Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập giữa HKI lý 10

Được đăng lên bởi tranthelinh324
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I K.10 CƠ BẢN.
A- LÍ THUYẾT
1. Chuyển động thẳng đều là gì?
- Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi
quãng đường.
*
2 . Chuyển động thẳng biến đổi đều, nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?
- Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu laø chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù vaän toác töùc thôøi hoaëc taêng daàn ñeàu hoaëc
giaûm daàn ñeàu theo thôøi gian.
- Chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù vaän toác töùc thôøi taêng daàn ñeàu theo thôøi gian goïi laø chuyeån ñoäng nhanh daàn
ñeàu.
- Chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù vaän toác töùc thôøi giaûm daàn ñeàu theo thôøi gian goïi laø chuyeån ñoäng chaäm daàn
ñeàu.
3. Nêu đặc điểm của vecto gia tốc trong chuyển động thẳng BĐĐ?
- Gốc: tại vật chuyển động
- Phương, chiều
+ Gia tốc a cùng phương, chiều(cùng dấu) với các véctơ vận tốc vo ,v (nhanh dần đều)
+ Gia tốc a cùng phương, ngược chiều (trái dấu) với các véctơ vận tốc vo ,v(chậm dần đều)
- Độ dài: tỉ lệ với độ lớn của gia tốc theo một tỉ lệ xích nào đó.
4*. Viết công thức tính vận tốc, gia tốc, quãng đường và công thức độc lập với thời gian trong chuyển động
thẳng BĐĐ. nêu ý nghĩa, đơn vị từng đại lượng.
v  v0
1 2 2
a=
; v = v0 + at ; s = vot +
at ; v - v02 = 2as
2
t
v0 là vận tốc đầu (m/s); v là vận tốc sau(m/s); t là thời gian chuyển động(s); s là quãng đường đi được(m);
a là gia tốc(m/s2)
5. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự rơi nhanh hay chậm của các vật khác nhau trong không khí?
- Lực cản không khí, từ trường, điện trường, lực hấp dẫn.
6*. Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.
- Söï rôi töï do laø söï rôi chæ döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc.
- Đặc điểm:
+ Phöông: thaúng ñöùng (phöông cuûa daây doïi).
+ Chieàu: töø treân xuoáng döôùi.
+ Chuyeån ñoäng rôi töï do laø chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu(v0 = 0).
7. Viết các công thức tính vận tốc, quãng đường đi được của vật rơi tự do. Nêu ý nghĩa, đơn vị từng đại
lượng.
1 2
v = gt hay v  2 gs ; s  gt
2
S: quãng đường vật rơi được(m); V: vận tốc(m/s); t: thời gian rơi(s); g: gia tốc rơi tự do (m/s 2)
8*. Thế nào là chuyển động tròn đều? định nghĩa : chu kì và tần số trong chuyển động tròn đều.
- Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau
- Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng .
2
T
; T: chu kỳ (s).; ω là tốc độ góc ( rad/s)

- Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong một giây
1
f  ; f: tần số (v...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I K.10 CƠ BẢN.
A- LÍ THUYẾT
1. Chuyển động thẳng đều là gì?
- Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi
quãng đường.
2
*
. Chuyển động thẳng biến đổi đều, nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?
- Chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu laø chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù vaän toác töùc thôøi hoaëc taêng daàn ñeàu hoaëc
giaûm daàn ñeàu theo thôøi gian.
- Chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù vaän toác töùc thôøi taêng daàn ñeàu theo thôøi gian goïi laø chuyeån ñoäng nhanh daàn
ñeàu.
- Chuyeån ñoäng thaúng trong ñoù vaän toác töùc thôøi giaûm daàn ñeàu theo thôøi gian goïi laø chuyeån ñoäng chaäm daàn
ñeàu.
3. Nêu đặc điểm của vecto gia tốc trong chuyển động thẳng BĐĐ?
- Gốc: tại vật chuyển động
- Phương, chiều
+ Gia tốc a cùng phương, chiều(cùng dấu) với các véctơ vận tốc v
o
,v (nhanh dần đều)
+ Gia tốc a cùng phương, ngược chiều (trái dấu) với các véctơ vận tốc v
o
,v(chậm dần đều)
- Độ dài: tỉ lệ với độ lớn của gia tốc theo một tỉ lệ xích nào đó.
4
*
. Viết công thức tính vận tốc, gia tốc, quãng đường và công thức độc lập với thời gian trong chuyển động
thẳng BĐĐ. nêu ý nghĩa, đơn vị từng đại lượng.
a=
t
vv
0
; v = v
0
+ at ; s = v
o
t +
2
1
at
2
; v
2
- v
0
2
= 2as
v
0
là vận tốc đầu (m/s); v là vận tốc sau(m/s); t là thời gian chuyển động(s); s là quãng đường đi được(m);
a là gia tốc(m/s
2
)
5. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự rơi nhanh hay chậm của các vật khác nhau trong không khí?
- Lực cản không khí, từ trường, điện trường, lực hấp dẫn.
6
*
. Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.
- Söï rôi töï do laø söï rôi chæ döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc.
- Đặc điểm:
+ Phöông: thaúng ñöùng (phöông cuûa daây doïi).
+ Chieàu: töø treân xuoáng döôùi.
+ Chuyeån ñoäng rôi töï do laø chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu(v
0
= 0).
7. Viết các công thức tính vận tốc, quãng đường đi được của vật rơi tự do. Nêu ý nghĩa, đơn vị từng đại
lượng.
v = gt hay
2v gs
;
2
1
2
s gt
S: quãng đường vật rơi được(m); V: vận tốc(m/s); t: thời gian rơi(s); g: gia tốc rơi tự do (m/s
2
)
8
*
. Thế nào là chuyển động tròn đều? định nghĩa : chu kì và tần số trong chuyển động tròn đều.
- Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau
- Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng .
2
T
; T: chu kỳ (s).; ω là tốc độ góc ( rad/s)
- Tần số
f
của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong một giây
1
f
T
; f: tần số (vòng/s) hoặc Héc (Hz)
9
*
. Viết các công thức liên hệ giữa chu kỳ, tần số, tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều. Trình
bày phương, chiều và độ lớn của vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều.
1
đề cương ôn tập giữa HKI lý 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập giữa HKI lý 10 - Người đăng: tranthelinh324
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề cương ôn tập giữa HKI lý 10 9 10 870