Ktl-icon-tai-lieu

Đề Cương Nhiệt KỸ Thuật

Được đăng lên bởi Crystal Maiden
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: NHIỆT KỸ THUẬT
PHẦN THỨ NHẤT: NHIỆT ĐỘNG HỌC KỸ THUẬT
Chương 1. Những khái niệm cơ bản
1.1. Hệ nhiệt động và thông số trạng thái
1.1.1. Nguyên lý làm việc của máy nhiệt
1.1.2. Môi chất và hệ nhiệt động
1.1.3. Các thông số trạng thái của môi chất
• Thể tích riêng
• Áp suất
• Nhiệt độ
• Nội năng
• Năng lượng đẩy
• Entanpi
• Entropi
• Execgi
1.1.4. Quá trình nhiệt độ

1.2. Phương trình định luật nhiệt động I
1.2.1. Nhiệt dung riêng và cách tính nhiệt
• Phân loại nhiệt dung riêng
• Nhiệt dung riêng phụ thuộc vào nhiệt độ
• Cách tính nhiệt
1.2.2. Năng lượng toàn phần của hệ thống nhiệt động
• Các dạng năng lượng trong hệ thống nhiệt động
• Năng lượng toàn phần của hệ nhiệt động
1.2.3. Các loại công
• Công thay đổi thể tích
• Công kỹ thuật
• Công ngoài
1.2.4. Phương trình định luật nhiệt động I
• Dạng tổng quát của phương trình định luật I
• Phương trình định luật I cho hệ kín và hệ hở
• Phương trình định luật I cho dòng khí
• Phương trình định luật I cho quá trình hỗn hợp

Chương 2. Môi chất và cách xác định trạng thái của chúng
2.1. Khí lý tưởng và khí thực
2.1.1. Sự khác nhau của khí thực so với khí lý tưởng
• Lực tác dụng tương hỗ
• Độ nén
• Nhiệt dung riêng, nội năng và entapi
• Sự chuyển pha
2.1.2. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng và khí thực
• Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
• Phương trình trạng thái của khí thực

2.2. Sự chuyển pha của các đơn chất
2.2.1. Đồ thị pha
2.2.2. Sự thăng hoa, ngưng kết, nóng chảy, đông đặc

2.3. Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất lỏng
2.3.1. Quá trình hóa hơi đẳng áp
Nhiệt kỹ thuật – Trang 1

2.3.2. Bảng và đồ thị của các hơi
• Bảng hơi nước
• Đồ thị của các hơi (đồ thị T-s, i-s của hơi nước, đồ thị lgp-i của môi chất lạnh)

Chương 3. Các quy trình nhiệt động của môi chất
3.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng và khí thực
3.1.1. Các quá trình của khí lý tưởng
• Xác định nhiệt độ biến thiên nội năng và entropi
• Quá trình đa biến
• Các trường hợp riêng của quá trình đa biến:
+ Quá trình đoạn nhiệt
+ Quá trình đẳng nhiệt
+ Quá trình đẳng áp
+ Quá trình đẳng tích
3.1.2. Các quá trình của khí thực
• Xác định biến đổi entanpi, nội năng và entropi
• Quá trình đẳng tích
• Quá trình đẳng áp
• Quá trình đoạn nhiệt

3.2. Quá trình hỗn hợp của khí và hơi
3.2.1. Hỗn hợp khí lý tưởng
• Tính chất của hỗn hợp lý tưởng
• Các thành phần của hỗn hợp
• Xác định các đại lượng của hỗn hợp
• Xác định phân áp suất của khí thành phần
3.2.2. Quá trình hỗn hợp...
Nhiệt kỹ thuật Trang 1
TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: NHIỆT KỸ THUẬT
PHẦN THỨ NHẤT
Thể tích riêng
: NHIỆT ĐỘNG HỌC KỸ THUẬT
Chương 1. Những khái niệm cơ bản
1.1. Hệ nhiệt động và thông số trạng thái
1.1.1. Nguyên lý làm việc của máy nhiệt
1.1.2. Môi chất và hệ nhiệt động
1.1.3. Các thông số trạng thái của môi chất
Áp suất
Nhit độ
Nội năng
Năng lượng đẩy
Entanpi
Entropi
Execgi
1.1.4. Quá trình nhiệt độ
1.2. Phương trình định luật nhiệt động I
1.2.1. Nhiệt dung riêng và cách tính nhiệt
Phân loại nhiệt dung riêng
Nhiệt dung riêng phụ thuộc vào nhiệt độ
Cách tính nhiệt
1.2.2. Năng lượng toàn phần của hệ thống nhiệt động
Các dạng năng lượng trong hệ thống nhiệt động
Năng lượng toàn phần của hệ nhiệt động
1.2.3. Các loại công
Công thay đổi thể tích
Công kỹ thuật
Công ngoài
1.2.4. Phương trình định luật nhiệt động I
Dạng tổng quát của phương trình định luật I
Phương trình định luật I cho hệ kín và hệ hở
Phương trình định luật I cho dòng khí
Phương trình định luật I cho quá trình hỗn hợp
Chương 2. Môi chất và cách xác định trạng thái của chúng
2.1. Khí lý tưởng và khí thực
2.1.1. Sự khác nhau của khí thực so với khí lý tưởng
Lực tác dụng tương hỗ
Độ nén
Nhiệt dung riêng, nội năng và entapi
Sự chuyển pha
2.1.2. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng và khí thực
Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
Phương trình trạng thái của khí thực
2.2. Sự chuyển pha của các đơn chất
2.2.1. Đồ thị pha
2.2.2. Sự thăng hoa, ngưng kết, nóng chảy, đông đặc
2.3. Quá trình hóa hơi đẳng áp của các chất lỏng
2.3.1. Quá trình hóa hơi đẳng áp
Đề Cương Nhiệt KỸ Thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Cương Nhiệt KỸ Thuật - Người đăng: Crystal Maiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề Cương Nhiệt KỸ Thuật 9 10 856