Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương sinh học 10 HKII

Được đăng lên bởi reallendgend
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 42 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập thi HKII và thi lại– Môn Sinh 10 CB

Trang 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012 - 2013
I. Một số vấn đề học sinh ôn tập:
1. Chu kì tế bào là gì? Nêu những diễn biến của kì trung gian?
2. Thế nào là nguyên phân? Diễn biến của nguyên phân? Nêu ý nghĩa của nguyên phân?
3. Thế nào là giảm phân? Diễn biến của giảm phân? Ý nghĩa giảm phân?
4. Vi sinh vật là gì? Nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật? So sánh hô hấp và lên men?
5. Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng?
6. Sinh trưởng của vi sinh vật là gì? Khái niệm thời gian thế hệ? Công thức tính số lượng tế bào
sau n lần phân chia?
7. Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì? Nêu đặc điểm của 4 pha sinh trưởng của vi sinh vật
trong môi trường nuôi cấy không liên tục?
8. Nuôi cấy liên tục là gì? Ứng dụng của nuôi cấy liên tục?
9. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật?
10. Virut là gì? Đặc điểm của virút?
11. Nêu cấu tạo và hình thái của virut?
12. Trình bày chu trình nhân lên của virut trong tế bào vật chủ?
13. HIV/AIDS (Khái niệm? ba con đường lây truyền? ba giai đoạn phát triển bệnh? biện pháp
phòng ngừa?)
14. Nêu tác hại của virut? Cách phòng tránh? Một số ứng dụng?
15. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch?
II. Một số Câu hỏi trắc nghiệm học sinh tham khảo:
Câu 1. Chu kì tế bào là gì?
A. Là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào
B. Là gồm kì trung gian và kì giữa, kì sau
C. Là số lần tế bào tăng lên gấp đôi
D. Gồm kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối
Câu 2. Quá trình nguyên phân có:
A. 1 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 2 lần phân chia tế bào
B. 2 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 1 lần phân chia tế bào
C. 1 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 1 lần phân chia tế bào
D. 2 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 2 lần phân chia tế bào
Câu 3. Ở một loài sinh vật có bộ NST (2n = 8), một số tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân tạo
ra 80 tinh trùng. Hỏi có bao nhiêu tế bào sinh tinh đã tham gia giảm phân?
A. 80 tế bào
B. 10 tế bào
C. 20 tế bào
D. 40 tế bào
Câu 4. "NST co xoắn cực đại và tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo” là diễn biến
của NST ở kì nào của quá trình phân bào?
A. Kì giữa của nguyên phân và kì giữa của giảm phân 2
B. Kì giữa của nguyên phân và kì giữa của giảm phân 1
C. Kì giữa của giảm phân 1
D. Kì kì giữa của giảm phân 2
*Các Câu 5, 6, 7 có chung giả thuyết:
Câu 5. Có 6 tế bào (2n = 16), nguyên phân liên tiếp 4 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con?
A. 24
B. 64
C. 96
D. 48
Câu 6. Tại kì giữa của lần nguyên phân thứ 2, trong mỗi tế bào có bao nhiêu tâm động?...
Đề cương ôn tập thi HKII và thi lại– Môn Sinh 10 CB Trang 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 10 CƠ BẢN HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2012 - 2013
I. Một số vấn đề học sinh ôn tập:
1. Chu kì tế bào là gì? Nêu những diễn biến của kì trung gian?
2. Thế nào là nguyên phân? Diễn biến của nguyên phân? Nêu ý nghĩa của nguyên phân?
3. Thế nào là giảm phân? Diễn biến của giảm phân? Ý nghĩa giảm phân?
4. Vi sinh vật là gì? Nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật? So sánh hô hấp và lên men?
5. Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng?
6. Sinh trưởng của vi sinh vật gì? Khái niệm thời gian thế hệ? Công thức tính số ợng tế bào
sau n lần phân chia?
7. Môi trường nuôi cấy không liên tục gì? Nêu đặc điểm của 4 pha sinh trưởng của vi sinh vật
trong môi trường nuôi cấy không liên tục?
8. Nuôi cấy liên tục là gì? Ứng dụng của nuôi cấy liên tục?
9. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật?
10. Virut là gì? Đặc điểm của virút?
11. Nêu cấu tạo và hình thái của virut?
12. Trình bày chu trình nhân lên của virut trong tế bào vật chủ?
13. HIV/AIDS (Khái niệm? ba con đường lây truyền? ba giai đoạn phát triển bệnh? biện pháp
phòng ngừa?)
14. Nêu tác hại của virut? Cách phòng tránh? Một số ứng dụng?
15. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch?
II. Một số Câu hỏi trắc nghiệm học sinh tham khảo:
Câu 1. Chu kì tế bào là gì?
A. Là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào
B. Là gồm kì trung gian và kì giữa, kì sau
C. Là số lần tế bào tăng lên gấp đôi
D. Gồm kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối
Câu 2. Quá trình nguyên phân có:
A. 1 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 2 lần phân chia tế bào
B. 2 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 1 lần phân chia tế bào
C. 1 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 1 lần phân chia tế bào
D. 2 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 2 lần phân chia tế bào
Câu 3. một loài sinh vật bNST (2n = 8), một số tế o sinh tinh tiến hành giảm phân tạo
ra 80 tinh trùng. Hỏi có bao nhiêu tế bào sinh tinh đã tham gia giảm phân?
A. 80 tế bào B. 10 tế bào
C. 20 tế bào D. 40 tế bào
Câu 4. "NST co xoắn cực đại tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo” diễn biến
của NST ở kì nào của quá trình phân bào?
A. Kì giữa của nguyên phân và kì giữa của giảm phân 2
B. Kì giữa của nguyên phân và kì giữa của giảm phân 1
C. Kì giữa của giảm phân 1
D. Kì kì giữa của giảm phân 2
*Các Câu 5, 6, 7 có chung giả thuyết:
Câu 5. Có 6 tế bào (2n = 16), nguyên phân liên tiếp 4 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con?
A. 24 B. 64 C. 96 D. 48
Câu 6. Tại kì giữa của lần nguyên phân thứ 2, trong mỗi tế bào có bao nhiêu tâm động?
A. 16 B. 32 C. 64 D. 0
Câu 7. Mỗi tế bào con được tạo thành có số lượng và trạng thái NST như thế nào?
A. 16 NST đơn B. 16 NST kép C. 8 NST đơn D. 8 NST kép
Đề cương sinh học 10 HKII - Trang 2
Đề cương sinh học 10 HKII - Người đăng: reallendgend
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương sinh học 10 HKII 9 10 701