Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập toán 8

Được đăng lên bởi cudinhduc-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5214 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HKI - TOAÙN 8

A. ĐẠI SỐ
Năm học 2012 - 2013
Chương I : NHÂN CHIA ĐA THỨC:
* LÝ THUYẾT:
1) Quy tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
2) Những hằng đẳng thức đáng nhớ
3) Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức
* BÀI TẬP
Cần làm thành thạo các dạng bài tập sau:
1) Phân tích đa thức thành nhân tử
2) Cộng, trừ, nhân, chia đơn thức và đa thức.
Bài 1. Thực hiện phép tính
2
3
2
2
1) x ( x − 2x )
2) ( x + 1) ( 5 − x )
3) ( 3 − 2x ) ( 7 − x + 2x )
2
4) ( x − 2y ) ( x − 2xy + 1)

7) ( 2x − y )

5) ( x + 3y )

2
8) ( x + 2 ) ( x − 2x + 4 )

3

Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau
A = x(x – y) + y(x – y)
B = (a + b)2 – (a – b)2
C = (a + b)3 – ( a – b)3 – 2b3
D = (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)
F = (x + y + z)2 – 2(x + y + z) (x + y) + (x + y)2
G = (x2 + 1 + x)(x2 + 1 – x)
H = ( x + 2 ) x 2 − 2x + 4 − x x 2 + 2

(

)

6) ( 2x − 3y )

2

(

)

2

2
2
3
9) ( x − y ) ( x + xy + y ) + 2y

K = 3x ( x − 1) − 2x ( x + 3) ( x − 3) + 4x ( x − 4 )
2

M = 3 ( x + 2 ) + ( 2x − 1) − 7 ( x + 3) ( x − 3)
2

2

N = ( x − 1) − 4x ( x + 1) ( x − 1) + 3 ( x − 1) ( x 2 + x + 1)
3

P = ( x − 2 ) − ( x − 3) ( x 2 + 3x + 9 ) + 6 ( x + 1)
3

2

Q = ( x − 3) − ( x + 3) ( x 2 − 3x + 9 ) + 3 ( x − 2 ) ( x + 2 )
3

Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
6) 1– 4x2
1) 3x3 − 6x + 9x2
7) 8 – 27x3
2) 10x ( x − y ) − 6y ( y − x )
8) x3 + 8y3
2
3) 1 − 2y + y
9) x3 + 9x2 + 27x + 27
2
10) 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3
4) x + 1 − 25

11) 3x2 + 5y – 3xy – 5x
12) 3y2 – 3z2 + 3x2 + 6xy
13) 16x3 + 54y3
14) x2 – 25 – 2xy + y2
15) x5 – 3x4 + 3x3 – x2

Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
6) x2 + 4x – y2 + 4
1) 12x2y − 18xy 2 − 30y 3
7) x2 – y2 – 2yz – z2
2) − 8x 4y3 − 12x 2y 4 + 20x 3y 4
8) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2
3) 7x ( x − y ) − ( y − x )
9) x3 + x2y – x2z – xyz
10) x3 – 2x2y + xy2 – 9x
4) 15a ( a − 1) + 3 ( 1 − a )

11) 12x4y + 24x3y2 + 12x2y3
12) 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy
13) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2
14) x3 – 3x2 – 3x + 1

(

)

Bài 5. Tìm x biết
1) x(2x – 1) – (x – 3)(2x + 3) = 0
2) 4x2 – 49 = 0
3) 2x3 – 50x = 0

5) 2x ( x − 3) + 5x − 15 = 0
6) x ( 2x − 7) − 4x + 14 = 0
7) x2 − 12x + 36 = 0

8) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – x(x – 1)(x + 1) – 27 = 0

4) (x – 1)(x + 2) – x – 2 = 0
Bài 6. Thực hiện phép tính
1) 4x 3y 2 : x 2
2
4) ( 3x − 6x ) : ( 2 − x )

5
3
2
2
2) ( x + 4x − 6x ) : 4x

3
2
2
5) ( x + 2x − 2x − 1) : ( x + 3x + 1)

3
2
3) ( x − 8 ) : ( x + 2x + 4 )

