Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ LÂM NGHIỆP

Được đăng lên bởi Lưu Trọng Quyết
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ LÂM NGHIỆP
Chương 1
-Các đặc điểm sản xuất lâm nghiệp
-Hệ thống sản xuất lâm nghiệp
-Cơ cấu kinh tế lâm nghiệp
- Trình bày nội dung và chức năng của quản lý Nhà nước về lâm nghiệp (các
nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lâm nghiệp-theo luật BV&PT rừng)
-Một số chỉ tiêu phản ánh phúc lợi xã hội (GDP, GNP, NNP...), những khiếm
khuyết của các chỉ tiêu đó trong đo lường phúc lợi xã hội và phương hướng hiệu
chỉnh.
- Khái niệm tăng trưởng, phát triển kinh tế. Khái niệm và phương pháp tính một số
chỉ tiêu phản ánh phúc lợi xã hội (GDP,GNP,NNP
- Tóm tắt quan điểm phát triển lâm nghiệp trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp
giai đoạn 2006-2020.
- Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển lâm nghiệp trong Chiến lược phát triển
lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020.
- Tóm tắt định hướng phát triển lâm nghiệp theo vùng lãnh thổ trong Chiến lược
phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020.
- Phương hướng và biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế lâm nghiệp theo tinh thần
của “Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020”.
Chương 2
- Khái niệm, bản chất và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu và cung lâm sản.
- Khái niệm, chức năng và phân tích đặc điểm của thị trường lâm sản
- Cơ chế hình thành giá lâm sản. Sự can thiệp của Nhà nước và thị trường thông
qua kiểm soát giá cả lâm sản
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư trong lâm nghiệp
theo phương pháp động
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định trong lâm nghiệp
- Khái niệm và phân tích đặc điểm của vốn kinh doanh trong lâm nghiệp
- Khái niệm và phân tích đặc điểm của đầu tư trong lâm nghiệp. Nguồn hình thành
vốn đầu tư
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong lâm nghiệp.

-Vẽ và giải thích sơ đồ tổng giá trị kinh tế của tài nguyên rừng, cho ví dụ minh họa

- Sự cần thiết phải định giá tài nguyên rừng và cơ sở khoa học của định giá tài
nguyên rừng (Sơ đồ tổng giá trị kinh tế, WTP)
- Trình bày các phương pháp định giá tài nguyên rừng hiện nay
Chương 3
- Các nguyên nhân dẫn đến nạn phá rừng nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
- Khái niệm chứng chỉ rừng, sự cần thiết của chứng chỉ rừng. Lợi ích và chi phí của
chứng chỉ rừng, quy trình chứng chỉ rừng.Những cơ hội và thách thức đối với
chứng chỉ rừng ở Việt Nam hiện nay.
- Khái niệm và mục tiêu của quản lí rừng bền vững; Các tiêu chuẩn QLRBV (tóm
tắt).
Chương 4
-Các bên liên quan; quan điểm về lợi ích của các bên liên quan đối với quản lý sử
dụng tài nguyên rừng trong thực tiễn sản xuất lâm nghiệp.Phương hướn...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ LÂM NGHIỆP
Chương 1
-Các đặc điểm sản xuất lâm nghiệp
-Hệ thống sản xuất lâm nghiệp
-Cơ cấu kinh tế lâm nghiệp
- Trình bày nội dung chức năng của quản Nhà nước về lâm nghiệp (các
nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lâm nghiệp-theo luật BV&PT rừng)
-Một s chỉ tiêu phản ánh phúc lợi hội (GDP, GNP, NNP...), những khiếm
khuyết của các chỉ tiêu đó trong đo lường phúc lợi hội và phương hướng hiệu
chỉnh.
- Khái niệm tăng trưởng, phát triển kinh tế. Khái niệm và phương pháp tính một số
chỉ tiêu phản ánh phúc lợi xã hội (GDP,GNP,NNP
- Tóm tắt quan điểm phát triển lâm nghiệp trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp
giai đoạn 2006-2020.
- Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển lâm nghiệp trong Chiến lược phát triển
lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020.
- Tóm tắt định ớng phát triển lâm nghiệp theo vùng lãnh thổ trong Chiến ợc
phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020.
- Phương hướng và biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế lâm nghiệp theo tinh thần
của “Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020”.
Chương 2
- Khái niệm, bản chất và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu và cung lâm sản.
- Khái niệm, chức năng và phân tích đặc điểm của thị trường lâm sản
- Cơ chế hình thành giá lâm sản. Sự can thiệp của Nhà ớc thị trường thông
qua kiểm soát giá cả lâm sản
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu trong lâm nghiệp
theo phương pháp động
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định trong lâm nghiệp
- Khái niệm và phân tích đặc điểm của vốn kinh doanh trong lâm nghiệp
- Khái niệm phân tích đặc điểm của đầu trong lâm nghiệp. Nguồn hình thành
vốn đầu tư
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong lâm nghiệp.
-Vẽ và giải thích sơ đồ tổng giá trị kinh tế của tài nguyên rừng, cho ví dụ minh họa
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ LÂM NGHIỆP - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ LÂM NGHIỆP - Người đăng: Lưu Trọng Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KINH TẾ LÂM NGHIỆP 9 10 11