Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 PHẦN ĐẠI SỐ

Được đăng lên bởi Như Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2011 - 2012
PHẦN ĐẠI SỐ
Bài 1-Giải các phương trình :
4x  3 6x  2 5x  4
x  2 x  4 x 6 x 8


3



a)
b)
c) 3(x – 1)(2x – 1) = 5(x + 8)(x – 1)
5
7
3
98
96
94
92
d) (2x +1)2 = (x – 1 )2 .
e) 2x3 + 3x2 – 32x = 48
g) x2 +2x – 15 = 0;
Bài 2 Giải các phương trình :
1
5
15
x 1
x
5x  2




a)
;
b)
x  1 x  2 ( x  1)(2  x)
x  2 x  2 4  x2
2x  1 2x 1
8
3
3 x  20 1 13x  102

 2

 
c)
d)
2x 1 2x  1 4x 1
2 x  16
x 8 8
3 x  24
Bài 3 Giải các phương trình :
a) 2 x  3  4 ;
b) 3 x  1  x  2 ;
c) x  7  2 x  3
d) x  4  3 x  5 ;
Bài 4: Tìm các giá trị của m sao cho phương trình: 12 – 2(1- x)2 = 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = 3
Bài 5 Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) (x – 1)(x + 2) > (x – 1)2 + 3 ;
b) x(2x – 1) – 8 < 5 – 2x (1 – x );
2
2

c)(2x + 1) + (1 - x )3x
(x+2) ;
d) (x – 4)(x + 4)  (x + 3)2 + 5
x 5 x 8
x3
x2
3x  1 3( x  2)
5  3x

1  x 

1 
e)
;
g)
;
h)
3
4
4
3
4
8
2
2 x(3x  5)
2x  3
x 1
0;
 3;
1 .
i)(x – 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3. k)
m)
n)
2
x 1
x5
x3
Bài 6: Chứng minh: a) – x2 + 4x – 9  -5 với mọi x .
b) x2 - 2x + 9  8 với mọi số thực x
x
2
1  
10  x 2



