Ktl-icon-tai-lieu

đề cương sinh hóa đại cuong

Được đăng lên bởi Có Vui Không
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CHĂN NUÔI-THÚ Y
B/M KHOA HỌC SINH HỌC THÚ Y
-------------------------------

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG
-----------------------------

Phần Sinh hóa học tĩnh
1. Glucid : định nghĩa và vai trò của lớp chất glucid? phân loại tổng quát? Các dạng đồng
phân dãy D và L, đồng phân và của monosaccharide ? Công thức cấu tạo của các đường
đơn, đường đôi và đường đa phổ biến (ribose, deoxyribose, glucose, galactose, fructose,
saccharose, maltose, lactose, tinh bột, glycogen và cellulose ? ).
2. Lipid : Công thức cấu tạo của các acid béo no và không no thường gặp trong dầu, mỡ tự
nhiên và các acid béo không no thiết yếu?
3. Công thức cấu tạo và chức năng sinh học của mỡ trung tính và các loại phospholipid ?
4. Công thức cấu tạo và chức năng sinh học của các dẫn xuất từ cholesterol : vitamin D 3,
các acid mật, các hormone sinh dục đực và cái ?
5. Định nghĩa protein theo quan điểm hóa học và sinh vật học ? Vai trò sinh học của lớp
chất này?
6. Amino acid là gì? Công thức cấu tạo ? Phân loại ?
7. Các dạng cấu trúc bậc nhất, bậc hai, bậc ba và bậc bốn của protein và ý nghĩa của chúng
?
8. Các tính chất của protein ( trạng thái keo ? tính lưỡng tính và điểm đẳng điện ? sự sa
lắng và biến tính ?) và ý nghĩa của chúng ?
11. Các tiểu phần protein huyết thanh và chức năng của chúng ?
12. Cấu tạo và cơ chế hoạt động trao đổi khí của hemoglobin ?
13. Cấu tạo và chức năng sinh học của DNA ?
14. Cấu tạo và chức năng sinh học của các loại RNA ?
15. Công thức cấu tạo và vai trò của ATP ?
16. Vitamin : định nghĩa ? phân loại ? công thức cấu tạo và chức năng sinh học của các
vitamin hòa tan trong mỡ (A , D , E , K ) và các vitamin nhóm B ?
17. Enzyme : bản chất hóa học của enzyme? Trung tâm hoạt động của enzyme ? Các điều
kiện môi trường ảnh hưởng đến khả năng xúc tác của enzyme ? Phân loại enzyme theo 6
lớp ?

...
KHOA CHĂN NUÔI-THÚ Y ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
B/M KHOA HỌC SINH HỌC THÚ Y MÔN HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG
------------------------------- -----------------------------
Phần Sinh hóa học tĩnh
1. Glucid : định nghĩa vai trò của lớp chất glucid? phân loại tổng quát? Các dạng đồng
phân dãy D L, đồng phân của monosaccharide ? Công thức cấu tạo của c đường
đơn, đường đôi đường đa phổ biến (ribose, deoxyribose, glucose, galactose, fructose,
saccharose, maltose, lactose, tinh bột, glycogen và cellulose ? ).
2. Lipid : Công thức cấu tạo của các acid béo no và không no thường gặp trong dầu, mỡ tự
nhiên và các acid béo không no thiết yếu?
3. Công thức cấu tạo và chức năng sinh học của mỡ trung tính và các loại phospholipid ?
4. Công thức cấu tạo chức năng sinh học của các dẫn xuất từ cholesterol : vitamin D
3
,
các acid mật, các hormone sinh dục đực và cái ?
5. Định nghĩa protein theo quan điểm hóa học sinh vật học ? Vai trò sinh học của lớp
chất này?
6. Amino acid là gì? Công thức cấu tạo ? Phân loại ?
7. Các dạng cấu trúc bậc nhất, bậc hai, bậc ba và bậc bốn của protein và ý nghĩa của chúng
?
8. Các tính chất của protein ( trạng thái keo ? tính lưỡng tính điểm đẳng điện ? sự sa
lắng và biến tính ?) và ý nghĩa của chúng ?
11. Các tiểu phần protein huyết thanh và chức năng của chúng ?
12. Cấu tạo và cơ chế hoạt động trao đổi khí của hemoglobin ?
13. Cấu tạo và chức năng sinh học của DNA ?
14. Cấu tạo và chức năng sinh học của các loại RNA ?
15. Công thức cấu tạo và vai trò của ATP ?
16. Vitamin : định nghĩa ? phân loại ? công thức cấu tạo chức năng sinh học của các
vitamin hòa tan trong mỡ (A , D , E , K ) và các vitamin nhóm B ?
17. Enzyme : bản chất hóa học của enzyme? Trung tâm hoạt động của enzyme ? Các điều
kiện môi trường ảnh hưởng đến khả năng c tác của enzyme ? Phân loại enzyme theo 6
lớp ?
đề cương sinh hóa đại cuong - Người đăng: Có Vui Không
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề cương sinh hóa đại cuong 9 10 280