Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Tóan lớp 8

Được đăng lên bởi Đỗ Thiện
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò c¬ng «n tËp to¸n 8
§¹i sè

1/ Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:
a) (2x - y)(4x2 - 2xy + y2)
b) (6x5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
c) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)
d) (x4 + 2x3 +x - 25):(x2 +5)
e) (27x3 - 8): (6x + 9x2 + 4)
2/ Rót gän c¸c biÓu thøc sau:
a) (x + y)2 - (x - y)2
b) (a + b)3 + (a - b)3 - 2a3
c) 98.28 - (184 - 1)(184 + 1)
3/ Chøng minh biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo biÕn x,y
A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7)
B = (2x + 3)(4x2 - 6x + 9) - 2(4x3 - 1)
C = (x - 1)3 - (x + 1)3 + 6(x + 1)(x - 1)
4/ Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
a) x2 - y2 - 2x + 2y
b)2x + 2y - x2 - xy
c) 3a2 - 6ab + 3b2 - 12c2 d)x2 - 25 + y2 + 2xy
e) a2 + 2ab + b2 - ac - bc f)x2 - 2x - 4y2 - 4y
g) x2y - x3 - 9y + 9x
h)x2(x-1) + 16(1- x)
n) 81x2 - 6yz - 9y2 - z2
m)xz-yz-x2+2xy-y2 p) x2 + 8x + 15
k) x2 - x - 12
l) 81x2 + 4
5/ T×m x biÕt:
a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26 b) 5x(x-1) = x-1
c) 2(x+5) - x2-5x = 0
d) (2x-3)2-(x+5)2=0
e) 3x3 - 48x = 0
f) x3 + x2 - 4x = 4
6/ Chøng minh r»ng biÓu thøc:
A = x(x - 6) + 10 lu«n lu«n d¬ng víi mäi x.
B = x2 - 2x + 9y2 - 6y + 3
7/ T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc A,B,C vµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc D,E:
A = x2 - 4x + 1
B = 4x2 + 4x + 11
C = (x -1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)
D = 5 - 8x - x2
E = 4x - x2 +1
8/ X¸c ®Þnh a ®Ó ®a thøc: x3 + x2 + a - x chia hÕt cho(x + 1)2
9/ Cho c¸c ph©n thøc sau:
A=

2x  6
( x  3)( x  2)

B=

C=

9 x 2  16
3x 2  4 x

D=

x2  9
x 2  6x  9
x 2  4x  4
2x  4

E=

2x  x 2
x2  4

a) Víi ®IÒu kiÖn nµo cña x th× gi¸ trÞ cña c¸c ph©n thøc trªn x¸c ®Þnh.
b)T×m x ®Ó gi¸ trÞ cña c¸c pthøc trªn b»ng 0.
c)Rót gän ph©n thøc trªn.
10) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:

2x  3
x 6
x 1
3
+
b)

2
2x  6
2x  6 2x 2  6x
x  3x
1
3x  6
1
d)

3x  2 3x  2 4  9 x 2
a)

11/ Chøng minh r»ng:
52005 + 52003 chia hÕt cho 13
b) a2 + b2 + 1  ab + a + b
Cho a + b + c = 0. chøng minh:
a3 + b3 + c3 = 3abc
12/ a) T×m gi¸ trÞ cña a,b biÕt:
a2 - 2a + 6b + b2 = -10
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc;
xy xz yz
1 1 1


A=
nÕu   0
z
y
x
x y z
13/ Rót gän biÓu thøc:

4 xy
1
1 
: 2
 2
2
2
2 
x  y  y  x
 x  2 xy  y
14) Chøng minh ®¼ng thøc:
2
2  x 1
2x
 x  1
 3 x  x  1  3x  x  1  : x  x  1



15 : Cho biÓu thøc :


A= 

2

2x
1  2 
 1
A 


   1
2
2x  x 
 x 2 4 x
a) Rót gän A.
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A t¹i x tho¶ m·n: 2x2 + x = 0
c) T×m x ®Ó A=

