Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐDSH NGÀNH MÔI TRƯỜNG
1. Khái niệm ĐDSH? ĐDSH được thể hiện ở những mức độ nào?
2. Giá trị của ĐDSH?
3. Cơ sở tạo nên tính ĐDSH ở Việt Nam?
4. Căn cứ phân chia các vùng địa lý sinh học Việt nam?
5. Đa dạng sinh học ở các vùng địa lý sinh học: Đông Bắc, Hoàng Liên Sơn,
Bắc Trung Bộ, Nam trung bộ và Tây Nguyên (cho một vài ví dụ về vườn
quốc gia hay Khu bảo tồn trong vùng)?
6. Khái niệm tuyệt chủng? Những nhóm loài nào dễ bị tuyệt chủng? Mục đích
của việc đưa ra các nhóm loài dễ bị tuyệt chủng?
7. Suy thoái ĐDSH là gì? Nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH?
8. Nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH ở Việt Nam?
9. Trình bày mô hình cấu trúc các cấp đe dọa theo thang bậc phân loại của
IUCN ,1994?
10.Bảo tồn ĐDSH là gì? tại sao phải bảo tồn ĐDSH? mục tiêu của việc bảo tồn
ĐDSH?
11.Các nguyên tắc cơ bản của bảo tồn ĐDSH?
12.Các hình thức bảo tồn ĐDSH. Ưu nhược điểm của mỗi loại?
13.Phát triển bền vững là gì? mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển?
14.Lí do ra đời của các Công ước quốc tế?
15.Mục tiêu của công ước ĐDSH (CBD) và tình hình thực hiện ở Việt Nam?
16.Mục tiêu của công ước CITES và tình hình thực hiện ở Việt Nam?
17.Trình bày vấn đề tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích?
18.Thế nào là điều tra giám sát ĐDSH? Những yếu tố cần giám sát trong từng
loại khu bảo vệ?
Good luck for you!

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐDSH NGÀNH MÔI TRƯỜNG
1. Khái niệm ĐDSH? ĐDSH được thể hiện ở những mức độ nào?
2. Giá trị của ĐDSH?
3. Cơ sở tạo nên tính ĐDSH ở Việt Nam?
4. Căn cứ phân chia các vùng địa lý sinh học Việt nam?
5. Đa dạng sinh học các vùng địa sinh học: Đông Bắc, Hoàng Liên Sơn,
Bắc Trung Bộ, Nam trung bộ Tây Nguyên (cho một vài dụ về vườn
quốc gia hay Khu bảo tồn trong vùng)?
6. Khái niệm tuyệt chủng? Những nhóm loài nào dễ bị tuyệt chủng? Mục đích
của việc đưa ra các nhóm loài dễ bị tuyệt chủng?
7. Suy thoái ĐDSH là gì? Nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH?
8. Nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH ở Việt Nam?
9. Trình bày hình cấu trúc các cấp đe dọa theo thang bậc phân loại của
IUCN ,1994?
10.Bảo tồn ĐDSH là gì? tại sao phải bảo tồn ĐDSH? mục tiêu của việc bảo tồn
ĐDSH?
11.Các nguyên tắc cơ bản của bảo tồn ĐDSH?
12.Các hình thức bảo tồn ĐDSH. Ưu nhược điểm của mỗi loại?
13.Phát triển bền vững là gì? mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển?
14.Lí do ra đời của các Công ước quốc tế?
15.Mục tiêu của công ước ĐDSH (CBD) và tình hình thực hiện ở Việt Nam?
16.Mục tiêu của công ước CITES và tình hình thực hiện ở Việt Nam?
17.Trình bày vấn đề tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích?
18.Thế nào điều tra giám sát ĐDSH? Những yếu tố cần giám sát trong từng
loại khu bảo vệ?
Good luck for you!
Đề cương ôn tập môn đa dạng sinh học - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn đa dạng sinh học 9 10 70