cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm nguồn nước tại kênh Thị Nghè là việc làm cần thiết
nhằm phục vụ quá trình thi công dự án.
I.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Phân tích thực trạng ô nhiễm tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại vùng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Xây dựng các biện pháp khắc phục và hỗ trợ dự án môi trường tại kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
I.3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
Làm sáng tỏ chất lượng nước ở khu vực kênh Thị Nghè hiện nay trên cơ sở
khảo sát hiện trạng, phân tích đánh giá chất lượng nước ở khu vực này. Từ đó nêu
lên nguyên nhân gây ra biến đổi chất lượng nước ở khu vực.
I.4. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Cơ sở khoa học: qua kết quả nghiên cứu những chỉ tiêu về hóa học, sinh
học, làm sáng tỏ hiện trạng về chất lượng nước tại khu vực kênh Nhiêu Lộc
– Thị Nghè.
Thực tiễn: những kết quả của đề tài sẽ giúp đề ra các biện pháp làm sạch và
bảo vệ nguồn nước cũng như khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước,
đồng thời hỗ trợ các quá trình thi công dự án môi trường của khu vực kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
I.5. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI
Do thời gian thực hiện đề tài không cho phép nên người thực hiện không thể
đánh giá toàn bộ chất lượng nước ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè...
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP H CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
HIHIHI
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CU
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MC ĐỘ Ô NHIM NƯỚC
TI KÊNH NHIÊU LC - TH NGHÈ
Người thc hin: Nguyn Th Ho
Hunh Th Hu
Trương Th Thùy Trinh
Lương Th Minh
Đặng Văn Hưng.
Tháng 09 năm 2011
Đề cương nghiên cứu: Phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương nghiên cứu: Phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương nghiên cứu: Phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè 9 10 645