Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập sinh học

Được đăng lên bởi Thanh An Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II SINH HỌC 6 HỌC
1/ Thế nào là thụ phấn ,hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn ?Nêu đặc điểm của hoa thụ
phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?
Gợi ý trả lời ?
- Khái niệm thụ phấn : SGK trang 99
- Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó .Tự thụ phấn xảy ra
ở hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng 1 lúc .
- Hoa giao phấn là có hạt phấn của nhị hoa này rơi vào đầu nhuỵ của hoa kia .Giao phấn xảy
ra ở hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ chín cùng 1 lúc .
- Đặc điểm của hao thụ phấn nhờ sâu bọ : SGK trang 100 phần ghi nhớ
- Đặc điểm của hao thụ phấn nhờ gió : Sgk trang 101,phần 3
2/ Phân biệt hoa giao phấn và hoa tự thụ phấn?
1.Hoa tự thụ phấn:
2.Hoa giao phấn:
- Là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy
của chính hoa đó.
- Là hiện tượng hạt phấn của hoa này rơi
trên đầu nhụy của hoa kia của cùng 1
- Thường xảy ra hoa lưỡng tính có nhị và
loài.
nhụy chín cùng 1 lúc.
- Thường xảy ra hoa đơn tính hoặc hoa
Ví dụ: Chanh, cam.
lưỡng tính có nhị – nhụy không chín
cùng 1 lúc.
Ví dụ: Ngô, mướp.
3/Trình bày quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả?
Quá trình thụ tinh gồm 2 hiện tượng:
1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn
+ Hạt phấn hút chất nhầy trương lên  nảy mầm thành ống phấn.
+ Tế bào sinh dục đực chuyển đến phần đầu ống phấn.
+ Ống phần xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu tiếp xúc với noãn.
2. Hiện tượng thụ tinh
- Thụ tinh là hiện tượng TBSD đực( tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với TBSD cái có trong noãn
tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử
- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh được gọi là sinh sản hữu tính.
3. Kết hạt:
+ Hợp tử  phôi
+ Noãn  hạt chứa phôi
4. Tạo quả:
+ Bầu nhụy quả chứa hạt.
+ Các bộ phận khác của hoa héo và rụng (1 số ít loài cây ở quả còn dấu tích của 1 số bộ phận của
hoa).

1

4/ Trình bày đặc điểm của các loại quả?
- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia quả thành 2 nhóm chính: Quả khô và quả thịt
*Các loại quả khô:
- Quả khô khi chín có vỏ khô , cứng, mỏng.Gồm:
+ Quả khô nẻ: Khi chín khô vỏ quả có khả năng tự tách ra.VD: Quả cải, bông,đậu,...
+ Quả khô không nẻ: Khi chín khô, vỏ quả không tự tách ra. VD: Quả chò quả thìa là, lúa ,...
b) Các loại quả thịt:
- Quả thịt: Khi chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả. Gồm:
+ Quả mọng:Gồm toàn thịt.VD: Quả đu đủ, chanh, cà chua,....
+ Quả hạch: Có hạch cứng bọc lấy hạt.VD: Quả mơ, táo ta...
5/ Nêu các bộ phận của hạt? Điểm khác nhau giữa hạt cây 2 lá mầm và hạt cây 1 lá mầm?
*Hạt gồm:
- Hạt gồm vỏ, phôi và chấ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II SINH HỌC 6 HỌC
1/ Thế nào là thụ phấn ,hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn ?Nêu đặc điểm của hoa thụ
phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?
Gợi ý trả lời ?
- Khái niệm thụ phấn : SGK trang 99
- Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó .Tự thụ phấn xảy ra
ở hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng 1 lúc .
- Hoa giao phấn là có hạt phấn của nhị hoa này rơi vào đầu nhuỵ của hoa kia .Giao phấn xảy
ra ở hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ chín cùng 1 lúc .
- Đặc điểm của hao thụ phấn nhờ sâu bọ : SGK trang 100 phần ghi nhớ
- Đặc điểm của hao thụ phấn nhờ gió : Sgk trang 101,phần 3
2/ Phân biệt hoa giao phấn và hoa tự thụ phấn?
1.Hoa tự thụ phấn:
- hoa hạt phấn rơi vào đầu nhụy
của chính hoa đó.
- Thường xảy ra hoa lưỡng tính có nhị và
nhụy chín cùng 1 lúc.
Ví dụ: Chanh, cam.
2.Hoa giao phấn:
- hiện tượng hạt phấn của hoa này rơi
trên đầu nhụy của hoa kia của cùng 1
loài.
- Thường xy ra hoa đơn tính hoặc hoa
lưỡng tính nhị nhụy không chín
cùng 1 lúc.
Ví dụ: Ngô, mướp.
3/Trình bày quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả?
Quá trình thụ tinh gồm 2 hiện tượng:
1. Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn
+ Hạt phấn hút chất nhầy trương lên nảy mầm thành ống phấn.
+ Tế bào sinh dục đực chuyển đến phần đầu ống phấn.
+ Ống phần xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu tiếp xúc với noãn.
2. Hiện tượng thụ tinh
- Thụ tinh là hiện tượng TBSD đực( tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với TBSD cái có trong noãn
tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử
- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh được gọi là sinh sản hữu tính.
3. Kết hạt:
+ Hợp tử phôi
+ Noãn hạt chứa phôi
4. Tạo quả:
+ Bầu nhụy quả chứa hạt.
+ Các bộ phận khác của hoa héo và rụng (1 số ít loài cây ở quả còn dấu tích của 1 số bộ phận của
hoa).
1
Đề cương ôn tập sinh học - Trang 2
Đề cương ôn tập sinh học - Người đăng: Thanh An Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn tập sinh học 9 10 466