Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tài nguyên nước

Được đăng lên bởi Mai Ly
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Câu1: Tại sao tài nguyên nược được coi là quý giá và vĩnh cửu?
a. Tài nguyên nước được coi là quý giá vì:
- Nước là cội nguồn của sự sống
- Nước quyết định sự sống của mọi sinh vật trên Trái Đất
- Nước chi phối mọi hoạt động dân sinh, kinh tế, xã hội
b. Tài nguyên nước được coi là vĩnh cửu vì:
- Trên Trái Đất có 1.4×109 m3 nước, trong đó nước ngọt chiếm 2.5% (40% dạng lỏng và 60% là dạng rắn và khí)
- Nước tuần hoàn theo chu kì thủy văn => nước được bổ sung và tái tạo thường xuyên. Tuy nhiên, hiện tại rất nhiều
quốc gia đang đứng trước nguy cơ thiếu nước trong sinh hoạt do: Dân số tăng, các hoạt động kinh tế, khai thác quá
mức, ko có tính bền vững => Tuy nước tuần hoàn nhưng cũng chỉ được coi như “vĩnh cửu”
Câu 2: Tài nguyên nước khác gì so với những tài nguyên khác?
Để biết được tài nguyên nước khác gì so với những tài nguyên khác, chúng ta đi tìm hiểu những đặc trưng cơ bản và
thuộc tính của tài nguyên nước
a. Đặc trưng cơ bản của tài nguyên nước:
- Động thái chuyển động: Biểu thị sự thay đổi của tài nguyên nước theo không gian và thời gian; xu hướng chuyển
động từ cao xuống thấp
- Đặc trưng về lượng: Có thể kiểm kê – Biểu thị sự phong phú của tài nguyên nước trên 1 lãnh thổ
- Đặc trưng về chất: Biểu thị lượng chất hòa tan có trong nước, cho phép đánh giá mật độ an toàn và sạch sẽ của nguồn
nước
b. Thuộc tính của tài nguyên nước:
- Có lợi: Tham gia vào tất cả các ngành nghề
- Có hại: Gây hạn hán và lũ lụt
Câu 3: Luật tài nguyên nước có những đặc điểm và nội dung gì?
Luật tài nguyên nước được ra đời năm 1998 gồm 10 chương với 75 điều. Nó là sự thể hiện đường lối, chủ trương và sự
quan tâm của nhà nước đối với tài nguyên nước. Luật tài nguyên nước gồm những đặc điểm và nội dung sau:
a. Đặc điểm: Gồm 4 đặc điểm
- Thể hiện sự quan tâm rất lớn của nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên nước
- Xác định trách nhiệm và quyền hạn pháp chế về tài nguyên nước của các ban ngành
- Phối hợp pháp chế bảo vệ tài nguyên nước với pháp chế quản lý các ngành sử dụng nước
- Kết hợp việc phòng tránh, ngăn ngừa trước thiệt hại về tài nguyên nước với việc xử lý các hậu quả xấu có thể xảy ra
b. Nội dung: Gồm 3 nội dung chính
- Xác định quyền làm chủ của toàn dân và nhà nước đối với mọi tài nguyên nói chung và tài nguyên nước nói riêng
- Xác định nội dung và hình thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên nước của nhà nước và xem đó là chức năng cơ
bản và thường xuyên của nhà nước
- Xác định quyền hạn được hưởng phúc lợi về tài nguyên nước của mỗi công dân và ...
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Câu1: Tại sao tài nguyên nược được coi là quý giá và vĩnh cửu?
a. Tài nguyên nước được coi là quý giá vì:
- Nước là cội nguồn của sự sống
- Nước quyết định sự sống của mọi sinh vật trên Trái Đất
- Nước chi phối mọi hoạt động dân sinh, kinh tế, xã hội
b. Tài nguyên nước được coi là vĩnh cửu vì:
- Trên Trái Đất có 1.4×10
9
m
3
nước, trong đó nước ngọt chiếm 2.5% (40% dạng lỏng và 60% là dạng rắn và khí)
- Nước tuần hoàn theo chu kì thủy văn => nước được bổ sung và tái tạo thường xuyên. Tuy nhiên, hiện tại rất nhiều
quốc gia đang đứng trước nguy cơ thiếu nước trong sinh hoạt do: Dân số tăng, các hoạt động kinh tế, khai thác quá
mức, ko có tính bền vững => Tuy nước tuần hoàn nhưng cũng chỉ được coi như “vĩnh cửu”
Câu 2: Tài nguyên nước khác gì so với những tài nguyên khác?
Để biết được tài nguyên nước khác gì so với những tài nguyên khác, chúng ta đi tìm hiểu những đặc trưng cơ bản và
thuộc tính của tài nguyên nước
a. Đặc trưng cơ bản của tài nguyên nước:
- Động thái chuyển động: Biểu thị sự thay đổi của tài nguyên nước theo không gian và thời gian; xu hướng chuyển
động từ cao xuống thấp
- Đặc trưng về lượng: Có thể kiểm kê – Biểu thị sự phong phú của tài nguyên nước trên 1 lãnh thổ
- Đặc trưng về chất: Biểu thị lượng chất hòa tan có trong nước, cho phép đánh giá mật độ an toàn và sạch sẽ của nguồn
nước
b. Thuộc tính của tài nguyên nước:
- Có lợi: Tham gia vào tất cả các ngành nghề
- Có hại: Gây hạn hán và lũ lụt
Câu 3: Luật tài nguyên nước có những đặc điểm và nội dung gì?
Luật tài nguyên nước được ra đời năm 1998 gồm 10 chương với 75 điều. Nó là sự thể hiện đường lối, chủ trương và sự
quan tâm của nhà nước đối với tài nguyên nước. Luật tài nguyên nước gồm những đặc điểm và nội dung sau:
a. Đặc điểm: Gồm 4 đặc điểm
- Thể hiện sự quan tâm rất lớn của nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên nước
- Xác định trách nhiệm và quyền hạn pháp chế về tài nguyên nước của các ban ngành
- Phối hợp pháp chế bảo vệ tài nguyên nước với pháp chế quản lý các ngành sử dụng nước
- Kết hợp việc phòng tránh, ngăn ngừa trước thiệt hại về tài nguyên nước với việc xử lý các hậu quả xấu có thể xảy ra
b. Nội dung: Gồm 3 nội dung chính
- Xác định quyền làm chủ của toàn dân và nhà nước đối với mọi tài nguyên nói chung và tài nguyên nước nói riêng
- Xác định nội dung và hình thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên nước của nhà nước và xem đó là chức năng cơ
bản và thường xuyên của nhà nước
- Xác định quyền hạn được hưởng phúc lợi về tài nguyên nước của mỗi công dân và trách nhiệm của họ đối với việc
bảo vệ tài nguyên nước
1
Đề cương tài nguyên nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tài nguyên nước - Người đăng: Mai Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương tài nguyên nước 9 10 87