Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tài nguyên đất

Được đăng lên bởi Mai Ly
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI NGUYÊN ĐẤT
Câu 1: Khái niệm về đất và đất đai? So sánh sự khác nhau?
 Đất là một vật tự nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời sau kết quả hoạt động tổng hợp 5 yếu tố hình thành đất đó là
đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật và thời gian.
 Đất đai là 1 diện tích khoanh vẽ bề mặt trái đất chứa đựng tất cả các đặc trưng của sinh khí quyển hay bên trên
và bên dưới bề mặt này bao gồm khí hậu gần mặt đất, dạng địa hình nước mặt, lớp trầm tích gần mặt, kết hợp với lớp
dự trữ nước ngầm, tập quán, sinh vật, mẫu hình định cư của con người.
 So sánh sự khác nhau:
-

Đất đai
Là một vật tự nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời.

-

Được hình thành sau kết quả hoạt động tổng hợp 5 đất.

-

Đất
Là 1 diện tích khoanh vẽ bề mặt trái

- Chứa đựng tất cả các đặc trưng của
yếu tố hình thành đất đó là đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh
sinh khí quyển hay bên trên và bên dưới bề
vật và thời gian.
mặt này.
Câu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tài nguyên đất?
1. Đá mẹ: ảnh hưởng rõ rệt đến sự hình thành đất đai
Ví dụ: Đá bazo, siêu bazo (SiO2 4%): pH trung tính, tầng đất dày dinh dưỡng giàu.
2. Khí hậu: Được biểu hiện bởi các thông số như gió, mưa, nhiệt độ, biến thiên nhiệt độ.
3. Yếu tố thủy văn và môi trường nước:
- Đất và nước có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau trong đất có sự tồn tại của nước và nước lúc này
đóng vai trò là vật mang, vận chuyển và là nơi hòa tan vật liệu cấu tạo nên tài nguyên đất.
- Dung dịch đất coi nước là một dung môi.
4. Địa hình:
- Độ cao càng lên cao khí hậu càng lạnh do đó quá trình phong hóa đá mẹ tạo ra đất khác hẳn so với các vùng
thấp hơn.
- Độ dốc: độ dốc càng tăng thì khả năng xói mòn càng lớn và tài nguyên đất cũng được hình thành theo kiểu độ
dốc tương ứng.
5. Sự cố môi trường:
Làm biến đổi một hoặc vài nhân tố tác động lên quá trình hình thành đất làm cho tính chất đất bị biến đổi
thậm chí tạo nên các tính chất đất trái ngược trái ngược hẳn đất ban đầu.
6. Động vật:
- Ăn các hợp chất hữu cơ, tàn tích trên mặt đất, thực vật đất, cung cấp dinh dưỡng cho đất.
-

Do quá trình hành động sống của sinh vật (xây tổ, làm hang) sẽ làm cho đất tơi xốp hơn tăng cường thoáng

khí, tăng khả năng giữ ẩm cho đất.
7. Thực vật:
- Thực vật có diệp lục ảnh hưởng tới tính chất đất qua việc sử dụng rễ để hút thức ăn là bề mặt che phủ, xác hữu
cơ phân hủy tạo mùn cho đất.
- Thực vật không có diệp lục thường tồn tại ở dạng bào tử sống trong lòng đất. Địa y là thực vật tiên phong
trong sự phong hóa đá mẹ tạo thành đất, địa y nhận nư...
TÀI NGUYÊN ĐẤT
Câu 1: Khái niệm về đất và đất đai? So sánh sự khác nhau?
Đất là một vật tự nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời sau kết quả hoạt động tổng hợp 5 yếu tố hình thành đất đó là
đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật và thời gian.
Đất đai là 1 diện tích khoanh vẽ bề mặt trái đất chứa đựng tất cả các đặc trưng của sinh khí quyển hay bên trên
và bên dưới bề mặt này bao gồm khí hậu gần mặt đất, dạng địa hình nước mặt, lớp trầm tích gần mặt, kết hợp với lớp
dự trữ nước ngầm, tập quán, sinh vật, mẫu hình định cư của con người.
So sánh sự khác nhau:
Đất đai Đất
- Là một vật tự nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời.
- Được hình thành sau kết quả hoạt động tổng hợp 5
yếu tố hình thành đất đó đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh
vật và thời gian.
- 1 diện tích khoanh vẽ bề mặt trái
đất.
- Chứa đựng tất cả các đặc trưng của
sinh khí quyển hay bên trên bên dưới bề
mặt này.
Câu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tài nguyên đất?
1. Đá mẹ: ảnh hưởng rõ rệt đến sự hình thành đất đai
Ví dụ: Đá bazo, siêu bazo (SiO
2
4%): pH trung tính, tầng đất dày dinh dưỡng giàu.
2. Khí hậu: Được biểu hiện bởi các thông số như gió, mưa, nhiệt độ, biến thiên nhiệt độ.
3. Yếu tố thủy văn và môi trường nước:
- Đất ớc mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau trong đất sự tồn tại của nước nước c này
đóng vai trò là vật mang, vận chuyển và là nơi hòa tan vật liệu cấu tạo nên tài nguyên đất.
- Dung dịch đất coi nước là một dung môi.
4. Địa hình:
- Độ cao càng lên cao khí hậu càng lạnh do đó quá trình phong hóa đá mẹ tạo ra đất khác hẳn so vớic vùng
thấp hơn.
- Độ dốc: độ dốc càng tăng thì khả năng xói mòn càng lớn và tài nguyên đất cũng được hình thành theo kiểu độ
dốc tương ứng.
5. Sự cố môi trường:
Làm biến đổi một hoặc vài nhân tố tác động lên quá trình hình thành đất làm cho tính chất đất bị biến đổi
thậm chí tạo nên các tính chất đất trái ngược trái ngược hẳn đất ban đầu.
6. Động vật:
- Ăn các hợp chất hữu cơ, tàn tích trên mặt đất, thực vật đất, cung cấp dinh dưỡng cho đất.
- Do quá trình hành động sống của sinh vật (xây tổ, làm hang) sẽ làm cho đất tơi xốp hơn tăng cường thoáng
khí, tăng khả năng giữ ẩm cho đất.
7. Thực vật:
- Thực vật có diệp lục ảnh hưởng tới tính chất đất qua việc sử dụng rễ để hút thức ăn là bề mặt che phủ, xác hữu
cơ phân hủy tạo mùn cho đất.
- Thực vật không diệp lục thường tồn tại dạng bào tử sống trong lòng đất. Địa y thực vật tiên phong
trong sự phong hóa đá mẹ tạo thành đất, địa y nhận nước cacbon trong không khí, nhận các nguyên tố khoáng từ
sự phong hóa đá từ đó tạo ra các cách giúp cho sự phong hóa đá diễn ra liên tục.
8. Vi sinh vật:
Đề cương tài nguyên đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tài nguyên đất - Người đăng: Mai Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề cương tài nguyên đất 9 10 149