Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương sinh 11

Được đăng lên bởi trinhthihannguyet9b121314
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 12 KÌ 1
1 / GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ TỰ NHÂN ĐÔI ADN
- Gen (mục I). Mã di truyền (mục II). Qúa trình nhân đôi của ADN (mục III).
2 / PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
- Phiên mã (Mục I). Dịch mã (Mục II)
3 / ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN
- Khái quát về điều hoà hoạt động của gen (mục I) . Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ (mục II)
4 / ĐỘT BIẾN GEN
- Khái niệm và các dạng đột biến gen (mục I). Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen (mục II) :
- Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen (mục III)
5 / NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
- Cấu trúc siêu hiển vi của NST.
(ADN + pr«tªin) ® Nuclª«x«m (8 ph©n tö pr«tªin hist«n ®îc quÊn quanh bëi mét ®o¹n ph©n tö ADN dµi
3
vòng) ® Sîi c¬ b¶n (kho¶ng 11 nm) ® Sîi nhiÔm s¾c (25–30 nm) ®
4
èng siªu xo¾n (300 nm) ® Cr«matit (700 nm) ® NST.
- Đột biến cấu trúc NST (mục II) :
6 / ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

kho¶ng 146 cÆp nuclª«tit, quấn 1

- Đột biến lệch bội (mục I). Đột biến đa bội (mục II)
7/ CÁC QUY LUẬT MENĐEN : QUY LUẬT PHÂN LI & QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

- Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen (mục I) và hình thành học thuyết khoa học
(mục II) . Quy luật phân li . Quy luật phân li độc lập
8 / TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
- Tương tác gen (mục I) . Tác động đa hiệu của gen (mục II)
9 / LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
- Liên kết gen (mục I) . Hoán vị gen (mục II)
10 / DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
- Di truyền liên kết với giới tính (mục I) . Di truyền ngoài nhân (mục II).

11 / ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
- Mối quan hệ giữa gen và tính trạng . Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
- Mức phản ứng của kiểu gen . Thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình) .
12 / CẤU TRÚC DI TRUYỀN QUẦN THỂ
- Các đặc trưng di truyền của quần thể (mục I)
- Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần (mục II)
- Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối (mục III)
13 / CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Quy trình chọn giống :
* Tạo nguồn nguyên liệu.
* Chọn lọc.
* Đánh giá chất lượng giống.
* Đưa giống tốt ra sản xuất đại trà.
- Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (mục I). Tạo giống có ưu thế lai cao (mục II)
14 / TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
- Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến (mục I) . Tạo giống bằng công nghệ tế bào (mục II)
15 / TẠO GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
- Công nghệ gen (mục I) . Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen (mục II)
16 / DI TRUYỀN Y HỌC
- Bện...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 12 KÌ 1
1 / GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ TỰ NHÂN ĐÔI ADN
- Gen (mục I). Mã di truyền (mục II). Qúa trình nhân đôi của ADN (mục III).
2 / PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
- Phiên mã (Mục I). Dịch mã (Mục II)
3 / ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN
- Khái quát về điều hoà hoạt động của gen (mục I) . Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ (mục II)
4 / ĐỘT BIẾN GEN
- Khái niệm và các dạng đột biến gen (mục I). Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen (mục II) :
- Hu quả và ý nghĩa ca đột biến gen (mc III)
5 / NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
- Cấu trúc siêu hiển vi của NST.
(ADN + pr«tªin) ® Nuclª«x«m (8 ph©n pr«tªin hist«n ®îc quÊn quanh bëi mét ®o¹n ph©n ADN dµi
kho¶ng 146 cÆp nuclª«tit, quấn
3
1
4
vòng) ® Sîi c¬ b¶n (kho¶ng 11 nm) ® Sîi nhiÔm s¾c (25–30 nm) ®
èng siªu xo¾n (300 nm) ® Cr«matit (700 nm) ® NST.
- Đột biến cấu trúc NST (mục II) :
6 / ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST
- Đột biến lệch bội (mục I). Đột biến đa bội (mục II)
7/ CÁC QUY LUẬT MENĐEN : QUY LUẬT PHÂN LI & QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
- Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen (mục I) hình thành học thuyết khoa học
(mục II) . Quy luật phân li . Quy luật phân li độc lập
8 / TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
- Tương tác gen (mục I) . Tác động đa hiệu của gen (mục II)
9 / LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
- Liên kết gen (mục I) . Hoán vị gen (mục II)
10 / DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
- Di truyền liên kết với giới tính (mục I) . Di truyền ngoài nhân (mục II).
11 / ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
- Mối quan hệ giữa gen và tính trạng . Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
- Mức phản ứng của kiểu gen . Thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình) .
12 / CẤU TRÚC DI TRUYỀN QUẦN THỂ
- Các đặc trưng di truyền của quần thể (mục I)
- Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần (mục II)
- Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối (mục III)
13 / CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Quy trình chọn giống : * To ngun nguyên liu.
* Chn lc.
* Đánh giá cht lưng ging.
* Đưa ging tt ra sn xut đi trà.
- Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (mục I). Tạo giống có ưu thế lai cao (mục II)
14 / TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
- Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến (mục I) . Tạo giống bằng công nghệ tế bào (mục II)
15 / TẠO GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
- Công nghệ gen (mục I) . Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen (mục II)
16 / DI TRUYỀN Y HỌC
- Bệnh di truyền phân tử (mục I) . Hội chứng liên qua đến đột biến NST (mục II)
17 / BẢO VỆ VỐN GEN LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC
Đề cương sinh 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương sinh 11 - Người đăng: trinhthihannguyet9b121314
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương sinh 11 9 10 117