Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập học ký 2 – Môn hóa học 8

Được đăng lên bởi Insensitive Heart
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập học ký 2 – Môn hóa học 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN HÓA HỌC 8
A.TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN:
CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ
I.TÍNH CHẤT CỦA OXI:
1. Tính chất vật lý: Oxi là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn
không khí. Oxi hóa lỏng ở -183 0C . Oxi lỏng có màu xanh nhạt.
2. Tính chất hóa học: Khí oxi là 1 đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao,
dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp
chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị II.
4P(r) +5O 2(k) t 2P2 O5(r)
Ví dụ: S(r) +O 2(k) t SO 2(k)
0

3Fe(r) +2O 2(k)

t0

0

CH 4(k) + 2O 2(k)

Fe3O 4(r)

t0

CO 2(k) + 2H 2O

II. SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI:
1. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa
2. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có 1 chất mới (sản phẩm) được tạo
thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
CaO+H 2 O  Ca(OH) 2
Ví dụ:
Mg+S t MgS
3.Ứng dụng của oxi: Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên
liệu trong đời sống và sản xuất.
III.OXIT:
1.Định nghĩa oxit: Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi
Vd: K2O, Fe2O3, SO3, CO2….
2.Công thức dạng chung của oxit MxOy
- M: kí hiệu một nguyên tố khác (có hóa trị n)
- Công thức MxOy theo đúng quy tắc về hóa trị. n.x = II.y
3. Phân loại: Gồm 2 loại chính: oxit axit và oxit bazơ
Vd: Oxit axit: CO2, SO3, P2O5….
Oxit bazơ: K2O,CaO, ZnO…
4. Cách gọi tên oxit :
a. Oxit bazơ: Tên oxit = tên kim loại(kèm theo hóa trị) + oxit.
VD: K2O: kali oxit CuO: đồng (II) oxit
b. Oxit axit
Tên oxit = tên phi kim (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (kèm tiền tố chỉ số
nguyên tử oxi)
VD: N2O5: đinitơ pentaoxit
SiO2: silic đioxit
IV. ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY:
1/ Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
- Nhiệt phân những chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ra oxi (KMnO 4, KClO3 …)
- Cách thu:
+ Đẩy không khí
+ Đẩy nước.
2KClO3 t 2KCl+3O
 2
2KMnO 4 t K 2 MnO4 +MnO 2 
+O 2
PTPƯ:
2. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp: dùng nước hoặc không khí.
- Cách điều chế:
+ Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao, sau đó cho không khí lỏng bay hơi sẽ
thu được khí nitơ ở -1960C sau đó là khí oxi ở -1830C
điê n phân
+ Điện phân nước
2H 2 O 
2H 2 +O 2
3. Phản ứng phân hủy: là phản ứng hoá học trong đó 1 chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
2Fe(OH)3 t Fe2 O3 +3H 2 O
2KNO3 t 2KNO 2
+O 2
Vd:
0

0

0

.

0

Trường THCS Mỹ Thành

0

1

Năm học :2013 - 2014

Đề cương ôn tập học k...
Đề cương ôn tập học ký 2 – Môn hóa học 8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN HÓA HỌC 8
A.TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN:
CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ
I.TÍNH CHẤT CỦA OXI:
1. Tính chất vật lý: Oxi chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn
không khí. Oxi hóa lỏng ở -183
0
C . Oxi lỏng có màu xanh nhạt.
2. Tính chất hóa học: Khí oxi1 đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt nhiệt độ cao,
dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp
chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị II.
Ví dụ:
0
t
(r) 2(k) 2(k)
S +O SO
0
t
(r) 2(k) 2 5(r)
4P +5O 2P O
0
t
(r) 2(k) 3 4(r)
3Fe +2O Fe O
0
t
4(k) 2(k) 2(k) 2
CH + 2O CO + 2H O
II. SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI:
1. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa
2. Phản ng hoá hợp phản ứng hóa học trong đó chỉ có 1 chất mới (sản phẩm) được tạo
thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
Ví dụ:
2 2
CaO+H O Ca(OH)
0
t
Mg+S MgS
3.Ứng dụng của oxi: Khí oxi cần cho s hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên
liệu trong đời sống và sản xuất.
III.OXIT:
1.Định nghĩa oxit: Oxit là hp chất của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi
Vd: K
2
O, Fe
2
O
3
, SO
3
, CO
2
….
2.Công thức dạng chung của oxit M
x
O
y
- M: kí hiệu một nguyên tố khác (có hóa trị n)
- Công thức M
x
O
y
theo đúng quy tắc về hóa trị. n.x = II.y
3. Phân loại: Gồm 2 loại chính: oxit axit và oxit bazơ
Vd: Oxit axit: CO
2
, SO
3
, P
2
O
5
…. Oxit bazơ: K
2
O,CaO, ZnO…
4. Cách gọi tên oxit :
a. Oxit bazơ: Tên oxit = tên kim loại(kèm theo hóa trị) + oxit.
VD: K
2
O: kali oxit CuO: đồng (II) oxit
b. Oxit axit
Tên oxit = tên phi kim (kèm tiền tố chỉ s nguyên t phi kim) + oxit (kèm tiền tố chỉ số
nguyên tử oxi)
VD: N
2
O
5
: đinitơ pentaoxit SiO
2
: silic đioxit
IV. ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY:
1/ Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
- Nhiệt phân những chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ra oxi (KMnO
4
, KClO
3
…)
- Cách thu: + Đẩy không khí + Đẩy nước.
PTPƯ:
0
t
3 2
2KClO 2KCl+3O
0
t
4 2 4 2 2
2KMnO K MnO +MnO +O
2. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp: dùng nước hoặc không khí.
- Cách điều chế:
+ Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao, sau đó cho không khí lỏng bay hơi sẽ
thu được khí nitơ ở -196
0
C sau đó là khí oxi ở -183
0
C
+ Điện phân nước
3. Phản ứng phân hủy: là phản ứng hoá học trong đó 1 chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
Vd:
0
t
3 2 3 2
2Fe(OH) Fe O +3H O
0
t
3 2 2
2KNO 2KNO +O
Trường THCS Mỹ Thành 1 Năm học :2013 - 2014
Đề cương ôn tập học ký 2 – Môn hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập học ký 2 – Môn hóa học 8 - Người đăng: Insensitive Heart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương ôn tập học ký 2 – Môn hóa học 8 9 10 404