Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập thi học kỳ II toán 8

Được đăng lên bởi vo-thi-bich-thuy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Tịnh Ha

Bai tập ôn tập thi HKII toán 8

Năm học 2013 – 2014

ĐỀ 1
m
3 4
x+ + x =0
5
4 5
2) Tìm giá trị của k sao cho phương trình sau nhận x = 1 làm nghiệm: 3x + k = 7x – 5
Câu 2: 1) Giải các phương trình sau:
x +1 x + 2 x + 3 x + 4
+
=
+
a) 3 – 4x (25 – 2x) = 8x2 + x – 300
b)
9
8
7
6
x2 1
2
c) x  2  x  x( x  2)
d) (x – 1)(5x + 3) = (3x – 8)(x – 1)
2) Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
2 x +3
4x  5 7  x
<0

a) – 3x + 2 > 5
b)
c) 2
x +4
3
5
Câu 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về đến bến A mất
5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2km/h.
Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD có AB =12cm, BC =9cm. Gọi H là chân đường vuông
góc kẻ từ A xuống BD
a) Chứng minh AHB  BCD
b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.
c) Tính diện tích tam giác AHB
Câu 5: Tính diện tích toàn phần và thể tích của một lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông,
theo các kích thước ở hình bên.
Câu 1: 1) Định m để phương trình sau trở thành phương trình bậc nhất 1 ẩn

ĐỀ 2
Câu 1: 1) Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x sau đây trở thành phương trình bậc nhất một ẩn
1
mx – x =- 15
4
2) Tính giá trị m sao cho phương trình 3(3x + 1) + 31 = 4(x – 2)(3x – m) nhận x = – 2 làm một nghiệm.
Câu 2: 1) Giải các phương trình sau:
2
2
æ
æ
x 2x - 1
x
1ö
1ö
÷
÷
ç
ç
x

1

2
x
+
=
1
x
+
1
+
=
x
1
a)
b)
c) çç
÷
÷
ç
÷ è
÷
ç
3
6
3
è
xø
xø
2  x  1
x2
2) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
2
3
2
Câu 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 4m và giảm
chiều dài 6m thì diện tích khu vườn không thay đổi. Tìm chu vi của khu vườn lúc đầu.
Câu 4: Cho hình thang cân ABCD có AB//DC và AB < DC, đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC.
Vẽ đường cao BH.
a/Chứng minh ∆BDC đồng dạng ∆HBC
b/Cho BC=15cm; DC= 25cm. Tính HC và HD
c/ Tính diện tích hình thang ABCD.
Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm, AD = 16 cm, AA’ = 25 cm. Tính diện
tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật.
ĐỀ 3
1
2
Câu 1: 1) Định a để phương trình sau trở thành phương trình bậc nhất một ẩn ax + x - 10 = 0
5
2) Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau nhận x = – 3 làm 1 nghiệm: 5x + m = 7 – 4x
Câu 2: 1) Giải các phương trình sau:
x- 1
2x
x  1 x  1 2( x  2)
+2 = 5
 2
...
   !" #


$ $+ + =
!"#$%&''$()#*$+&(,$- 
.#/#$
-$0! -!$(1$
!
+$- 
!
2 1 , 3
+ + + +
+ = +
$ $ $ $

! !
! 0 !
$
$ $ $ $
40$-0 $+(0$-10$-
!.#/#$5#4#6#*789
-$+!: 
,
$ $

!
!
+
<
+
$
$
;<=>=#4?@ABAAC#D5E4?@AC5FAAB
#DG"H&'/$#I#AB5CJ#AK59%4?L)!&MG
N'IBCNOPBC(!JCN(2G.Q#R)SD5=
P&T@B>9CO
NU#BRCCNO
"H<4#'VWBRG
"H4#*H#$BRC
"H4#*H'X5H%<)Y8UJ$Z)#$5=J
['$&HL7G

\L##$'%$SZ<
$-
$ =-
!
"H#$''0$++(0$-!0$-$(-!)<#*
G
.#/#$

!
3
$ $ $-
+ = -

!$ $

!.#/#$5#4#6#*789
!
!
!
!
$
$
;<&5DIP#F4##)X#F<G]AY#F<5#/
#F4#34#*H&5D&=Z^#G"5#%&5D)_XG
N'SBCNOPBCMMON5BC`ONJDa'CO5=P5L#V7CNG
\bD'CRG
MNU#cCONd4VcRCN MN'CN( eON(! G"HRN5RO
M"H4#*HBCNOG
N'<IBCNOGBfCfNfOfPBC(!JBO(3JBBf(! G"H4#*
H'X5H<IG

<
!

+ - =$ $
!"#$%''$(-)#* $+(,-$
.#/#$

!
!
$ $-
+ = -
 
!
!0 !
! !
$ $ $
$ $ $
0!-$0$+(0$-!0!- $
! .#/#5#4#6#*789
!
$
$
-
+ > -
\L##$'%>#$%#U
!
-
+$
gG
% &'()*+,-./0
Đề cương ôn tập thi học kỳ II toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập thi học kỳ II toán 8 - Người đăng: vo-thi-bich-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương ôn tập thi học kỳ II toán 8 9 10 933