1
2

d) T×m x nguyªn ®Ó A nguyªn d¬ng.
16. Cho biÓu thøc :

c)

x
+
x  2y

F=

3x 2  6 x  12
x3  8

4 xy
x
+
x  2y
4y2  x2

x  4 x  ...
§Ò c¬ng «n tËp to¸n 8
§¹i sè
1/ Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:
a) (2x - y)(4x
2
- 2xy + y
2
) b) (6x
5
y
2
- 9x
4
y
3
+ 15x
3
y
4
): 3x
3
y
2
c) (2x
3
- 21x
2
+ 67x - 60): (x - 5)
d) (x
4
+ 2x
3
+x - 25):(x
2
+5)
e) (27x
3
- 8): (6x + 9x
2
+ 4)
2/ Rót gän c¸c biÓu thøc sau:
a) (x + y)
2
- (x - y)
2
b) (a + b)
3
+ (a - b)
3
- 2a
3
c) 9
8
.2
8
- (18
4
- 1)(18
4
+ 1)
3/ Chøng minh biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo biÕn x,y
A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7) B = (2x + 3)(4x
2
- 6x + 9) - 2(4x
3
- 1)
C = (x - 1)
3
- (x + 1)
3
+ 6(x + 1)(x - 1)
4/ Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
a) x
2
- y
2
- 2x + 2y b)2x + 2y - x
2
- xy c) 3a
2
- 6ab + 3b
2
- 12c
2
d)x
2
- 25 + y
2
+ 2xy
e) a
2
+ 2ab + b
2
- ac - bc f)x
2
- 2x - 4y
2
- 4y g) x
2
y - x
3
- 9y + 9x h)x
2
(x-1) + 16(1- x)
n) 81x
2
- 6yz - 9y
2
- z
2
m)xz-yz-x
2
+2xy-y
2
p) x
2
+ 8x + 15 k) x
2
- x - 12
l) 81x
2
+ 4
5/ T×m x biÕt:
a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26 b) 5x(x-1) = x-1 c) 2(x+5) - x
2
-5x = 0 d) (2x-3)
2
-(x+5)
2
=0
e) 3x
3
- 48x = 0 f) x
3
+ x
2
- 4x = 4
6/ Chøng minh r»ng biÓu thøc:
A = x(x - 6) + 10 lu«n lu«n d¬ng víi mäi x.
B = x
2
- 2x + 9y
2
- 6y + 3
7/ T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc A,B,C vµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc D,E:
A = x
2
- 4x + 1 B = 4x
2
+ 4x + 11 C = (x -1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)
D = 5 - 8x - x
2
E = 4x - x
2
+1
8/ X¸c ®Þnh a ®Ó ®a thøc: x
3
+ x
2
+ a - x chia hÕt cho(x + 1)
2
9/ Cho c¸c ph©n thøc sau:
A =
)2)(3(
62
xx
x
B =
96
9
2
2
xx
x
C =
xx
x
43
169
2
2
D =
42
44
2
x
xx
E =
4
2
2
2
x
xx
F =
8
1263
3
2
x
xx
a) Víi ®IÒu kiÖn nµo cña x th× gi¸ trÞ cña c¸c ph©n thøc trªn x¸c ®Þnh.
b)T×m x ®Ó gi¸ trÞ cña c¸c pthøc trªn b»ng 0.
c)Rót gän ph©n thøc trªn.
10) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:
a)
62
1
x
x
+
xx
x
3
32
2
b)
62
3
x
c)
yx
x
2
+
yx
x
2
+
22
4
4
xy
xy
d)
23
1
x
2
94
63
23
1
x
x
x
11/ Chøng minh r»ng:
5
2005
+ 5
2003
chia hÕt cho 13
b) a
2
+ b
2
+ 1 ab + a + b
Cho a + b + c = 0. chøng minh:
a
3
+ b
3
+ c
3
= 3abc
12/ a) T×m gi¸ trÞ cña a,b biÕt:
a
2
- 2a + 6b + b
2
= -10
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc;
A =
x
zy
y
zx
z
yx
nÕu
0
111
zyx
13/ Rót gän biÓu thøc:
A =
2222
1
2
1
yxyxyx
:
22
4
xy
xy
14) Chøng minh ®¼ng thøc:
1
3
1
1
2
3
2
x
x
x
xx
:
1
21
x
x
x
x
15 : Cho biÓu thøc :
1
2
2
1
4
2
2
1
2
xx
x
x
x
A
a) Rót gän A.
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A t¹i x tho¶ m·n: 2x
2
+ x = 0
c) T×m x ®Ó A=
2
1
d) T×m x nguyªn ®Ó A nguyªn d¬ng.
16. Cho biÓu thøc :
Đề cương ôn tập môn Tóan lớp 8 - Trang 2
Đề cương ôn tập môn Tóan lớp 8 - Người đăng: Đỗ Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Tóan lớp 8 9 10 496