Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập vật lí 12

Được đăng lên bởi lycnnttmr
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG PT-DTNT TỈNH KON TUM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ ( Năm học 2008-2009)
A) TÓM TẮT LÝ THUYẾT HỌC KÌ I
Chương I : DAO ĐỘNG CƠ HỌC
I) DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Dao động : là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng.
2. Dao động tuần hoàn : là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những
khoảng thời gian bằng nhau.
3. Dao động điều hoà
 Định nghĩa: Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời
gian
 Phương trình dao động điều hoà: : x = A.cos( .t +  )
 x là li độ của dao động
 A là biên độ dao động
 ( .t +  ) là pha dao động tại thời điểm t , đơn vị rad
  là pha ban đầu, đơn vị rad
 Chu kỳ T : là thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần, đơn vị là s
 Tần số f : là số dao động toàn phần thực hiện trong 1 s, đơn vị Hz.
f

1
T



  tần số góc của dao động điều hoà

2
 2 f
T

4. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa :
 Pt vận tốc: v  x '  A sin(t  )
 Ở vị trí biên ,x =  A thì vận tốc bằng không
 Ở vị trí cân bằng x = 0 thì vận tốc có độ lớn cực đại : vmax   A
 Phương trình gia tốc: a  v '   A2 cos(t  )
 Ở vị trí cân bằng x = 0 thì a = 0.

amax   2 A

 Ở vị trí biên ,x =  A thì thì
5. Liên hệ a, v và x :

x2 

v2
 A2
2


, a   2 x

 . Chú ý :
Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể coi là hình chiếu của một điểm tương ứng
chuyển động tròn đều lên đường kính là một đoạn thẳng đó .
6. Con lắc lò xo - dao động điều hòa :
 Cấu tạo : con lắc lò xo gồm 1 hòn bi có khối lượng m gắn vào 1 lò xo khối lượng không đáng kể


Phương trình dao động :
- Lực kéo về :

F  kx

- Phương trình dao động : : x’’ = – 2 .x Với : 2 =

k
m

- Nghiệm của PT : x = A.cos( .t +  ) Với : A > 0 và  > 0

-1-

Chu kỳ của dao động điều hoàcủa con lắc lò xo : T 2

m
k

a. Sự chuyển hoá năng lượng trong DĐĐH
Xét hệ con lắc lò xo :
 Ở 2 vị trí biên : Et Max; Eđ = 0


Ở VTCB : Et = 0 ; Eđ Max

* Trong quá trình dao động luôn xãy ra hiện tượng động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại
b. Động năng : Eđ =
c. Thế năng : Et =

1
1
.m. v2 = m.2.A2.sin2(t +  )
2
2

1
1
k.x2 =
k.A2.cos2(t +  )
2
2

d. Cơ năng : E = Et + Eđ =

1
m.2.A2 = const
2

 Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động .
 Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua ma sát
7. Con lắc đơn :
 Cấu tạo : Con lắc đơn gồm một sợi dây không dãn, có khối lượng không đáng kể, treo 1 vật nặng ...
TRƯỜNG PT-DTNT TỈNH KON TUM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ ( Năm học 2008-2009)
A) TÓM TẮT LÝ THUYẾT HỌC KÌ I
Chương I : DAO ĐỘNG CƠ HỌC
I) DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Dao động :lặp đi lặp lại !
2. Dao động tuần hoàn :"#$%&'(lặp lại như sau)
khoảng thời gian bằng nhau!
3.Dao động điều hoà
Định nghĩa:*"%&##+,+-%.

Phương trình dao động điều hoà:: x = A.cos( .t + )
/%"
01"
( .t + )2".#3"
23"
Chu kỳ T :thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần3+
Tần số f :số dao động toàn phần thực hiện trong 1 s345!

T
1
f
tần số góc của dao động điều hoà
6
6
4. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa :
Pt vận tốc:
7
/ 0 +, -  
Ở vị trí biên ,x =
A thì vận tốc bằng không
Ở vị trí cân bằng x = 0 thì vận tốc có độ lớn cực đại :
#/
Phương trình gia tốc:
7 6
0 +, -
Ở vị trí cân bằng x = 0 thì a = 0.
Ở vị trí biên ,x =
A thì thì
6
#/
5. Liên hệ a, v và x :
6
6
6
6
,

 ! !"#" $%"&"'()*
"+ (,-. $#
6. Con lắc lò xo - dao động điều hòa :
Cấu tạo :89/:#;9<'(#8;9/<'($
Phương trình dao động :
=>?@A
-/
=B'3C"AA/DDEF
6
!/GA
6
E
k
m
=HI#%BJA/E0!+,!K-GA0LMLM
=;=
Đề cương ôn tập vật lí 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập vật lí 12 - Người đăng: lycnnttmr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đề cương ôn tập vật lí 12 9 10 423