Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập xác suất

Được đăng lên bởi procfvn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN 1

ÔN TẬP THI GIỮA KÌ

1.1

Nội dung ôn tập

1) Công thức tính xác suất cổ điển.
2) Công thức cộng xác suất.
3) Xác suất có điều kiện.
4) Công thức nhân xác suất.
5) Biến cố độc lập.
6) Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes.
7) Công thức Bernoulli.
8) Bảng phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất.
9) Tìm hàm phân phối xác suất.
10) Tính kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn và trung vị của đại lượng ngẫu nhiên.

1.1.1

Bài tập tham khảo

1.1. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất
a) Tất cả 10 tấm đều mang số chẵn.
b) Có đúng 5 tấm mang số chia hết cho 3.
ĐS: a) 1/10005

b)

5 C5
C10
20
10
C30

1.2. Viết các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 lên 9 tấm phiếu.
a) Sắp thứ tự ngẫu nhiên 9 tấm phiếu trên thành một hàng. Tính xác suất để được một
số chẵn.
b) Chọn ngẫu nhiên 4 tấm rồi xếp thành một hàng. Tính xác suất để được 1 số chẵn.
ĐS : a) 4/9
b) 4/9
1.3. Trong đề cương ôn tập môn học gồm 10 câu hỏi lý thuyết và 30 bài tập. Mỗi đề thi
gồm có 1 câu hỏi lý thuyết và 3 bài tập được lấy ngẫu nhiên trong đề cương. Một học sinh
A chỉ học 4 câu lí thuyết và 12 câu bài tập trong đề cương. Khi thi học sinh A chọn ngẫu
nhiên 1 đề thi trong cấc đề thi được tạo thành từ đề cương. Biết rằng học sinh A chỉ trả
lời được câu lí thuyết và bài tập đã học. Tính xác suất để học sinh A
a) không trả lời được lí thuyết.
b) chỉ trả lời được 2 câu bài tập.
c) đạt yêu cầu, biết rằng muốn đạt yêu cầu thì phải trả lời được câu hỏi lý thuyết và ít
nhất 2 bài tập.
ĐS: a) 0,6
b) 0,176
c) 0,1387
1

Đề cương ôn tập môn xác suất và thống kê toán

1.4. Xếp ngẫu nhiên 5 người, trong đó có A và B, vào một cái bàn dài có 5 chỗ ngồi
được đánh số thứ tự từ 1 đến 2, tính xác suất
a) xếp A và B đầu bàn
b) xếp A và B cạnh nhau
ĐS: a) 0,1

b) 0,4

1.5. Xếp ngẫu nhiên 5 người lên 1 đoàn tàu có 7 toa, tính xác suất để
a) 5 người lên cùng toa
b) 5 người lên 5 toa khác nhau
ĐS: a) 1/74

b) 2520/75

1.6. Một công ty sử dụng hai hình thức quảng cáo là quảng cáo trên đài phát thanh và
quảng cáo trên tivi. Giả sử có 25% khách hàng biết được thông tin quảng cáo qua tivi và
34% khách hàng biết được thông tin quảng cáo qua đài phát thanh và 10% khách hàng
biết được thông tin quảng cáo qua cả hai hình thức quảng cáo. Tìm xác suất để chọn ngẫu
nhiên một khách hàng thì người đó biết được thông tin quảng cáo của công ty.
ĐS: 0,49
1.7. Một công ty đầu tư hai dự án A và B. Xác suất công ty bị thua lỗ dự án A là 0,1,
bị thua lỗ dự án B là 0,2 và thua lỗ cả 2 dự án l...
PHẦN 1
ÔN TẬP THI GIỮA
1.1 Nội dung ôn tập
1) Công thức tính xác suất cổ điển.
2) Công thức cộng xác suất.
3) Xác suất điều kiện.
4) Công thức nhân xác suất.
5) Biến cố độc lập.
6) Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes.
7) Công thức Bernoulli.
8) Bảng phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất.
9) Tìm hàm phân phối xác suất.
10) Tính vọng, phương sai, độ lệch chuẩn và trung vị của đại lượng ngẫu nhiên.
1.1.1 Bài tập tham khảo
1.1. 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất
a) Tất cả 10 tấm đều mang số chẵn.
b) đúng 5 tấm mang số chia hết cho 3.
ĐS: a) 1/10005 b)
C
5
10
C
5
20
C
10
30
1.2. Viết các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 lên 9 tấm phiếu.
a) Sắp thứ tự ngẫu nhiên 9 tấm phiếu trên thành một hàng. Tính xác suất để được một
số chẵn.
b) Chọn ngẫu nhiên 4 tấm rồi xếp thành một hàng. Tính xác suất để được 1 số chẵn.
ĐS : a) 4/9 b) 4/9
1.3. Trong đề cương ôn tập môn học gồm 10 câu hỏi thuyết và 30 bài tập. Mỗi đề thi
gồm 1 câu hỏi thuyết và 3 bài tập được lấy ngẫu nhiên trong đề cương. Một học sinh
A chỉ học 4 câu thuyết và 12 câu bài tập trong đề cương. Khi thi học sinh A chọn ngẫu
nhiên 1 đề thi trong cấc đề thi được tạo thành từ đề cương. Biết rằng học sinh A chỉ trả
lời được câu thuyết và bài tập đã học. Tính xác suất để học sinh A
a) không trả lời được thuyết.
b) chỉ trả lời được 2 câu bài tập.
c) đạt yêu cầu, biết rằng muốn đạt yêu cầu thì phải trả lời được câu hỏi thuyết và ít
nhất 2 bài tập.
ĐS: a) 0,6 b) 0,176 c) 0,1387
1
Đề cương ôn tập xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập xác suất - Người đăng: procfvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương ôn tập xác suất 9 10 778