Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THI HK2 TOÁN 6

Được đăng lên bởi tqdien8388
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP HKII - ĐỀ THI
Môn toán 6
A. Lý thuyết:
1) Định nghĩa phân số, phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số? Viết công thức tổng quát.
2) Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?
3) Phát biểu và viết công thức tổng quát cộng, trừ, nhân, chia phân số? Cho VD?
4) Phát biểu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phép cộng, phép nhân phân số?
5) Phát biểu và viết công thức tổng quát về:
a) Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
b) Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó?
c) Tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm.
6) Định nghĩa góc, vẽ góc cho biết số đo, tam giác, đường tròn, hình tròn.
7) khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz?
8) Tia phân giác của một góc là gì?
B. Bài tập:

Dạng 1: Toán thực hiện dãy tính (tính nhanh nếu có thể)
Bài 109; 110 sgk/49; 138/58; 171; 176/67 sgk

3 7 4 7
 

5 21 5 5
5 9 12 14
d) 


7 23
7
23
a)

3  2 3
5  16 
  
c)

1
17  3 17
21 
21 
3 5 18 14 17 8
e) 

 

17 13 35 17 35 13

b)

3 1 3 5 10
4 5 11
.  . 
g) . .
8 6 8 6 16
11 15 4
4 5 3
6  3 4
i) 

l) :  . 
7 8 28
11  5 11
f)

A

h)

3 8
 4 1 
  :
 
 5 2  13 13

7 5
11
 :6
12 12
36

7
8 2


36 9 3

2 1  5
5 
7

C 
   :
1 
3 4   11
12 
11


B

2

3 1 
1
1
1 5

 1
 5
D  1  :  0, 75    25%.
E     ( 2) 2  50
F  12  : 24  23 
8 8 
2
2
3 7

 2
 7
1
1
1
1
4
4
4
4
I


 ... 
K


 ... 
1.2 2.3 3.4
2009.2010
2.4 4.6 6.8
2008.2010
1
1
1
1
F 

 ... 
18 54 108
990
Dạng 2: Tìm x, biết

2 1 7
b) x  
3 4 12

3
1
a )1 x  5  3
4
3

e)2 x 2  72  0

1 2
c)  ( x  1)  1
3 5

 3
 3 4
x  0,75 :  2
 5
 7 5

f )

g )2 x 

1 1
d )  : 3 x  5
4 3

3 5 6
1 .
10 6 11

1
 1
h)2 : x  7   1,5
4
 3

i) |x – 3| = 6

k) 12 - |x| = 8



2

2
5
l)  x   
3
6


 3 
m)

x
 4 

3

 8

Dạng 3: Toán đố.
Làm bài 163; 164; 165; 166 SGK/65; 172; 173; 175 sgk/67
Bài 1: Một lớp học có 44 học sinh. Số học sinh trung bình chiếm 1/11 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá
1/5 số học sinh còn lại.
a)
Tính số học sinh giỏi ( biết lớp chỉ có ba loại HS TB, khá , giỏi)
b)
Tính tỉ số giữa học sinh giỏi và hs trung bình.
c)
Tính tỉ số phần trăm giữa học sinh giỏi và khá.
Bài 2: Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong ba ngày. Ngày một đội sửa được 2/5 đoạn đường,
ngày hai đội sửa được 2/5 đoạn đường. Ngày thứ ba đội làm nốt 210 m đường còn lại. Hỏi:
a)
Đoạn đường mà đội đó sửa trong ba ngày dài bao nhiêu?
b)
Đoạn đư...
ÔN TẬP HKII - ĐỀ THI
Môn toán 6
A. Lý thuyết :
1) Định nghĩa phân số, phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số? Viết công thức tổng quát.
2) Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?
3) Phát biểu và viết công thức tổng quát cộng, trừ, nhân, chia phân số? Cho VD?
4) Phát biểu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phép cộng, phép nhân phân số?
5) Phát biểu và viết công thức tổng quát về:
a) Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
b) Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó?
c) Tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm.
6) Định nghĩa góc, vẽ góc cho biết số đo, tam giác, đường tròn, hình tròn.
7) khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz?
8) Tia phân giác của một góc là gì?
B. Bài tập :
Dạng 1: Toán thực hiện dãy tính (tính nhanh nếu có thể)
Bài 109; 110 sgk/49; 138/58; 171; 176/67 sgk
3 7 4 7 3 2 3 5 16
) ) ) 1
5 21 5 5 17 3 17 21 21
5 9 12 14 3 5 18 14 17 8
) )
7 23 7 23 17 13 35 17 35 13
a b c
d e
3 1 3 5 10 4 5 11 7 8 2
) . . ) . . )
8 6 8 6 16 11 15 4 36 9 3
4 5 3 6 3 4
) ) : .
7 8 28 11 5 11
f g h
i l
2
2 0
7 5 11 4 1 3 8 2 1 5 5 7
: 6 : : 1
12 12 36 5 2 13 13 3 4 11 12 11
3 1 1 1 1 1 5 5
1 : 0,75 25%. ( 2) 5 12 : 24 23
8 8 2 2 2 3 7 7
A B C
D E F
1 1 1 1
...
1.2 2.3 3.4 2009.2010
I
4 4 4 4
...
2.4 4.6 6.8 2008.2010
K
1 1 1 1
...
18 54 108 990
F
Dạng 2: Tìm x, biết
3 1
)1 5 3
4 3
a x
2 1 7 1 2 1 1
) ) ( 1) 1 ) :3 5
3 4 12 3 5 4 3
b x c x d x
ĐỀ CƯƠNG THI HK2 TOÁN 6 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG THI HK2 TOÁN 6 - Người đăng: tqdien8388
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THI HK2 TOÁN 6 9 10 684