Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn hóa học kì 2 lớp 10

Được đăng lên bởi ican1990
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1641 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÔN TẬP HỌC KỲ 2 - LẦN 1
Câu 1: Cho các mệnh đề sau:
a. Các halogen đều có số oxi hóa dương
b. Halogen đứng trước thì đẩy được halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
c. Các halogen đều tan được trong nước.
d. Các halogen đều tác dụng được với hidro.
Số mệnh đề phát biểu sai là.
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 2: Cho 1,12 lít (đktc) halogen X2 tác dụng vừa đủ với đồng kim loại thu được 11,2 gam CuX 2. Nguyên
tố halogen là
A. Brom
B. Clo
C. Flo
D. Iot
Câu 3: Theo dãy: HF, HCl, HBr, HI thì
A. Tính axit giảm, tính khử tăng
B. Tính axit tăng, tính khử tăng
C. Tính axit giảm, tính khử giảm
D. Tính axit tăng, tính khử giảm
Câu 4: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl và khí clo đều cho cùng một loại muối
A. Ag
B. Cu
C. Zn
D. Fe
Câu 5: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là 2 halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch
AgNO3 dư thì thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức của 2 muối là
A. NaF, NaCl
B. NaF, NaCl hoặc NaBr, NaI
C. NaBr, NaI
D. NaCl, NaBr
Câu 6: Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được (đktc) là
A. 8,96 lít
B. 5,6 lít
C. 0,6 lít
D. 4,48 lít
Câu 7: Trong các nguyên tử nhóm halogen, chất ở trạng thái lỏng là
A. Cl2
B. F2
C. Br2
D. I2
Câu 8: Để loại hơi nước có lẫn trong khí clo, ta dẫn hỗn hợp khí qua
A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch NaCl đặc
C. CaO khan
D. H2SO4 đặc
Câu 9: Để điều chế đơn chất halogen từ các hợp chất tương ứng như NaF, NaCl, NaBr, NaI, phương pháp
điện phân nóng chảy là phương pháp duy nhất dùng để điều chế
A. Br2
B. I2
C. F2
D. Cl2
Câu 10: Công thức của clorua vôi là
A. Ca2OCl
B. CaO2Cl
C. CaOCl
D. CaOCl2
Câu 11: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Khối
lượng kết tủa tạo thành là
A. 27,05 gam
B. 21,6 gam
C. 10,8 gam
D. 14,35 gam
Câu 12: Cho 20g hỗn hợp gồm Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy có 1g khí hidro bay ra. Khối lượng
muối clorua tạo thành trong dung dịch là
A. 45,5g
B. 40,5g
C. 65,5g
D. 55,5g
Câu 13: Cho dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu
được thì giấy quì tím chuyển sang màu nào?
A. Xanh
B. Không đổi màu
C. Đỏ
D. Không xác định
Câu 14: Để nhận biết dung dịch chứa muối clorua, người ta dùng
A. NaNO3
B. AgCl
C. AgNO3
D. NaCl
Câu 15: Cho 0,012 mol Fe và 0,02 mol Cl 2 tham gia phản ứng hoàn toàn với nhau. Khối lượng muối thu
được là
A. 2,17 gam
B. 1,95g gam
C. 4,34 gam
D. 3,90 gam
Câu 16: Trong y tế đơn chất halogen nào hòa tan trong etanol được dùng làm chất sát trùng
A. Cl2
B. ...
ÔN TẬP HỌC KỲ 2 - LẦN 1
Câu 1: Cho các mệnh đề sau:
a. Các halogen đều có số oxi hóa dương
b. Halogen đứng trước thì đẩy được halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
c. Các halogen đều tan được trong nước.
d. Các halogen đều tác dụng được với hidro.
Số mệnh đề phát biểu sai là.
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 2: Cho 1,12 lít (đktc) halogen X
2
tác dụng vừa đủ với đồng kim loại thu được 11,2 gam CuX
2
. Nguyên
tố halogen là
A. Brom B. Clo C. Flo D. Iot
Câu 3: Theo dãy: HF, HCl, HBr, HI thì
A. Tính axit giảm, tính khử tăng B. Tính axit tăng, tính khử tăng
C. Tính axit giảm, tính khử giảm D.nh axit tăng, tính khử giảm
Câu 4: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl và khí clo đều cho cùng một loại muối
A. Ag B. Cu C. Zn D. Fe
Câu 5: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX NaY (X, Y 2 halogen hai chu liên tiếp) o dung dịch
AgNO
3
dư thì thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức của 2 muối là
A. NaF, NaCl B. NaF, NaCl hoặc NaBr, NaI
C. NaBr, NaI D. NaCl, NaBr
Câu 6: Cho 15,8 gam KMnO
4
tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được (đktc) là
A. 8,96 lít B. 5,6 lít C. 0,6 lít D. 4,48 lít
Câu 7: Trong các nguyên tử nhóm halogen, chất ở trạng thái lỏng là
A. Cl
2
B. F
2
C. Br
2
D. I
2
Câu 8: Để loại hơi nước có lẫn trong khí clo, ta dẫn hỗn hợp khí qua
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch NaCl đặc
C. CaO khan D. H
2
SO
4
đặc
Câu 9: Để điều chế đơn chất halogen từ các hợp chất tương ứng như NaF, NaCl, NaBr, NaI, phương pháp
điện phân nóng chảy là phương pháp duy nhất dùng để điều chế
A. Br
2
B. I
2
C. F
2
D. Cl
2
Câu 10: Công thức của clorua vôi là
A. Ca
2
OCl B. CaO
2
Cl C. CaOCl D. CaOCl
2
Câu 11: Cho lượng dung dịch AgNO
3
tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF 0,1 mol NaCl. Khối
lượng kết tủa tạo thành là
A. 27,05 gam B. 21,6 gam C. 10,8 gam D. 14,35 gam
Câu 12: Cho 20g hỗn hợp gồm Mg Fe vào dung dịch HCl thấy 1g khí hidro bay ra. Khối lượng
muối clorua tạo thành trong dung dịch là
A. 45,5g B. 40,5g C. 65,5g D. 55,5g
Câu 13: Cho dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu
được thì giấy quì tím chuyển sang màu nào?
A. Xanh B. Không đổi màu C. Đỏ D. Không xác định
Câu 14: Để nhận biết dung dịch chứa muối clorua, người ta dùng
A. NaNO
3
B. AgCl C. AgNO
3
D. NaCl
Câu 15: Cho 0,012 mol Fe 0,02 mol Cl
2
tham gia phản ứng hoàn toàn với nhau. Khối lượng muối thu
được là
A. 2,17 gam B. 1,95g gam C. 4,34 gam D. 3,90 gam
Câu 16: Trong y tế đơn chất halogen nào hòa tan trong etanol được dùng làm chất sát trùng
A. Cl
2
B. F
2
C. I
2
D. Br
2
Câu 17: Câu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các muối AgX (X là halogen) đều không tan
B. Các hidro halogenua tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại.
C. Các hidro halogenua ở điều kiện thường đu là chất khí, dễ tan trong nước thành các dung dịch axit mạnh.
D. Tính axit của các axit HX tăng từ HF đến HI
Câu 18: Trong 4 đơn chất của phân nhóm halogen, có một chất ở trạng thái rắn là chất
A. I
2
B. Br
2
C. Cl
2
D. F
2
1
Đề cương ôn tập môn hóa học kì 2 lớp 10 - Trang 2
Đề cương ôn tập môn hóa học kì 2 lớp 10 - Người đăng: ican1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn hóa học kì 2 lớp 10 9 10 289