6) [5(x-y)4- 3(x-y)3+4(x-y)2]: (x-y)2

7) [(x+y)5- 2(x+y)4+3(x+y)3]: (x+y)3

8)( x2- 2xy+y2): (x-y)...
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HKI - TOAÙN 8
A. ĐẠI SỐ Năm học 2012 - 2013
Chương I : NHÂN CHIA ĐA THỨC:
* LÝ THUYẾT:
1) Quy tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
2) Những hằng đẳng thức đáng nhớ
3) Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức
* BÀI TẬP
Cần làm thành thạo các dạng bài tập sau:
1) Phân tích đa thức thành nhân tử
2) Cộng, trừ, nhân, chia đơn thức và đa thức.
Bài 1. Thực hiện phép tính
1)
( )
2 3
x x 2x
2)
( )
( )
2
x 1 5 x+
3)
( )
( )
2
3 2x 7 x 2x +
4)
( )
( )
2
x 2y x 2xy 1 +
5)
( )
2
x 3y+
6)
( )
2
2x 3y
7)
( )
3
2x y
8)
( )
( )
2
x 2 x 2x 4+ +
9)
( )
( )
2 2 3
x y x xy y 2y + + +
Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau
A = x(x – y) + y(x – y)
B = (a + b)
2
– (a – b)
2
C = (a + b)
3
– ( a – b)
3
– 2b
3
D = (x + 3)(x
2
– 3x + 9) – (54 + x
3
)
F = (x + y + z)
2
– 2(x + y + z) (x + y) + (x + y)
2
G = (x
2
+ 1 + x)(x
2
+ 1 – x)
Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
( ) ( )
( )
+
+
+
3 2
2
2
x
y
25
1) 3x 6x 9
2) 10x x y 6y y x
3) 1 2y
4) x 1
Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
( ) ( )
( ) ( )
+
+
2 2 3
4 3 2 4 3 4
1) 12x y 18xy 30y
2) 8x y 12x y 20x y
3) 7x x y y x
4) 15a a 1 3 1 a
Bài 5. Tìm x biết
1) x(2x – 1) – (x – 3)(2x + 3) = 0
2) 4x
2
– 49 = 0
3) 2x
3
– 50x = 0
4) (x – 1)(x + 2) – x – 2 = 0 8) (x + 3)(x
2
– 3x + 9) – x(x – 1)(x + 1) – 27 = 0
Bài 6. Thực hiện phép tính
1)
3 2 2
4x y : x
2)
( )
5 3 2 2
x 4x 6x : 4x+
3)
( ) ( )
3 2
x 8 : x 2x 4 + +
4)
( )
( )
2
3x 6x : 2 x
5)
( ) ( )
3 2 2
x 2x 2x 1 : x 3x 1+ + +
6) [5(x-y)
4
- 3(x-y)
3
+4(x-y)
2
]: (x-y)
2
7) [(x+y)
5
- 2(x+y)
4
+3(x+y)
3
]: (x+y)
3
8)( x
2
- 2xy+y
2
): (x-y) 9) (27x
3
+1): (9x
2
- 3x+1)
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
2
2 2
3
2
3 2
2
3
2
K 3x x 1 2x x 3 x 3 4x x 4
M 3 x 2 2x 1 7 x 3 x 3
N x 1 4x x 1 x 1 3 x 1 x x 1
P x 2 x 3 x 3x 9 6 x 1
Q x 3 x 3 x 3x 9 3 x 2 x 2
= + +
= + + +
= + + + +
= + + + +
= + + + +
6) x
2
+ 4x – y
2
+ 4
7) x
2
– y
2
– 2yz – z
2
8) 3x
2
+ 6xy + 3y
2
– 3z
2
9) x
3
+ x
2
y – x
2
z – xyz
10) x
3
– 2x
2
y + xy
2
– 9x
11) 12x
4
y + 24x
3
y
2
+ 12x
2
y
3
12) 2x
3
y – 2xy
3
– 4xy
2
– 2xy
13) 2x – 2y – x
2
+ 2xy – y
2
14) x
3
– 3x
2
– 3x + 1
6) 1– 4x
2
7) 8 – 27x
3
8) x
3
+ 8y
3
9) x
3
+ 9x
2
+ 27x + 27
10) 8x
3
– 12x
2
y + 6xy
2
– y
3
11) 3x
2
+ 5y – 3xy – 5x
12) 3y
2
– 3z
2
+ 3x
2
+ 6xy
13) 16x
3
+ 54y
3
14) x
2
– 25 – 2xy + y
2
15) x
5
– 3x
4
+ 3x
3
– x
2
( )
( )
5)
6)
7)
+ =
+ =
+ =
2
2x x 3 5x 15 0
x 2x 7 4x 14 0
x 12x 36 0
Đề cương ôn tập toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập toán 8 - Người đăng: cudinhduc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương ôn tập toán 8 9 10 213