:
x

2

Bài 7: Cho biểu thức: A=  2

 
x2
 x  4 2  x x  2 
1
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tính giá trị biểu thức A tại x , biết x 
2
c) Tìm giá trị của x để A < 0.
Bài 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời
gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính quãng đường AB?
Bài 9: Một xe ô-tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h.Sau khi đi được1giờ thì xe bị hỏng phải dừng lại
sửa 15 phút .Do đó để đến B đúng giờ dự định ô-tô phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB ?
Bài 10: Một ca-no xuôi dòng từ A đến B hết 1h 20 phút và ngược dòng hết 2h .Biết vận tốc dòng nước là
3km/h . Tính vận tốc riêng của ca-no?
Bài 11:Một ôtô dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h.Lúc xuất phát ôtô chạy với vận tốc đó(40km/h)
Nhưng khi còn 60km nữa thì được nửa quãng đường AB, ôtô tăng tốc thêm 10km/h trong suốt quãng đường
còn lại do đó đến B sớm hơn 1h so với dự định .Tính quãng đường AB.
Bài 12: Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 50 Km . Sau đó 1 giờ 30 phút , một người đi xe máy cũng đi
từ A và đến B sớm hơn 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe , biết rằng vận tốc của xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạp.
Bài 13: Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày .Nhưng nhờ tổ chức...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2011 - 2012
PHẦN ĐẠI SỐ
Bài 1-Giải các phương trình :
a)
4 3 6 2 5 4
3
5 7 3
x x x
b)
2 4 6 8
98 96 94 92
x x x x
c) 3(x – 1)(2x – 1) = 5(x + 8)(x – 1)
d) (2x +1)
2
= (x – 1 )
2
. e) 2x
3
+ 3x
2
– 32x = 48 g) x
2
+2x – 15 = 0;
Bài 2 Giải các phương trình :
a)
1 5 15
1 2 ( 1)(2 )x x x x
; b)
2
1 5 2
2 2 4
x x x
x x x
c)
2
2 1 2 1 8
2 1 2 1 4 1
x x
x x x
d)
3 3 20 1 13 102
2 16 8 8 3 24
x x
x x x
Bài 3 Giải các phương trình :
a)
2 3 4x
; b)
3 1 2x x
; c)
7 2 3x x
d)
;
Bài 4: Tìm các giá trị của m sao cho phương trình: 12 – 2(1- x)
2
= 4(x – m) – (x – 3 )(2x +5) có nghiệm x = 3
Bài 5 Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) (x – 1)(x + 2) > (x – 1)
2
+ 3 ; b) x(2x – 1) – 8 < 5 – 2x (1 – x );
c)(2x + 1)
2
+ (1 - x )3x
(x+2)
2
; d) (x – 4)(x + 4)
(x + 3)
2
+ 5
e)
5 8
3 4
x x
; g)
3 2
1
4 3
x x
x
; h)
3 1 3( 2) 5 3
1
4 8 2
x x x
i)(x – 3)(x + 3) < (x + 2)
2
+ 3. k)
2
2 (3 5)
0
1
x x
x
; m)
2 3
3
5
x
x
; n)
1
1
3
x
x
.
Bài 6: Chứng minh: a) – x
2
+ 4x – 9
-5 với mọi x . b) x
2
- 2x + 9
8 với mọi số thực x
Bài 7: Cho biểu thức: A=
2
2
2 1 10
: 2
4 2 2 2
x x
x
x x x x
a) Rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị biểu thức A tại x , biết
1
2
x
c) Tìm giá trị của x để A < 0.
Bài 8: Một người đi xe máy t A đến B với vận tốc 25km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời
gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính quãng đường AB?
Bài 9: Một xe ô-tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h.Sau khi đi được1giờ thì xe bị hỏng phải dừng lại
sửa 15 phút .Do đó để đến B đúng giờ dự định ô-tô phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB ?
Bài 10: Một ca-no xuôi dòng từ A đến B hết 1h 20 phút và ngược dòng hết 2h .Biết vận tốc dòng nước
3km/h . Tính vận tốc riêng của ca-no?
Bài 11:Một ôtô dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h.Lúc xuất phát ôtô chạy với vận tốc đó(40km/h)
Nhưng khi còn 60km nữa thì được nửa quãng đường AB, ôtô tăng tốc thêm 10km/h trong suốt quãng đường
còn lại do đó đến B sớm hơn 1h so với dự định .Tính quãng đường AB.
Bài 12: Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 50 Km . Sau đó 1 giờ 30 phút , một người đi xe máy cũng đi
từ A và đến B sớm hơn 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe , biết rằng vận tốc của xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạp.
Bài 13: Một nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày .Nhưng nhờ tổ chức hợp nên thực tế
đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm.Do đó nghiệp sản xuất không những vượt mức dự định 255 sản
phẩm mà còn hoàn thành trước thời hạn .Hỏi thực tế xí nghiệp đã rút ngắn được bao nhiêu ngày ?
Bài 14: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm . Khi thực hiện tổ đã sản xuất được
57 sản phẩm một ngày . Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày n vượt mức 13 sản phẩm . Hỏi theo
kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
Bài 15: Một nh ch nhật chu vi 372m nếu tăng chiều dài 21m tăng chiều rộng 10m thì diện tích tăng
2862m
2
. Tính kích thước của hình chữ nhật lúc đầu?
Bài 16: Tính cạnh của một hình vuông biết rằng nếu chu vi tăng 12m thì diện tích tăng thêm 135m
2
?
Bài 17: Hai giá sách có 450cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai
sẽ bằng
4
5
số sách ở giá thứ nhất. Tính số sách lúc đầu ở mỗi giá ?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 PHẦN ĐẠI SỐ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 PHẦN ĐẠI SỐ - Người đăng: Như Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 PHẦN ĐẠI SỐ 9 10 894