Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quản lý nguồn nước

Được đăng lên bởi ngongioyeuthuongdhv
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chương trình đào tạo trình độ đại học
Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Họ và tên giảng viên
- Chức danh, học hàm, học vị:
- Hướng nghiên cứu chính:

ThS. Trần Thị Mai Phương
Địa lý tự nhiên
Cảnh quan ứng dụng
Môi trường - Phát triển bền vững.
- Địa chỉ, điện thoại:
Khoa Địa lý, Trường Đại học Vinh;
0393.822.641;
0982.200.305;
Email: trmaiphuongdhv@gmail.com
2. Tên môn học:
QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC
3. Mã môn học:
20143
4. Số tín chỉ:
2
5. Loại môn học:
Tự chọn
6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Giảng lý thuyết:
24
- Bài tập trên lớp:
0
- Thực hành:
0
- Thực địa:
0
- Hoạt động nhóm, thảo luận:
6
- Tự học, tự nghiên cứu:
60
7. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức
+ Đào tạo người học nắm được kiến thức về Tài nguyên nước và phương
pháp Quản lý nguồn nước.
+ Từ kiến thức của môn học, giúp người học hiểu sâu kiến thức của các
môn học khác: Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam; Đánh giá tác động môi trường
nước,... từ đó bổ sung kiến thức và nghiên cứu chuyên sâu về ngành học Quản lý Tài
nguyên & Môi trường.
+ Trên cơ sở kiến thức đã học, người học có khả năng phân tích, tổng hợp,
đánh giá các vấn đề liên quan đến khoa học Quản lý nói chung, Quản lý nguồn nước nói
riêng.
- Kỹ năng
+ Nội dung và thời lượng giữa lý thuyết và thảo luận trên lớp có khả năng
hình thành cho người học kỹ năng làm việc theo nhóm về các vấn đề liên quan đến Quản
lý tài nguyên nói chung, quản lý nguồn nước nói riêng.
+ Bố cục nội dung hợp lý, sắp xếp khoa học, có khả năng hình thành và
rèn luyện kỹ năng thực tiễn nghề nghiệp, kỹ năng phát triển tư duy, nghiên cứu, phân tích
các vấn đề liên quan đến khoa học Quản lý tài nguyên nói chung, Quản lý nguồn nước
nói riêng.

- Thái độ
Chương trình có nội dung kiến thức về tài nguyên nước của đất nước. Từ đó
giáo dục người học có trách nhiệm với công việc của bản thân.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
- Khái quát đặc điểm tài nguyên nước, ý nghĩa của tài nguyên nước đối với nền kinh tế,
tình hình phát triển nguồn nước trên thế giới và ở Việt Nam; một số vấn đề về chất lượng
nguồn nước; đánh giá và định hướng sử dụng nguồn nước mặt; nước ngầm và khả năng
khai thác nước ngầm; nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế; và quản lý tổng hợp
nguồn nước.
9. Nội dung chi tiết môn học
TÍN CHỈ 1. TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Lý thuyết: 12 tiết ; Thảo luận: 3 tiết)
PHẦN LÝ THUYẾT (12 Tiết)
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chương trình đào tạo trình độ đại học
Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Họ và tên giảng viên
- Chức danh, học hàm, học vị: ThS. Trần Thị Mai Phương
- Hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên
Cảnh quan ứng dụng
Môi trường - Phát triển bền vững.
- Địa chỉ, điện thoại: Khoa Địa lý, Trường Đại học Vinh;
0393.822.641; 0982.200.305;
Email: trmaiphuongdhv@gmail.com
2. Tên môn học: QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC
3. Mã môn học: 20143
4. Số tín chỉ: 2
5. Loại môn học: Tự chọn
6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Giảng lý thuyết: 24
- Bài tập trên lớp: 0
- Thực hành: 0
- Thực địa: 0
- Hoạt động nhóm, thảo luận: 6
- Tự học, tự nghiên cứu: 60
7. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức
+ Đào tạo người học nắm được kiến thức về Tài nguyên nước phương
pháp Quản lý nguồn nước.
+ Từ kiến thức của môn học, giúp người học hiểu sâu kiến thức của các
môn học khác: Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam; Đánh giá tác động môi trường
nước,... t đó bổ sung kiến thức và nghiên cứu chuyên sâu về ngành học Quản Tài
nguyên & Môi trường.
+ Trên cơ sở kiến thức đã học, người học có khả năng phân tích, tổng hợp,
đánh giác vấn đề liên quan đến khoa học Quản nói chung, Quản nguồn nước nói
riêng.
- Kỹ năng
+ Nội dung và thời lượng giữa thuyết và thảo luận trên lớp khả năng
hình thành cho người học kỹ năng làm việc theo nhóm về các vấn đề liên quan đến Quản
lý tài nguyên nói chung, quản lý nguồn nước nói riêng.
+ Bố cục nội dung hợp lý, sắp xếp khoa học, khả năng hình thành
rèn luyện kỹ năng thực tiễn nghề nghiệp, kỹ năng phát triển tư duy, nghiên cứu, phân tích
các vấn đề liên quan đến khoa học Quản tài nguyên nói chung, Quản nguồn nước
nói riêng.
Đề cương quản lý nguồn nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương quản lý nguồn nước - Người đăng: ngongioyeuthuongdhv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương quản lý nguồn nước 9 10 397